Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Sa koleginicom

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Prica o seksi desavanjima na poslu

Negde polovinom maja u penziju je oti�ao na� �ef Radovan, kojeg smo svi zvali Ra�a i ispratili smo ga iz firme kako dolikuje. Bio je dobar drugar, pun razumevnja, stručan u svom poslu i uvek spreman da pomogne. Na novog �efa nismo dugo čekali. Direktor na�eg sektora nas je okupio u sali za sastanke i rekao nam da ga tu sačekamo. Ispijali smo tanke kafe i nije trebalo da nam ka�e za�to smo tu. Svi smo znali da će nas upoznati sa novim rukovodiocem. U�li su zajedno nakon petnaest minuta. Moram priznati da sam bio prijatno iznenađen viđenim. Iza njega je stajala brineta, negde na polovini tridesetih, izuzetno lepa i sme�kala se. �Ovo je gospođica Lea Stević, va�a nova �efica.� �U BiiiiP te��, pomislio sam gledajući je kako seda kraj njega u pročelju stola, �Takva ribetina, pa jo� gospođica. Izgleda da nam u firmu sti�u vedri oblaci.� Svi smo se redom predstavili, direktor je jo� malo ne�to balavio i ostavio nas sa Leom. Izgledala je zaista sjajno. Bila je u nekom tamno zelenom kompletu, u crnim čarapama i cipelama na visokim �tiklama koje su se bojom sjajno slagale sa odećom koju je nosila. Lepa, crna kosa joj je padala do polovine leđa, imala je zelene oči i telo za naslovne strane. Bila je prilično hladna u ophođenju i dr�anju, �to sam pridavao njenom prvom radnom danu u novoj firmi i njenom načinu prilagođavanja. Ispostavilo se da sam se grozno prevario. Umesto vedrih oblaka u firmu je do�la oluja, koja je pretila da nas sve odnese. Lea nas je, najbla�e rečeno, tretirala kao roblje. Moj drugar Mića je dve nedelje nakon njenog dolaska bio na pola koraka od otkaza. Jedva se isčupao iz toga i svi smo se slo�ili da ga je sam bog pogledao. Dok smo pili pivo u obli�njem kafiću neposredno nakon �to se spasao, rekao mi je: �Jovane brate. Hitler kad bi iz groba ustao i video onu a�daju rekao bi: Idem ja da umrem opet. Ova je zajebana. Goru kučku ja u �ivotu svom video nisam.� Stvarno je bila kučka. Nije nam dozvoljavala da je zovemo imenom. Morali smo da joj se obraćamo sa �efice. Na�a koleginica Mirjana je lagano pazarila deset posto od plate za četiri minuta zaja�njenja. O prekovremenom radu i da ne govorim. Gonila nas je kao robove i tretirala nas kao stoku. �Nisam vam ja Ra�a.�, rekla je jednom prilikom, �Ko od vas nije u stanju da prati moj tempo bolje mu je da odmah ode. Videla sam ja odmah o kakvim se ovde kreaturama radi. Sve goli neradnik i zabu�ant. Na to ubuduće zaboravite. Ili ćete raditi kako ja ka�em i koliko tra�im. U protivnom mi se sklonite sa očiju ili ću vas ja skloniti.� Mirjana se po�alila direktoru kada joj je Lea rekla da je glupa guska na celokupan tretman. Onaj se sam nasme�io i reako joj: �Pa zbog toga sam je i doveo Mirjana du�o. Da vas neko napokon uvede u rad i disciplinu. Ima� li jo� nekih pitanja?� Nije ih imala, naravno. Ja sam kući dolazio prebijen od umora. Nada, moja supruga, je počela sumnjičavo da me gleda i moje sve če�će prekovremeno radno vreme joj je i�lo na nerve. Moja priča o �enskom tiraninu koji nas maltretira nije na nju ostvaila neki utisak, ali morala se pomiriti sa tim. Ja sam uvek bio slab prema lepim �enama i moram priznati da me je Lea privlačila. Bez obzira na to, mislim da bih bez sekunde razmi�ljanja bacio baklju na lomaču na kojoj bi ona stajala. I�la mi je na nerve u neograničenim količinama. Odahnuli smo kada je su do�li godi�nji odmori. Mića je oti�ao na svoj odmor dan pre nego �to će se ona preplanula vratiti. Istog dana me je pozvala u svoju kancelariju. �Kako vidim Miroslav je na godi�njem.� , rekla je dok sam sedao. �Da.�, odgovorio sam i gledao je u te hladne ali lepe zelene oči koje su na njenom preplanulom licu jo� vi�e do�le do izra�aja. �Nadam se da si svestan da to podrazumeva da obavlja� i njegov posao dok se ne vrati.� �Da, naravno.�, rekao sam spremno a u sebi joj slagao sve po spisku. �Spemiće� mi sve izve�taje dok me nije bilo. Uredno po datumima. Mo�e� ići.� Odlepr�ao sam iz njene kancelarije besan kao đavo. Mića se neće vraćati tri nedelje. Shvatio sam da ću pasti na nos od posla. Pro�le su dve nedelje u kojima mi je Lea pila krv na slamčicu i brojao sam dane do Mićinog povratka. Dane koji su mi se činili kao godine. Bio je to petak, te druge nedelje, i zavr�avao sam neke obračune. Radno vreme je pro�lo pre vi�e od pola sata i u zgradi nije bilo nikoga osim mene i portira u dvori�tu. Zavr�io sam, pokupio svoje stvari i ugasio računar. U trenutku kada je iz zvučnika na računaru iza�ao zvuk ga�enja Windows-a, čuo sam zvuk �tikli u hodniku. Poku�ao sam brzo da isključim zvučnike ali uzalud. Plan koji sam u trenutku stvorio bio je da se neopa�eno izvučem, da me Lea ne vidi. U�la je u svoju kancelariju i zatvorila vrata za sobom. Sedeo sam kao ukopan i gledao u telefon na stolu moleći se da ne zazvoni lokal. �Prokleta kučka će mi sjebati vikend.�, pomislio sam. Trebalo je da u pet popodne pokupim klince i �enu i da odemo kod mog drugara Gorana na vikendicu. Klinci su me zvali nekoliko puta zapitkujući kad sti�em, nestrpljivi da krenu. Nada će mi skrenuti ako se ne pojavim, a ni ja neću biti daleko. Ko bi uostalom menjao ro�tilj i pivo za nadjebavanje sa onom ludom kučkom. Telefon nije zazvonio i ja polako ustanem. Krenuo sam i tiho zatvorio vrata kancelarije za sobom. Čuo sam je kako razgovara telefonom sa nekim i produ�io korak. Trebalo je samo da se dočepam stepeni�ta i skoro sam slobodan. Na vlastiti u�as čuo sam vrata iza sebe. �Jovane dođi. Treba� mi ne�to.� Stao sam kao no�em presečen. Prokleta kuja. Okrenuo sam se i po�ao ka njenoj kancelariji. Zatekao sam je kako stoji kraj prozora i gleda dole. Kancelarija joj je bila velika, sa stolom za sastanke koji je u kombinaciji sa njenim činio slovo T. Lea je bila u nekom crnom kompletu, crnim čarapama i izuzetno seksi sandalama.Izgledala je kao neka porno glumica. Moja Nada je kombinaciju sandala i čarapa smatrala seljačkom, ali bih voleo da čujem njen komentar kada bi ovo videla. Lea se okrenula ka meni. Lepa, crna kosa joj je uokvirivala lice, a sise su joj napinjale sako ispod kojeg nije nosila ko�ulju. �Sedi Jovane.�, rekla je. �Slu�ajte �efice, ja sam u priličnoj �urbi tako da�� �Ne zanima me.�, prekinula me je i pokazala mi očima na stolicu. Seo sam vidno iznerviran i potuno nesvesno slo�io neku facu koja je izazvala njenu reakciju. �Nemoj mi tu slagati face. Zna� da ne podnosim to. Odkud ti ovde u ovo vreme?� �Zavr�avao sam one obračune koje ste mi dali.� �I? Je li gotovo?� �Da. Upravo sam zavr�io.� �Lepo. Volim kada mogu da se oslonim na svog podređenog. Rekao si da �uri�?� U tom trenutku mi je zazvonio mobilac. Pogledao sam je tra�eći dozvolu da se javim, Lea klimnula glavom u znak potvrde. Niko na sastanku sa njom nije smeo imati uključen mobilac. Bilo firmin, bilo lični. Moj klinac me je obave�tavao da su spremni i da me čekaju. Na njegovo pitanje kada sti�em odgovrio sam da dolazim za dvadesetak minuta. Prekinuo sam vezu i pogledao je. Sedeli smo za stolom za sastanke. Bila je naspram mene i zlobno se sme�kala. �Jel ti uvek la�e� svoju decu?� �Ne. Za�to?� �Zato �to neće� stići gde god da si krenuo za dvadeset minuta.� Osmehnuo sam joj se na isti način i rekao: �Gledaj me.� Nema vi�e persiranja, nema vi�e sranja, jebalo mi se i ako mi otkaz uvali. Re�io sam da odem ako treba zauvek. ��ta si to rekao?� �To �to si čula. Radno vreme je odavno pro�lo i jebe mi se za �ta ti trebam.� Ustao sam i okrenuo se. �Da si smesta vratio guza na tu stolicu da ti ga je tamo ne vratim!!!�, viknula je. Stao sam i pogledao je preko ramena i sme�kao se. ��ta će� da uradi�?� �To �to si čuo. I nemoj da ponavljam.� Okrenuo sam se i pri�ao sa njene strane stola. Naglo je ustala kada je videla da joj prilazim. �Sedi tamo.�, viknula je i pokazala prstom na stolicu sa koje sam upravo ustao. Nisam zastao ni sekunde. Pri�ao sam joj i uneo joj se u lice. �Sedi mi na BiiiiP kučko nedojebana. Mogu tamo da se vratim samo ako mi ga popu�i�. Je li to dovoljno jasno? I nemoj da se dere� na mene da te ne bih izbacio kroz ovaj prozor ovde.� Gledala me je u oči i nije ustuknula ni za milimetar. Ćutala i ubzano disala. Video sam kako bes jenjava u njoj i nadao se da nisam sebi potpisao otkaz nekoliko sekundi ranije. �Ti će� sesti tamo Jovane, ne zvala se ja Lea.� Bes se vratio ili mi se barem tako činilo. Shvatio sam da me vi�e ni�ta neće spasiti otkaza i potpuno sam pomračio pameću. Jedino �to nisam znao je da li da je bacim kroz prozor ili povalim na tom stolu do nje. Pa neka me otpuste i zatvore zbog silovanja �efice. Jebalo mi se u tom trenutkuk za sve. �E ja ću ti promeniti ime danas.�, izgovorio sam i dohvatio je za nadlaktice grubo je privukav�i sebi. �Ne!!! �ta radi� to?! Ostavi me!!! ČUJE� LI?! OSTAVI ME!!!� Rastvorio sam joj sako rukama i podigao je od poda. Lice mi je potonulo među njene sise u ru�ičastom, čipkanom grudnjaku. �Spusti me vri�taću!!! SPUSTI ME VRI�TAĆU!!!!� �I te kako će� vri�tati.�, rekao sam povaljujući je na sto. Nagnuo sam se nad nju i izvadio joj sise iz grudnjaka. Fantastične sise. Četvorke, okrugle i čvrste, sa malim bradavicama i uskim areolima. Video sam da na njima nema belih tragova od gornjeg dela bikinija, a samo �to se sa odmora vratila. Kuja se sunčala u toplesu, ali ni dan danas ne mogu da shvatim za�to mi je to tada palo na pamet. Obuhvatio sam ih rukama i počeo naizmenično da ih sisam. Njen otpor je jenjevao. Nije vri�tala. Samo je stenjala sve slabije cimajući nogama između kojih sam se nalazio. Posegnuo sam svojim usnama za njenim i poljubio je duboko joj gurajući jezik. Sise sam joj i dalje stiskao, dok je Lea uzdisala i disala sve br�e. Bradavice su joj postale znatno krupnije i ja im se vratim. Na moje iznenađenje Lea je priključila svoj jezik mom privlačeći sise svom licu. Bilo je jasno da je dobro uve�bala tu tehniku. Poljubio sam je ponovo i ona se uspravi u sedeći polo�aj. Skinula je sako i grudnjak baciv�i ih na pod. �Ti bi da me tuca� Jovane, je li?�, rekla je besno, �E pa sad će� me tucati ili te neće biti.� Obuhvatila mi je �akama lice i poljubila me tako strasno i �estoko da sam se skoro zagrcnuo. Njen dugi jezik mi je sjurila gotovo do krajnika. Bacila se na mene kao divlja mačka. Telo joj je bilo fantastično. Zategnuto i skladno. Njena ko�a je bila meka i bio je dovoljan pogled na tako ne�to da mi se momentalno digne. Odgovrio sam u istom stilu. Uhvatio sam je desnom rukom za vrat ispod brade i povalio je ponovo na sto. Poljubio sam je isto kao ona mene i nasrnuo na nju poput tornada. Liznuo sam je po usnama i pljesnuo joj desnu sisu. Gledala me je pravo u oči i sme�ila se. Poljubio sam je ponovo i spustio se na kolena. Zadigao sam joj suknju i smaknuo joj crne gaćice. Preda mnom se ukazao izbrijani pičić, sa centimetar �irokom trakom kratkih, crnih dlačica iznad procepa. I tu sam provalio da nema tragova bikinija. Kuja se sunčala gola. Podigla je noge i ra�irila ih. Razmakla je usmine prstima i ja spustim jezik u njenu mokru pičku. Zastenjala je i zabacila glavu unazad. Gurnuo sam joj ga koliko god sam mogao. Izvadio sam ga bez obzira na to koliko joj je pica bila slatka i privukao je sebi uhvativ�i je za butine. razmaknuo sam joj guzove i liznuo joj anus. Lea je ciknula i rukama stisnula svoje sise. Pljesnuo sam je po čvrstim guzovima i gurnuo joj jezik u čmarić, da bih je liznuo sve do klitorisa. Lizao sam ga vrhom jezika i ona glasno zastenje. Počeo sam da ga sisam, �estoko i nemilosrdno. Grickao sam ga do bola dok nije počela da vri�ti. Lizao sam je kako sam najbolje umeo a znam to odlično da radim. �Ne� Ahh� Pola� Polako� Aaahh� Pa svr�iću� Oh, oh� O kako je dobro�� Lizao sam je nekoliko sekundi i onda se uspravio. Gledao sam je kako le�i preda mnom na stolu ra�renih nogu, strah i trepet na�eg sektora, koja je stenjala i svojim dugim, u crveno obojenim noktima �tipkala svoje bradavice. Brzo sam se skinuo i smestio joj ga. Kako je samo zastenjala i zabacila glavu. Uhvatio sam je ispod kolena i počeo da je BiiiiP najjače i najsurovije �to sam mogao. Mislim da ni sa jednom ribom nisam bio toliko bezobziran kao sa njom. Lea je ispu�tala neke bolne, strasne krike. Oslonila se laktovima o sto i izvila se u leđima, dok sam se nabijao u nju svom silinom. Spustila se laktova i opet stegnula svoje sise. Vrisnula bi povremeno kada bi se nabio u nju do jaja. Hteo sam da je raskidam. Strast i jarost su se izme�ali u meni pretvarajući me u divlju zver. �Da, da� Aaahhh�.�, stenjala je. Izvadio sam ga na sekund i ona me pogleda. �Da, daj mi�� Digao sam joj levu nogu na svoje rame i ponovo joj ga sjurio. Tucao sam je sve silovitije. Uhvatio sam joj suknju i tako je navlačio na BiiiiP. Podigao sam joj obe noge u vis, naslonio ih skupljene na moje levo rame i obuhvatio ih rukama oko butina. Tako sam joj ga nabijao dubuko i �estoko, dok se ona izvijala u leđima �vrsto ste�ući rukama ivicu stola. Video sam da će uskoro svr�iti i izvadim ga. �Hoće� da svr�i� Lea? A kujo? Pa svr�iće� ali ne na kurcu.� Zabio sam joj tri prsta u pičku i počeo brzo da radim njima u isto vreme joj palcem pritiskajući klitoris. Svr�ila je tako silovito za nepune tri sekunde da su sokovi prskali iz nje. Odmah sam joj zabio kurčinu dr�eći joj noge visoko dignute. Ruke su mi bile mokre od njenih sokova, posebno desna, i ja ih razma�em po njenim sisama. Bila je potpuno pod mojom kontrolom i vriskala je onako kako sam najvi�e voleo. Izvadio sam ga i ra�irio joj noge koliko god sam mogao. Usnama sam joj obuhvatio klitoris i počeo ludački da ga sisam. Lea se potpuno sludela tim potrezom. Dohvatila je svoje noge za podkolenice i privukla ih sebi, kako bi mi omogućila lak�i pristup. Pustio sam joj klitoris i ona skine gaćice baciv�i ih na pod. Noge su joj bile jo� uvek visoko u vazduhu i ja joj ga zabijem do jaja bez ikakvih problema. ponovo se uvijala, stiskala svoje sise i ispu�tala one bolne, strasne krike. Bli�ila se novom orgazmu i ja ga izvadim da bih ponovio isto ono prstima. Smestio sam joj svoj jezik u usta i počeo da radim prstima. Zare�ala je besno i odvojila svoju galvu od moje. Mislim čak da je poku�ala da me u tom trenutku udari nogom ali počela je da svr�ava. Toliko se sokova izlilo iz nje da su se slivali niz ivicu stola. Bila je na vrhuncu kad sam je pljesnuo �akom tri ili četiri puta po mokrom pičiću i uhvatio joj klitoris između ka�iprsta i srednjaka. Stegnuo sam ga i počeo ponovo da ga sisam. Lea je bila na ivici suza činilo mi se. Lupetala je ne�to plačnim glasom i stenjala tresući se u orgazmu. Guzovi su joj bili potpuno mokri od sokova a ja joj nisam ispu�tao klitoris. Odmakao sam se od nje i ona ustane sa stola. Grubo sam je okrenuo ka njemu i naguzio je preko. Pljesnuo sam je po dupetu i razmakao joj guzove. Smestio sam vrh jezika u njen anus i spustio ga u vrelu pičku. Gurnuo sam joj srednjak i vratio vrh jezika na njen čmarić. Rukama je razmicala svoje guzove i name�tala se na moj jezik. Ustao sam, pljesnuo je po guzi nastavio da je BiiiiP u pičku. Sjurio sam joj ga do jaja i pljesnuo je po guzi. �Ohh� O da� Ahhh� Tako�� Tucao sam je jo� malo tako i izvadio ga. Okrenuo sam je i povalio je na sto. Nagnuo sam se nad nju i smestio joj �to sam dublje mogao. �Uhvati me rukama oko vrata.�, rekao sam joj. Uradila je to i ja je podignem sa stola nabijajući je na BiiiiP do jaja. Uhvatio sam je za guzove dok se ona nabijala na BiiiiP. Nakon nekoliko nabijanja ponovo je svr�ila. Spustio sam je na pod tako da je bila oslonjena dole samo na vratu i ramenima. Ra�irene noge i guza su joj bile u vazduhu i ja ga iz njene BiiiiP premestim na vrh anusa. Znao sam da će je boleti u toj pozi ali me nije zanimalo. Hteo sam da kuja oseti malo bola za sve �to nam je činila, po�to je očigledno do sada u�ivala. �Polako sad� Ohhh� Polako�� �Da �efice, nema problema.�, rekao sam sme�eći se i u njenim očima video da je postala svesna da ću joj ga sjuriti bez milosti. Uhvatio sam je ispod kolena i presavio je svom snagom, uterujući joj BiiiiP u guza svom du�inom. Zaurlala i namestila bolnu grimasu. Nije to dugo trajalo. Samo nekoliko sekundi kasnije video sam da ponovo u�iva. Tucao sam dobro razrađeno guza. Legao sam preko nje dr�eći joj noge na svojim ramenima kako bi prodro �to dublje. Lea je vri�tala i primala me iako pouzdano znam da mi je BiiiiP dobacio do dvadeset i prvog centimetra, i da moja Nada ni ne pomi�lja da me pusti da je tucam u guzu u toj pozi. Bio sam spreman da svr�im i izavdim ga iz nje. Brzo sam se uspravio u nameri da je ispolivam spermom ali i ona se premestila istom brzinom u klečeći polo�aj, �to me je prilično iznenadilo. Odmah mi je dohvatila BiiiiP usnama i počela da ga sisa. Dr�ala ga je u korenu i sve �to je bilo iznad ruke trpala je u usta, stenjući kao da je si�la sa uma. Uhvatila me je levom rukom za jaja, dok mi je desnom drkala oblizujući mi glavić. Nije mi se to preterano svidelo i ja je uhvatim za kosu na temenu i počnem da je navlačim na svoju batinu. Dr�ala ga je i dalje u korenu i nisam uspevao da joj ga smestim celog. Sklonio sam joj ruku sa moje batine u nameri da joj ga zabijem do kraja. Obuhvatio sam rukom jaja i priljubio ih za BiiiiP, istovremeno je navlačeći prema napred. Zgutala je sve tada. Stenjala je i mumlala ali nije se otimala. Izvadio sam ga i ona se zaka�lje malo. �Li�i mi jaja sad. Hajde.� Nabio sam je ponovo i ona ispru�i jezik pu�atujući moj palamar u svoje grlo. Vrhom jezika mi je lizala jaja, dok mi je glavić pulsirao iza njenih krajnika i ja pustim prvi mlaz sperme pravo u njeno grlo. Odmakla se i ja nastavim da je zalivam po licu, vratu i sisama. Smestila ga je ponovo u usta i isisala ga do zadnje kapi. �Hoću jo�.�, rekla je ne pu�tajući mi BiiiiP iz ruke. �I ja hoću koje�ta ali ne mo�e.� �Rekla sa m da hoću jo�.� Nastavila je da mi ga sisa i činila je to kao da joj od toga �ivot zavisi. Radila je to fantastično ali nisam očekivao da će ga vratiti u �ivot. Bio sam hronično umoran tih dana. Stvarno se trudila svim silama ali je uspeh izostao. Sledeće večeri u njenom stanu nije morala toliko da se trudi. Na�a veza se produbila i postajala sve strastvenija, �to je učinilo da se posle neka tri meseca razvedem. Nada je bila zgro�ena mojom prevarom i nikada mi to nije oprostila. Najstra�nije od svega bilo je to �to smo Lea i ja izdr�ali zajedno tek ne�to vi�e od godinu dana nakon mog razvoda. Kod Nade mi nije bilo povratka tako da sam na kraju ostao sam. Da li sam napravio glupost? Pa naravno da jesam. Da li bi to ponovo učinio? Pa naravno.
Objavljeno: 2012-11-30 18:43:51

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0117879 sek.| Članovi online - 1 | Gosti online: - 289 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker