Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Incest sa majkom - opasna majka

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Prica o incestu sa majkom

Zapazila sam da je Zoran sve vi�e i vi�e zainteresiran za fotografiju. Stalno je razgovarao o fotkama sa mojim suprugom, tra�io je savijete a �ak bi mu i pokazivao �ta je slikao, zbog �ega me pomalo hvatala nervoza. Znala sam da de�ko nikada nebi svom tati pokazao snimke koje je napravio samnom, ali sama pomisao da se taj materijal negdje nalazi izlu�ivala me. Moram priznati da su neke njegove stvari bile jako dobra, a sin se nije ograni�avao na moje seksi aktove, snimao je sve; od drve�a, zgrada, �ivotinja do drugih ljudi. Jezivo me �ivciralo kada bi ulovila mu�a i Zokija u borakvu, onako navaljene na kau�u na kome me mali jebao kako pri�aju o slikanju.

Jel postojala mogu�nost da nekome ispri�a �to smo radili ? Poka�e slike? Rekao je da je, u modnj agenciji�Jesu li te zbilja bile samo one u bikiniju? �ak i da jesu, kostimi� je bio mikro mali. Svaki put kada bi na to pomislila srce bi mi br�e zakucalo a tijelo oblila vru�ina.

Nisam mogla shvatiti svoje reakcije na situaciju u kojoj bi me stranci gledali, bilo to na fotografijama ili u �ivo, recimo kao onaj �ovjek u birtiji, dok se pokazujem, mi�em male ga�ice u stranu i pokazujem ono�ono �to ni jedan stranac ne bi smio vidjeti. Jednog dana oti�la sam sa svojim sinom u �oping; trebala mi je nova odje�a a odlu�ila sam se po�astiti i s novim parom �tikli. U�li smo u na� Touareg i odvezli se u grad. Dan je bio lijep, gotovo pravi ljetan, sunce je tako jako peklo da sam bila sva slijepljena u svojoj mini bijeloj haljinici.

Zato nisam ni obukla grudnjak. ��ta �e� si ti kupiti, zlato? �, pogledala sam malog. Nosio je obi�nu plavu majicu kratkih rukava i traperice. De�ko je bio tako mlad i zgodan da je i u tome bio neodoljiv.

Opu�teno se zavalio u ko�ni sic pa mu je iz d�epa napola ispala kamera koja je postala sastavni dio Zoranovog �ivota. Vi�e nigdje nije i�ao bez foto aparata, �Ma, ne znam. Mo�da nove trapke i koju majicu�, prou�io me. Dr�ala sam o�i na cesti, ali sam jednostavno osje�ala kako mu je pogled prikovan na mojim sisama.

Nasmijala sam se na pomisao sina koji mami uzbu�eno gleda cice. Bila sam u takvom stanju da su me ve� i same asocijacije na incest izlu�ivale. Spustila sam desnu ruku na mjenja�, a lijevu visoko na volan, tako mi je mogao dobro vidjeti dekolte. �A ti? � ��tikle� Trebaju mi jedne crne na 10cm pete.

. Uz onu mini haljinu�� �ula sam kako je uzdahnuo zami�ljaju�i me u njoj. Bila je strahovito uska, tako da mi je nagla�avala svaku oblinu na tijelu. Kada mi ju je suprug kupio isprobala sam je pred cijelom porodicon, no kad sam u ogledalu vidjela koliko mi sve u njoj ispada smjesta sam je skinula, spremila u ormar i odlu�ila kako je vi�e nikada ne�u obu�i.

U toj haljini�s pravim petama�izgledat �u tako jebeno kurvinjski, kao profesionalka� U autu je postalo neugodno napeto. Kabinom se �irila toplina koja nije imala veze s vanjskom vru�inom. Morala sam ne�to u�initi pa sam uklju�ila klimu. I dalje me gledao misle�i vjerojatno o onoj haljini.

�A da odemo sad na jedno mjesto�? Vrijeme je savr�eno, snimao bi malo�, iznenada je rekao. �Gdje to? � �Ma park�blizu nam je. � Iza�la sam s autoputa na prvom desnom izlazu. ��to je tamo tako posebno? � �Brda u daljini.

Vidi se Plje�ivica po ovakvom vremenu. � Dvadeset minuta kasnije zaustavili smo se na mjestu koje mi je Zoran pokazao. Nije to bio park u pravom smislu rije�i, vi�e bi se moglo re�i �zelena povr�ina�, ravnica uz Savu s kojim drvetom. Po parkiranim automobilima jo� je deset, petnaest ljudi odlu�ilo tamo provesti subotnje poslijepodne.

Iza�li smo iz auta i protegnuli se. Odu�evilo me �to je lagano pirkalo. Sin je odmah po�eo kadrirati gorje u daljinim a onda se okrenuo i snimao mene. �Hej, ovdje smo do�li zbog planina.

. �, nasmijala sam se. �Da, ali ti se super uklapa�. Prelijepa �ena, u prirodi, vikend�savr�eno.

� Nastavio je okidati polagano me vode�i prema malom br�uljku na �ijem sredi�tu je bilo drvo. Sada je stajao iza mene i snimao me, svoju mamu. Opu�teno sam mu pozirala, bile su to skroz bezazlene slike. Korak po korak do�li smo i do tog drveta.

Naslonila sam se na njega i nasmije�ila se kameri. Osje�ala sam se kao manekenka na nekom profesionalnom snimanju za �ijim slikama �e popizditi svaki mu�karac. Ra�irila sam ruke i zagrlila stablo od �ega su mi se otkop�ala dva prednja gumba na haljini a sise jo� vi�e izletile. Spustila sam pogled da vidim �kolika je �teta�.

Bradavice su mi bile prekrivene ali su mi zato cijele lopte fino str�ale van. Kvragu! Skroz sam zaboravila da nemam grudnjak. Osvrnula sam se oko sebe da vidim jel zrak �ist. U daljini je bio samo jedan �ovjek s psom.

Ponovno sam se stisnula uz stablo, al sada s lagano ra�irenim nogama kako bi bolje uhvatila ravnote�u. �Mama, daj digni malo haljinu da ti se vide nogice!� Isuse sveti�ovako to uvijek po�inje�samo malo. Pomislila sam kako smo vani, u javnosti�i koliko je riskantno tu raditi stvari kojima smo se sin i ja u zadnje vrijeme opu�tali. Ve� sam mogla osjetiti kako mi se pi�kica navla�ila.

Odlu�no sam se primila za rub suknje i malo je srolala prema gore, zaustavljaju�i se na bedru. Klik, klik, klik. Presavila sam dignuti materijal i naslonila se, sada okrenuta guzom. Zami�ljala sam kako to izgleda; gospo�a mama podignute haljine, duge noge gole do bokova, raskop�ana, sise se razlijevaju na sve strane�samo prekrivenih bradavica.

Jo� jednom sam osmotrila situaciju. Jedini �ovjek u blizini bio je onaj tip sa psom, ali i taj je bio skroz daleko, gotovo kod same rijeke, i nikako nije mogao vidjeti �to mali i ja radimo. Zoran je kleknuo na zemlju ispred mene i probao me snimiti ispod haljinice. Ra�irila sam koljena tek toliko da ga zezam.

�Mama�tako si dobra�ajde jo� malo nadigni�� De�ko se uzbudio, vidjelo se iz aviona. Glas mu je trokirao, a lice bilo posuto crvenim flekama. Bilo mi je nevjerojatno kakav utjecaj imam na njega, koliko sam ga bila u stanju izbezumiti. �Zorane�ne mogu ovdje�svi nas vide� �ta ako netko nai�e? � Zato sam jo� vi�e ra�irila ruke da mi ispadnu grudi.

Zadnji gumbi� koji ih je dr�ao na mjestu ekspolodirao je i oko bradavica mi je prostrujao hladni zrak. Nisam se �eljela ni pogledati; znala sam u kojem sam stanju. �Pi�ku materinu��, zacvilio je. Klik, klik, klik.

Mogla sam samo pretpostaviti kako izgledam. �to sam to radila? Jo� sam mu se vi�e ra�irila, sada uop�e nije bilo sumnje da mi se vide ga�ice. �Tako si htio sine? �eli� da ti mama pozira ko drolja? �, znala sam da ga takvi komentari izlu�uju, samo sam morala u istu re�enicu staviti rije�i mama � sin i kurva i malom je kurac ve� proki�njavao. �DA! To�no tako! Mmmm�! Podigla sam ruke u zrak i primila se za granu.

Taj pokret malo je razo�arao Zokija jer mi je materijal sada prekrio bradavice. Nisam se smjela tako okrutno igrati s najdra�im; skinula sam bretelicu s lijevog ramena i opet vratila ruku na koru iznad sebe. Materijal se spustio do same bradavice. Duboko sam disala gledaju�i kako milimetar po milimetar sve vi�e klizi a ispod se pojavljuje tamni krug� Bradavica mi je bila u�iljena, str�ala je sigurno dva centimetra.

I ja sam drhtala od uzbu�enja, onako ra�irena na drvetu, s lu�a�kim pogledom uperenim ravno u sina ljubavnika. Klik, klik, klik. �emu sve ovo, za�to sam mu se tako droljasto eksponirala? Pri�ao mi je, zumirao malo grudi malo me�uno�je, skroz mokre ga�ice na kojima se jasno vidjela tamna fleka pizdinog maziva. Sada sam skinula i drugu naramenicu s ramena, sva rasku�trana pogledala sina i opet podigle ruke svjesna da �e mi haljina potpuno spuznuti.

Klik, klik, klik. Kada bi netko pozvao policiju murja bi nai�la na mamicu koja polugola pozira maloljetnom sinu koji joj napaljen ko bik dobacuje kako je dobra, kako je strahovito droljasta, i sve se vi�e grabi za tu mladu tvrdu karinu� Kao drogirana primila sam se za rubove ga�ica, �Jel bi htio da se mamica i ovog rije�i? � �Da�da! Molim te, mama, skini ih!�, molio me. Nasmijala sam se i polako skliznula sljepljenu krpicu preko bokova. Sin me nestrpljivo gutao o�ima, ja sam se sa ga�ama, koje su mi sad skrivale samo ulaz u nju, pr�ila po drvetu, mije�ala, bacakala, natezala si sise.

Tako sam se napalila da vi�e nisam mogla izdr�ati. Htjela sam si strgnuti te jebene ga�e i jednostavno se naguziti svima na redaljku. �Zorane�ahhhh�moramo prestat s ovim, du�o�, cvilila sam gledaju�i ga tupo u o�i. �Mama, ne�molim te�nemoj prestati!� �Sine, vani smo�ne mo�emo se opustiti a ja ti ne mogu izdr�ati�.

Treba mi�� Opet sam zaka�ila prst u lastiku od ga�ica. �Mo�da samo jo� malo�� Pi�ka mi je bila tako mokra da je doslovno usisala krpicu na sebi. Vi�e nije bilo nikakvog vjetri�a, tijelo mi se kupalo u znoju, a mali je stajao s tom kamenom erekcijom i otvoreno piljio u mene. �Sine, idemo odavde��, nisam znala �to bulaznim, niti �to �elim.

De�ko je bio tako crven da vi�e nije mogao fotografirati. Primio me za koljena i te�kom mukom ih ra�irio. �Mama�skidaj te ga�e�, zahtjevao je. Kako me mogao tra�iti da mu se dam u parku? Grozni�avo sam pogledala okolo.

�ovjek s psom sada je bio bli�e ali nisam bila sigurna da nas s te udaljenosti mo�e vidjeti. �Jesi lud? ! Kaj misli� da ja ne �elim? Al ne smijemo, da nas ulove ovo bi bilo po svim novinama. � Umjesto da prestane drkao si je preko hla�a�i postajao sve ve�i. Nisam mogla odvojiti o�i od sinove erekcije, sama sam si po�ela natezati sise gledaju�i ga kako u�iva s tom spravom me�u nogama.

�Jo� samo malo ih skini, da ti vidim mokru rupicu�� Pa �to ako nas uhvate? Spustila sam ga�e do polovine bedara. Pi�kica mi je doslovno kapala. Sva u bunilu incestuozne strasti nisam ni primjetila kada me opet po�eo snimati. Klik, klik, klik.

Imala sam mu potrebu jo� vi�e ra�iriti noge, ali nisam mogla zbog prokletih ga�a. Da ih skroz skinem? O da�prava kurva napravila bi ba� to! Uspravila sam se i stisnula noge, a s jednom rukom napokon povukla te ga�e preko koljena i pustila ih da mi se smotaju oko gle�njeva. Onda sam ih primila izme�u dva prsta i dr�ala ispru�enom rukom pokazuju�i sinu �to mi je napravio, kako su mokre, kako iz njih doslovno kapa. Polo�ila sam dlan na bok i nevino ga pogledala, �Ho�e� si ovo zadr�ati? Mamine mokre ga�ice�? � Bog�ek je izgledao kao da �e smjesta napuniti hla�e.

Uko�io se i piljio u njih kao da mi se to na prstu klataraju klju�evi Porschea a ne uznojeni pamu�ni ve�. Pri�ao je jedva se kre�u�i koliko se sav tresao, uzeo mi ih iz ruke i smjesta prislonio na lice. Duboko je udahnuo, zatvorio o�i, mirisao moju vlagu��enske sokove. Bo�e sveti, znam da sam grozna majka, �.

Ali od svega mi je bilo najdra�e �to sin tako silno voli maminu pi�ku! �to sad�. Stajala sam gola, haljinice srolane oko struka. �ovjek s psom za�udo je nestao. Sin je kle�ao i snimao, a ja sam po�ela spu�tati haljinu niz ljepljivo tijelo sve dok i ona nije pala na pod.

U slu�aju nu�de sada se vi�e nisam imala s �ime prekriti. Bilo je fenomenalno riskantno. Sagnula sam se i bacila je �to sam dalje mogla, da nije u kadru. Pizda mi je tako pulsirala da sam bila sigurna kada bi je samo dodirnula vr�kom prsta sigurno bi smjesta svr�ila.

Usnice su se same otvarale. Bile su previ�e nabrekle da bi ostale sljepljene, tako da su puknule i pokazale sinu rupicu, ulaz stvoren za njegovu debelu kur�inu. Jednu ruku stavila sam na guzu i okrenula mu se le�ima i to tako da sam dugu plavu kosu zabacila s jedne strane, oblizala usne i drsko prostrijelila kameru. Srce mi je udaralo kao ludo dok sam si rastezala guzove i sinu pokazivala stisnuti �mar koji nije bio ni�ta manje uspaljen od pizde.

Provukla sam jednu ruku i dodirivala si mokre usmine. Klik, klik, klik. Ra�irila sam ih i ukliznula prstom u mokro meso. Prst mi je bio sav ljepljiv.

Nisam vi�e mogla stajati, morala sam svr�iti. Trljala sam si klit, a drugom rukom �evila pi�ku s dva prsta, dubokim sna�nim ubodima. �Ooohhhh�. Ahhhhh�.

�, jecala sam. Onda sam izvukla skroz sluzave prste i malim krugovima trljala si klit. Klik, klik, klik. S prstiju mi je sluz kapala po travi, gledala sam sina ravnuo u kameru, primakla mokre prste licu i po�ela ih sisati.

Mmmm Kako mi je fina bila pica. Klik, kkik, klik, �.

�Joj mali, ovo je fino�. � Opet sam si protrljala klitoris, ra�irila s dva prsta usnice i zabila si srednjak, sve pred sinom koji je mamicu slu�enu jeba�inom fotografirao u javnom parku. Svr�ila sam super sna�no, zabijaju�i si prste najdublje �to je i�lo. Zaklopila sam o�i, ra�irila noge i mije�ala guzom ja�u�i na valovima orgazma.

Jedva sam negdje u daljini �ula �koljocanje aparata. Jedino �to me dekoncentriralo bio je nekakav hladan mlaz koji mi se spu�tao niz unutra�njost bedra. Zar sam tako jako svr�ila? Jel ga Zoran uspio snimiti, ovaj slap? Onda sam postala svjesna da kapam na sve strane; �ta iz pi�ke �ta s prstiju koje sam si opet zabila me�u noge i polizala. Klik, klik, klik.

Ra�irena, otvorena�osobna kurva, sinova drolja. Mali, moj gospodar, pri�ao mi je s osmjehom na licu. �Mmmm�u�iva� ko prasica, ha? �, lupio me po guzi i prstima skliznuo u procijep. Pogledala sam gdje je to zavr�ila ruka moje bebice.

�Oh zlato�. Itekako�znam da ne bi smjela, al�tako mi je lijepo kad me slika� i dira� i sve mi ono radi��� Bila sam stra�no ranjiva; gola, ra�irena, otvorena pred mojim tinejd�erom, samo sam kao kujica �ekala �to �e mi de�ko sljede�e narediti. Zoran je odlo�io kameru, primio me jednom rukom za guzu a drugom za veliku cicu i sna�no stisnuo. Morala sam se bolje namjestiti, ra�irila sam se totalno nesvjesna kako se instinktivno vlastitom sinu nastavljam u polo�aj za parenje.

�Mama, jel se ti to meni pr�i�? �, pitao me kroz smijeh jer je bilo o�ito da ba� to radim � mi�em mu rep da ja�i svoju majku. �Hah��, slaba�no sam se nasmijala, �Zna� da tebi uvijek �irim noge, zlato. � Te rije�i stra�no su mi odjeknule u u�ima; na kraju krajeva, ja sam mu bila majka. U tom �asu vjerojatno to i nije bilo najbitnije� Kakva je to mama ovako ra�irena, nagu�ena, spremna na kori�tenje�najprljaviju jeba�inu, �evu kakvom se tucaju samo drolje? Sin mi je dodirnuo mokru pi�ku, a onda ugurao jedan po jedan dva prsta od �ega sam mu se zatresla u rukama.

�Kurva ho�e jebanje, ha? �, strastveno me odostraga poljubio u usta. Bo�e, kako se to pona�ao prema meni? Bolje re�eno, kako sam se ja to pona�ala prema njemu? Jahala sam mu prste koje mi je dr�ao to�no ispod pice, tako da se sama nabijam i hop�em po njima kao zadnja drolja. �Jako lijepo mama� Si svjesna �to radi�? Nabija� mi se tu ko neka kurvica� Ho�e� mo�da da te i �evim? Kad si kurva budi drolja do kraja�� Sme�e malo, kako me samo mu�io. Bila je to igra ali i istina.

Stvarno sam ko neka glupa�a visila gola na drvetu, dr�e�i se za granu i nabijala djetetu na ruku jo� mu govore�i kako mi to pa�e, a on ih je ba� zato izvukao i ostavio me skroz praznu. Razo�arano sam zacvilila. Zoran me gledao s mje�avinom uzbu�enja i ga�enja kojeg mu�karci imaju prema droljama koje im se nude. �Sad �e� mi izvadit kurac, mama�, hladno je rekao.

Okrenula sam se oko sebe histeri�no kao narkomanka. U daljini je opet bio samo jedan �ovjek, i to, �inilo se, onaj isti lik s psom od prije. Bio je daleko a u rukama je dr�ao ne�to �to je sad prinio licu. Fotoaparat? Dalekozor�? ! Koja ludnica! Hipnotizirano sam se spustila, otkop�ala sinov remen, pa zatim �lic i izvukla mu poludignut kurac.

Ko zna po kome ga je naslijedio, otac mu nije ni pribli�no bio toliki. Dr�ala sam ga u ruci i dala mu laganu pusu �ekaju�i na sljede�u naredbu. �Dobra droljica� sad si ga stavi u usta i pu�i. � Ne samo da sam mu ga silno �eljela sisati, ve� mi je sin na pravi na�in rekao da mu to radim.

Nazvao me droljicom, kurvom�onim �to sam oduvijek �eljela biti. Od svih mu�karaca na ovom svijetu, po�ev�i sa suprugom koji je bio nemjerivo i iskusniji i zreliji od Zorana, seksualno me u potpunosti uspio zadovoljiti jedino moj sin. Ako su se na�i dosada�nji �susreti� mo�da �inili kao nekakva slu�ajnost ili moje uga�anje sinu, sada se bez dvojbe radilo o obostrano �eljenoj �eva�ini. Sin mi je jednostavno rekao da mu pu�im kurac.

Ugrizla sam se za donju usnu i oblizala je� Mozak mi se skroz prilagodio sinovom zahtijevu. Primaknula sam lice dje�akovom me�uno�ju, gotovo dodiruju�i veliki ru�i�asti glavi� usnama i ponju�ila miris predsvr�otine. �Mili zna� da ti ga �elim popu�iti�ali ovdje�u parku? Idemo ra�e negdje

Mirnije��, sugerirala sam. Nemilosrdno je zatresao glavom. Gospodin je odlu�io da �e mu mama pu�iti ba� tu i nije bilo diskusije. �Kaj je sad ovo? Jesi drolja ili nisi? Ne mo�e� malo biti dobra tetica a malo kurva koja se napalila na sinovu kur�inu jer ju mu� vi�e ne torba.

Pu�i �e� mi ga ko kurva, jer ti mama to i jesi. Ajmo droljo Usred dana i tu, pred svima.

� Glavi� mu je lupnuo po mojim ustima, slana teku�ina ulazila mi je kroz stisnute usne. Dr�ala sam se rukama za njegove kukove. Mali je bilo nepomi�an, a ja sam malo po malo prilazila, otvarala usta i spremala si ga na jezik. �O da, mama�.

Tako se pu�i�vidi� da zna� � Bo�e sveti, da sad netko nai�e� Skroz gola kle�im u parku i pu�im sinu. Kurva! Retardirana kurva! Od toga mi je pi�ka po�ela pulsirati.

Zar sam zbilja to htjela? Jesam li o ovome fantazirala? Da se tako srozam? Odgurnula sam malog uz drvo i na koljenima puzila za njim paze�i da mi ni u jednoj sekundi ne ispadne iz usana. Kako je bio ukusan, majko bo�ja� Mlad, svje�, presladak�nos mi se zaljepio za stidne dlake. Zar sam ga cijelog progutala? Ispljunula sam slanu kur�inu i �vakala mu glavi�. Mmmm� �Mama�najbolje pu�i�, majke mi.

. He, he�� �mirio je oslonjen na drvo u�ivaju�i u pljugi koju mu je pru�ala vlastita majka. Sisala sam ga, lickala, drkala, natezala mu jaja� I u toj mahnitoj akciji uspijela sam kutkom oka vidjeti kako se na samom kraju vidnog polja ne�to poni�e. Nisam prestala pu�iti, samo sam s kurcem u ustima okrenula glavu i pogledala �to se zbiva.

Onaj �eta� psa, piljio je ravno u nas s dalekozorom! Podigla sam pogled prema sinu �ije je lice bilo izobli�eno od u�itka. I dalje na pljugi vratila sam o�i na tipa, bio je udaljen mo�da kojih 100 metara i nije se pribli�avao. Nisam znala �to da radim. Prestat pu�it nije bila opcija �i ja i sin previ�e smo u�ivali Ponovno sam ga duboko usisala u�ivaju�i u svakom centimetru pulsiraju�eg mesa.

�Mama� ho�u te jebati�Ho�u ti pi�kicu tucati�jesi spremna? � Trebala sam mu re�i za tipa koji nas je gledao no ne�to mi je govorilo da �utim. �Du�o��ekaj malo�nisam ti ga jo� dobro popopu�ila�Ummmm�, opet sam ga usisala. Sisala sam sinu grlom, malo okrenute glave kako bi nas �ovjek �to bolje vidio. Za�to sam to radila? Pokazivala se strancima kako pu�im sinu? Iako�on nije mogao znati da mi je to sin.

Mogla sam jednostavno biti stara kurva koju je neki mladi� naru�io preko oglasnika. Koji osje�aj�da te �ovjek koji je nedu�no iza�ao u popodnevnu �etnju gleda kako se drapa� sa vlastitim sinom! Bila sam tako napaljena da sam doslovno napadala sinovu kur�inu, a on je od tog vakumskog pu�enja cvilio spreman na svr�avanje. U zadnji �as sam izvukla debelo meso iz usta. �Stara, daj jebote, ne ogu vi�e, naguzi se� o�u ti svr�iti u pi�ku� Daj da ti dobro po�evim tu slatku pizdicu iz koje sam iza�ao, mami��, stalno se glupo �alio na ra�un rodnog mjesta.

Kle�ala sam na zemlji sva znojna, prljava i ra��upana, pi�ke tako crvene i otvorene da ju je onaj tamo jasno mogao vijdeti i bez dalekozora. Majka se vrtila kao kujica koja se tjera oko svog sina, �ire�i noge i isturaju�i se jo� vi�e da me i mali i taj tip dolje �to bolje vide. Zoran me lupio po bedru kao da sam zbilja na pse�oj izlo�bi, primio se za kurac, namjestio ga na ulaz u pi�ku i jednim trzajem mi ga stjerao do jaja. Lako je u�ao jer sam bila nevjerojatno mokra.

Ooohhh�kako je bilo dobro� Napokon! Ahhh�. Jebao me �estoko, grubo, stiskao rukom za ki�mu prema zemlji, �amarao sise, gazio me preko svako mjere stalno lupkaju�i po dupetu. �evio me takvim pritiskom da nisam mogla stajati, morala sam se primiti za drvo da me ne bacaka po livadi. Bio je dublje u meni nego ikada prije.

Znojnog lica zaljepljenog za zemlju pogledala sam prema onom �ovjeku. Bo�e, i dalje je bio tamo, gledao nas je. ��ovje�e, ovo nije normalno! Ne mogu te najebati koliko si mokra i vru�a! Ni� ne osje�am!� Urlala sam pod sinovim ubodima. De�ko je bio izvan sebe, do�ao mi je do samog dna pi�ke, a ja sam se onako odostraga stopalima omotala oko njegovih koljena i dupetom skroz priljepila na mokre dlake dok mi je jajima razmazivao vla�nost po guzi.

Bio je ful fiksiran u mami i praznio se u mlazovima. Stisnula sam pi�kicu oko de�kove kite i muzla ju orgazmima gutaju�i bijelo sinovo mlijeko�. Vru�e, ljepljivo, mlado� �ak i kada se ispraznio ostali smo u tom polo�aju jo� nekoliko minuta u�ivaju�i u incestuoznoj bliskosti. Podvuko je ruke i primio mamine sise, nje�no ih je mazio, smririvao od �eve.

�E moram ti priznati da si najbolja jeba�ica koju sam ikada imao�kurac mi je jo� tvrd u tebi. � Znoj mi se cijedio niz tijelo, mali je ipak omek�avao u njoj. Izvukao ga je i stao mi se ispred face, a ja sam ga i dalje na sve �etiri po�ela poslu�no �istiti od vlastitih pi�kinih sokova. Ba� kao prava drolja.

�Vidim da ti se to svi�a, ha? � Za�to je to rekao? Ispada kao da sam lezba, �to uop�e nije istina. Nikada mi nije palo na pamet da budem sa �enom, iako sam okus vlastite pizde smatrala nevjerojatno ukusnim. �Zoki� ma daj prstani��, mrmljala sam mu kroz jaja. �Nema veze, mama.

Ne mora� priznati. Vidi ti se na licu kako ga slatko guta� kad je zamazan od pi�kice. � Dobro sam mu ga o�istila i ustala. Osvrnula sam se, nikog nije bilo.

�ak je i onaj tip s psom oti�ao. �Sine, mo�da ne bi smjeli toliko reskirati� Idemo odavde. � Pokupila sam s poda haljinu i navukla je bez ga�ica koje si je sin ve� spremio u d�ep, kao trofej, suvenir na maj�inu kurvanjsku picu. Skoro sam ga pitala da mi ih da, no pi�ka mi je bila tako potro�ena da nisam mogla podnjeti ni�ta na njoj.

Morala se hladiti, smiriti. Doma �u si staviti obloge od kamilice. Hodali smo prema autu kao da je sve ok. Na parkingu je stajala grupica ljudi s djecom, jedva da su nas primijetili, nije im padalo na pamet �ta smo radili do prije pet minuta.
Objavljeno: 2012-12-24 00:29:51

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0120759 sek.| Članovi online - 2 | Gosti online: - 307 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker