Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Erotska prica Hiljadu i jedna noc

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Odlomak iz price najzanimljiviji deo

Priča o bajnoj Smaragdi i o Ali�aru, Slavinome sinu
Odlomak iz tristadevedesete noći

Tada ga car uze za ruku i reče mu:
"Mnogo mi se sviđa�, o momče! Lep si u licu, a ja milujem lepolike. Sagni se i najpre mi noge istrljaj." I Ali�ar se sa�e i stade caru noge trljati.
Posle izvesnog vremena car mu reče: "A sada mi trljaj listove i butine."
I Ali�ar, Slavin sin, prionu da caru trlja listove i butine. I be�e zapanjen i u isti mah zadivljen kada ih nađe ne�ne i gipke i belinom tako bele da im nije bilo premca. I on govora�e u sebi: "Međer su bela bedra u careva! I gle, nemaju ni jedne jedine dlačice na sebi!"
U tom času Smaragda (car) mu reče:
"O momčuljče-lepotanče sa rukama tako hitrim u ve�tini trljačkoj, produ�i svoje pokrete do moga pupka, prelazeći preko same srede."
Ali se Ali�ar izneneda zaustavi u svom trljanju i u prevelikoj zebnji izreče: "Izvini me gospodaru, ali ne umem da vr�im trljačinu iznad bedara. Sve �to znadoh to s tobom i učinih."
Na te reči Smaragda (car) uze govoriti veoma rasrđenim glasom i zavika: "�ta učini da od Alaha nađe�! Usuđuje� se da mi odrekne� poslu�nost! Alaha mi, ako se samo malo uzjoguni�, ova će ti noć biti kobna i glave će ti doći. Pohitaj da mi se povinuje� i �elju da mi zadovolji�. A ja ću, s moje strane, od tebe da načinim mog prvog miljenika i naimenovaću te emirom nad emirima i velikim čelnikom nad vojvodama mojih vojski!"
Ali�ar upita: "Ne shvatam sasvim razgovetno �ta hoće�, o care? �ta sam du�an činiti pa da te poslu�am? Smaragda (car) odogovri: "Odre�i svoje �alvare i lezi ničice!"
Ali�ar zavika: "To nisam činio otkako sam �iv! Ako, dakle, hoće� da me prisili�, da se s tim pomirim, zatra�iću od tebe računa na danVaskrsa. Nego ti mene lepo pusti da izađem odavde i da se vratim na moj vilajet."
Ali Smaragda nastavi sa jo� većom srd�bom u glasu: "Naređujem ti da skine� �alvare i da legne� licem ničice, inače će ti ovog časa odleteti glava! Nego hodi, o momče, i pospavaj samnom! Neće� se pokajati."
Tada Ali�ar sav očajan ne mogade ino, i pokori se. On spusti �alvare i le�e licem ničice. A Smaragda ga smesta uze u naručje i popev�i se na nj prući se koliko je dug preko Ali�ara.
Kada je Ali�ar osetio kako ga je car s tolikom neobuzdano�ću zaja�io preko leđa, on reče sam sebi: "Razbucaće me, tu mi spasa nema!" Ali ubrzo oseti lahorno ne�to i mazno �to ga milova�e poput svile i kadife, ne�to prene�no, ali u isti mah i oblo, čiji je dodir bio mek kao pavlaka ali i čvrst, i on reče sam sebi: "Vala ovaj car ima ko�u privlačniju, �to je igde �ena na svetu!"
I on očekiva�e čas trepetni.
Ali nakon čitavog jednog sata �to je u tom stavu proboravio ne oseti ničega ni grozovitog, ni �to bi ga poput svrdla proburazilo, on vide kako se car odjedared skida sa njegovih leđa, pa se ispru�i nauzako pored njega. I on pomisli: "Blagosloven da je Alah �to nije dozvolio da mu se okrajak uspravi! �ta bi inače bilo od mene da je do toga do�lo!"
I on dahnu du�om, a car mu prozbori: "Znaj, o Ali�are, da mi je okrajak svikao i obikao da se di�e samo kad mu se prstima pripomogne. Prema tome ima� prstima da ga spomogne� inače na tebi nema glave. Deder! Pru�i ruku!"
I jednako le�eći na leđima, Smaragda dočepa ruku Ali�ara, sina Slavinog, i postavi je ljupko na okruglinu njene pripovetke. A Ali�ar, dodirnuv�i samo, oseti oblinu uzdignutu kao da se na presto kakav ispela, i pretili kao da je kakva kokica, i vreliju no gu�a gugutkina, i �arkiju no srce stra�ću izgarano; i ta okruglina topila se prosto: slatka li je, bela li je, golema li je! I odjedared, on je oseti kako se ispod njegovih prstiju propinje kao mazga dirnuta u nozdrve, ili kao magarac koji je mamuzom udaren posred sredine leđa!
Kada je to opipao, Ali�ar, na granici zgranutosti, pomisli u svojoj du�i: "Ovaj car ima pukotinu, tu sumnje nije! To je čudo najčudnovatnije od svih čudesa i čudotvorstva!" I Ali�ar, obodren tim pronalaskom koji ga je li�avao i poslednjih zebnji i oklevanja, odjedared, �to se okrajka tiče, đipi u vis do krajnje granice izdiga!
Elem, Smaragda samo je čekala na taj čas. I odjednom ona pr�te u smeh, �to ju je grlo donosilo, i tako gromoglasan da bi pala na leđa da već nije le�ala nauzako. I ona reče Ali�aru: "Otkud to da ti ne poznaje� svoje robinje, o gospodaru moj ljubljeni?"
A Ali�ar jo� nije shvatao i on je upita: "Koja robinja i koji gospodar, o care na�eg doba?"
Ona pak odgovori: "O Ali�are, ja sam Smaragda, tvoja robinjica! Zar me po svim ovim znamenjima ne poznade?"
Na te reči Ali�ar se zagleda u cara ne�to pa�ljivije i prepoznade u njemu svoju ljubljenu Smaragdu. On je uze u naručje i priti�te je ljubiti sa najavećim izlivima radosti.
A Smaragda ga upita: "A sad, misli� se i dalje odupirati?"
A Ali�ar, mesto ikakvog odgovora, nasrnu na nju kao lav na ovcu, pa prepoznav�i put, on sunu ovčarski �tap u torbak sa namirnicama, i pohrli napred ne brinući se �to je staza uzana. I do�av�i do nakraj puta, on ostade dugo uspravan i krut, kao kapid�iba�a te kapije i imam tog mihraba.
A ona, sa svoje strane, nije ga napu�tala ni za debljinu koliko s prsta, pa se s njima dizala, i njim se na kolena sprezala, strmoglavljivala se i uspravljala, i dahtala i svaki njegov pokret i nju je nosio. I milo�ta odgovara�e milo�ti, a vrtlogu vrtlog, i svakovrsna začikivanja i zadirkivanja, kačiperstva i sladosna prevejanstva. I oni odgovarahu jedno drugom takvim uzdasima i takvim kricima, da ono dvoje malih evnuha, privučeni cikom i podvriskivanjem, uzdigo�e zavesu da vide nije li caru od potrebe dvorba njihova. I pred njihovim zgra�enim očima pomoli se prizor gde njihov car le�i nauznačke, a pokriva ga prisno sobom ono momče, u raznoraznim stavovima uzvitlanim, gde se na brktanje odgovara brektanjem, na juri�-potezanjem koplja, na isplet uresa iz mramora-udarom dleta, a na potrese-tre�njom...
Objavljeno: 2012-12-14 21:29:20

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0132680 sek.| Članovi online - 2 | Gosti online: - 369 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker