Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Sandra kod ginekologa na pregledu

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Sandra na ginekoloskoj stolici

Sandra se premje�tala s guza na guz poku�avajući smanjiti nelagodu. Guzica joj se hladno lijepila za ginekolo�ki stol. �Za�to ove bolničke ko�ulje rade tako da ni�ta ne prekrivaju? �, razmi�ljala je. �Kao da nemaju pojma, kao da nikad nisu sami bili kod doktora!� Nervozno je bacala pogled na dr�ače za noge. Kod ginekologa nije bila već jako dugo� Nebi ona do�la ni sad, ali mama i sestra su je nagovorile, rekle su joj da je to �to radi neozbiljno, obzirom da u obitelji imaju i previ�e slučajeva raka grlića maternice.

Morala bi se redovnije kontrolirati. Papa test otkriva takve stvari u ranom stadiju. Naravno, imale su pravo. No, doktori su u njoj stvarali nervozu.

Sve u vezi tih ljudi u bijelim kutama izbacivalo ju je iz takta; znanje kojim su baratali, silne godine fakulteta, autoritativan način komunikacije, da se i ne spominje po�tovanje koje u svakom dru�tvu izaziva riječ �DOKTOR�. U njihovom dru�tvu osjećala se kao pučko�kolka koju je na razgovor pozvao direktor �kole, ili curica koja poku�ava odobrovoljiti ljutog oca. Povjerila je mu�u koliko ju �ivcira svaki kontakt sa NJIMA, ma o kojoj specijalizaciji se radilo, na �to ju je i bez da podigne pogled s novina upozorio kako prije svakog �ugavog pregleda nađe vrijeme za detaljno �minkanje i lickanje, pa čak i djecu vodi pedijatru odjevena u minice i jako dekoltirane majice. Morala je priznati da je tako, iako mo�da sama nije bila svjesna koliko je liječnici obuzimaju.

Doktor je u�ao. Bila je to mala poliklinika u centru Zagreba u kojoj je radilo vi�e specijalista, tako da ovog do sada nije zapazila. Njezin uobičajeni ginekolog bila je �ena. Rekao je, �Dobro jutro�, no pritom nije gledao u nju već u njen karton, i nije zvučao kao da to iskreno misli.

Djelovao je vrlo ozbiljno. Mu�karac u ranim četrdesetima, Sandra je zaključila. Nikako George Clooney, ali jako zgodan, na neki profesionalan način. �Dobro jutro, doktore! Kako ste? �, trudila se zvučati veselo i ljubazno.

Ovaj ju je ignorirao, �Kada ste zadnji put bili na pregledu? � �Pa�znate, ba� mi je sestra govorila da moram to če�će�� �Odavno�, liječnik ju je prekinuo i dalje gledajući u papire. �Trebali bi se redovnije kontrolirat. � Činilo se da je čak bijesan. Bez i jedne daljnje riječi po tom pitanju rekao joj je da skine bolničku ko�ulju.

�Ali� do�la sam na ginekolo�ki pregled. � �Trebate obaviti i pregled grudiju. Skinite se. � Sandra je napravila �to joj je rečeno.

Začudila se kada je osjetila da je �are obrazi. Govorila si je, �On je doktor. Od ovog �ivi. Za njega si samo jo� jedan pacijent i to je sve.

� Liječnik je započeo pregled dojki. Po�eljela je da ima bujnije poprsje. �No, i dalje ih mu�karci gledaju�, ponosno se podsjetila. Bila je toliko nesigurna da ga nije imala snage pogledati u oči.

Tek tada joj je sinulo da nije ni on nju, i to od kada je u�ao u prostoriju! Mo�da je to zato �to je nai�ao na ne�to sumnjivo� počela ju je gristi tjeskoba. Imao je blag dodir, kao da dira tek rođenog mačića. �Jeste na�li ne�to? �, nervozno je pitala. �Molim vas da me ne ometate dok vas pregledavam�, hladno je odvratio i nastavio dodirivati njene grudi.

Način na koji je to obavljao bio je drugačiji od svih dosad�njih liječnika, nekako nje�niji. Gotovo� gotovo kao milovanje. Prebacio se na bradavice, i tek je onda ostala zbunjena. ��to točno tra�ite? � Odgovorio joj je mehaničkim glasom, �Dojili ste, zar ne? � �Da� Ali to je bilo davno�, Sandra je rekla.

�Nije zgorega ipak provjeriti�, promrmljao je vi�e za sebe. Sramila se �to su joj se pod njegovim prstima bradavice ukručivale. Ipak ih je nastavio dodirivati, trljati� čak ih je lagano i vukao, no činio je to na način kao neko ko se cijeli dan bavi samo ba� takvim pregledima i savr�eno zna �to radi, tako da Sandra nije ni�ta rekla. Počeo joj je postavljati ozbiljna pitanja; �Jesu li joj bradvice osjetljive? �Uvijek ili samo ponekad? � U kojim to situacijama? �.

Jel se lako ukručuju? �Jeli zakretanje potrebno da se u�ilje? � A areole? �to je s njima? � Kada je pregled grudi napokon zavr�io osjetila je čudnu mje�avinu osječaja; nalete krvi � malo silovano i uzbuđenje na jedan čudan ali ugodan način. Prije no �to je stigla jasno razmisliti o ovom �to se desilo čula je doktora kako naređuje, �Stavite noge na ove dr�eče. � Posegnula je za ko�uljom kako bi se opet obukla, no zapazila je kako ju je liječnik maknuo na drugi kraj ordinacije, tako da se gola raskrečila na ginekolo�kom stolcu. U tom polo�aju uvijek se osjećala tako ranjivo i izlo�eno.

Doktor je stao ispred nje i usmjerio sna�an mlaz svjetla ravno u pičku i zatim se smjestio na malu metalnu stolicu među njenim nogama. Čula je autoritativan zvuk SNAPPP kada je navukao gumene rukavice. Mentalno se spremala da osjeti njegove prste, no on je neko vrijeme čekao. �Za�to me samo gleda tamo dolje? �, pitala se.

Glava mu je bila iznenađujuče nisko. �Jeli to �to osječam na pičkici njegov dah? �, nastavila je razmi�ljati. Napokon joj je prstom rastvorio usmine. I ponovno duga pauza za koje se činilo da ne radi ni�ta drugo osim buljenja.

Gotovo se dignula kada je naizad progovorio, �Činite se jako navla�enom. To je inače tako? � Nije znala �to da mu ka�e, �Uhh� ne, mislim, ovisi, ponekad, mo�da� valjda�� Nije zapazila koliko joj je mokra. U�asno se stidila �to ju je liječnički pregled ovla�io i �to je on to primijetio i prokomentirao. �Bo�e, �to mi je? � pitala se.

Njegov gumeni prst ukliznuo je u njenu pičku. �Koliko često imate spolne odnmose? �, pitao je to kao vrlo dosadno pitanje. Da ju je mu�karac to pitao u bilo kojem drugom kontekstu, o�amarila bi ga. Ali svom doktoru mora� reči istinu.

�Uh, ne znam� recimo jednom tjedno, mo�da svakih 10 dana. � Tako ne�to nebi priznala ni najboljoj prijateljici. Stidila se činjenice da se ona i mu� ne �eve če�će. Kao da je zbog toga na neki čudan način manje privlačna.

No sram se ubrzo pretvorio u bijes, �Moj mu� je kriv za to�, pomislila je. �Ja sam atraktivna, senzualna �ena. On je seksualno sputan. � Doktor je do kraja uvukao prst u njenu mokru pizdu �Probajte mi stisnuti prst s vaginalnim mi�ićima.

� Prvo joj nije i�lo, no ubrzo je shvatila da zna kako se to radi. �Dobro�, liječnik je zaključio kao da nekog tra�i da stavi papir u printer. �A sada izmjenjujte stiskanje i opu�tanje�. Sandra je i tu naredbu ponovila nekoliko puta.

Bilo je fino, ali kako ti mi�ići nisu napravljeni za rad brzo se zamorila. Kada je osjetio da je sve slabija ginekolog je rekao, �Ti mi�ići će vam ojačati s praksom, poku�ajte ih napinjati nekoliko puta dnevno. Vidjet ćete da ako ih budete stezali za vrijme odnosa, da će to povečati u�itak i vama i va�em suprugu. � Poslu�no je kimnula.

Zatim je počeo lagano kliziti po stijenkama pičkice. �A klitoris? �, pitao je. �Dali vas mu� stimulira za vrijeme predigre ili samog odnosa? � zatim je ka�iprst druge ruke prislonio na klit i počelo ga lagano trljati kao da pokazuje kako to treba raditi. Sandra je morala suzdr�avti uzdah.

Uspjela je promrmljati, �Moj mu�, uh, da ahh, kada ga tra�im, onda da�� Naglo je izvukao ruku, okrenuo se na svom stolcu i počeo ne�to tra�iti po ormariću. Iznenadila se koliko se sada dolje osjeća prazno. �Pregled je gotov�, pomislila je. �Samo tako? � Opet se okrenuo prema njoj.

U ruci je dr�ao nekakvu tubu iz koje je istiskivao kremu na prst. �Tako sam mokra, �to će mu to? �, nije joj bilo jasno. Maknite noge iz dr�ača i dignite ih visoko u zrak�, doktor joj je naredio. Automatski ga je poslu�ala.

Osjetila je kako joj �iri guzove i govori, �Moramo vas i rektalno pregledati. � �Oh bo�e�, u�asnulo ju je. Nikad nije imala analni seks, niti joj je itko pregledavao �upak. Očekivala je da će boliti pa se zgrčila očekujući neugodu.

Zato ju je iznenadilo kada je osjetila da se njegov prst kreće u malim krugovima na samom ulazu u �upak � ugodno �kakljanje. Bilo joj je drago �to je i�ao polako, jer �upak joj se stigao opustiti kada je na kraju u�ao u njega. Jednom kada je bio skroz unutra, počeo je okretati prst istra�ujući �upljinu. Malo bi ga izvukao, lagano kru�io po otvoru pa opet vratio unutra.

Prilično bizarno, tijelo joj se otvaralo na način na koji nije smjelo, a ipak je u�ivala. Čak se pitala hoće li svr�iti. Odjednom su se vrata otvorila i u�la je sestra. Osjećala se kao dijete ulovljeno u nekoj zločestoči, mada nije mogla objasniti �to to u ovoj situaciji nije smjela raditi.

Medicinka je zatvorila vrata i pogledala Sandru. Osjećala se čak izlo�enije no prije. �Izgledate malo nervozno, du�ice�, sestrica joj se �iroko nasmije�ila. �Dosta �enica je napeto na pregledu, ali bez brige.

U dobrim ste rukama. � Mirnoća glasa i sam taj komentar činio joj se nadrealnim u polo�aju u kome se nalazila. S druge strane, podsjetila je samu sebe, ona nema pojma �to se događa. Razmislila je na trenutak, ��to se kvragu događa? � I dalje se toplo smije�eći sestrica je potap�ala Sandrinu ruku kako bi je smirila.

�Evo ga�, rekla je, �Sigurno vas vrat boli na ovom stolu, dajte da vam stavim jastučić. � Otvorila je ladicu na komodi koja se nalazila iza stola za preglede tako da je Sandra nanju�ila njen mo�usni parfem a grudi su joj bile na njenom licu. Zapazila je koliko su velike. Iz tog kuta jasno je vidjela u �eninu bluzu.

Nikada prije nije osjetila ni�ta slično, sna�no je �eljela zabiti lice u njen dekolte. No ova se uspravila i stavila jastučić iza Sandrine glave. Le�ala je gola, na tom u�asnom stolu, s nogama dignutim visoko u zraku, �estoko napaljene pičke, dignutih bradavica, s doktorovim prstom u čmaru i sestrom koja joj je uz bla�eni osmijeh dr�ala ruku. �To je to�, pomislila je.

Znala je da će doktor sada napokon izvaditi kurac iz hlaća. Biti će velik i tvrd; predosjećala je. Reći će joj da stavi noge na dr�ače i onda će joj ga zakucati u vruću pizdu. A sestra će raskopačti bluzu i opet zaljepiti, ali sad gole, sise na njeno lice.

I Sandra će svr�iti kao nikad u �ivotu. Osjetila je kako je liječnikov prst iskočio iz njenog čmara i zvuk skidanaj rukavica. �Čini se da je sve u redu�, izjavio je. Nemojte vi�e raditi tolike pauze između pregleda.

� Na brzinu je ne�to na�vrljao na papir i rekao, �Dajte ovo gospođi na izlazu. �elim vam ugodan dan. � S tim riječima iza�ao je iz ordinacije a da ju ni jednom nije pogledao. Zbunjeno je pogledala sestru koja je i dalje imala onaj isti osmijeh, �Gotovo! Nije bilo tako stra�no, zar ne? � Zatim joj je dodala odjeću i rekla, �Vidimo se na slijedećem pregledu, gospođo.

� Kada je pacijentica već bila na izlazu sestra je dodala, �U slučaju da ste znati�eljni, ne, ne mo�ete vidjeti doktora na rutinskom pregledu za manje od 6 mjeseci � nema iznimki. To nas često pitaju. � Namignula joj je, a Sandra je iza�la na vrući popodnevni asfalt metropole .
Objavljeno: 2013-01-03 22:55:28

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0182872 sek.| Članovi online - 2 | Gosti online: - 1421 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker