Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

Kakva li je to majka

Erotska Prica

Vrati se nazad na Erotske Price

Drugi deo price o majci

Sljedecih nekoliko dana pekla me savijest zbog toga �to sam dozvolila da se onaj incident desi. Kako sam samo mogla tako ne�to pustiti? Na kraju krajeva, bila sam roditelj, odrasla osoba. Uni�tila sam povjerenje me�u nama. Vi�e to nisam mogla izdr�ati. Kada smo bili sami kod ku�e zapo�ela sam razgovor.

�Sine, moramo pri�ati. � �Kaj je bilo, mama? �, spu�tao je pogled sve dok mu se nije zalijepio za moje sise. �Zorane, ono neku ve�er� bilo je krivo. Nisam ti smjela dozvoliti da to snima��, zbunjivao me drsko��u kojom mi je gutao sise.

Nosila sam �ednu ko�ulju koja nije bila zakop�ana do vrha tako da mi se malo vidio dekolte. Mu� to jutros nije ni zapazio. �Zakaj? Zbilja ne ku�im. Bila si prekrasna, ni jedna cura se ne mo�e mjeriti s tobom�, to je rekao tako strastveno da sam mu povjerovala, znala sam da zbilja misli svaku rije�.

�Ma du�o hvala ti, i lijepo si ti to snimao, ali�ja sam ti majka, a mame se nebi smjele toliko pokazivati dje�acima kao �to sam se ja tebi, ljubavi. � Razgovari smo u kuhinji, za stolom, sjede�i jedno pored drugog. O�i su mu stalno bje�ale na moje grudi, a ja sam se od tolike pa�nje po�ela napaljivati. Sama �injenica da me neko tako jeba�ljivo gleda vla�ila me.

�Pa nije da si mi pokazala sve� jo� ti nisam vidio sise. � �Zoki��, sva crvena u licu sam pro�aptala. �Gle, kad ve� otvoreno pri�amo morao sam re�i. Mislim, sigurno su genijalne�Ali bed je u tome �to bi ih ja rado malo i posnimio.

Molim te�� Nisam mogla vjerovati koliko je otvoren, direktan! Takav je bio i kao mali, �to je meni i mu�u bilo iznimno simpati�no, to s kojom lako�om je komunicirao s odraslima. Govorili smo da �e sigurno postati direktor, a deda ga zato i dalje tako zove. Nisam znala �to bi mu jo� rekla, znala sam samo da mu moram misli skrenuti sa svog tijela. S druge strane, ja sam reagirala kao kada me slikao.

Pica mi se vla�ila� �Sine, to nije u redu, nije normalno�nije prikladno. � Prikladno? Za�to se nisam izderala NE! I dalje mi je gledao u sise. Onda mu je izvirio jezik i po�eo se oblizivati. �Mama.

Odmah se vra�am, idem po foti�. � Otr�ao je uz stepenice. �Ne dolazi u obzir, jesi me �uo!�, derala sam se za njim. Osjetila sam kako mi se me�u obrvama skupljaju kapljice znoja.

Nije i�lo po planu. Htjela sam ovo prekinuti, a do �ega me doveo razgovor o problemu? Do novog snimanja! U�urbano se vratio s foto aparatom, stao ispred mene, onda je kleknuo spreman na okidanje. �Zorane molim te. Makni to�, rekla sam puknuto.

Klik, klik, klik. Sjedila sam na stolici i gledala ga kako me snima. �Mama, mo�e� otkop�ati jo� jedan gumb? � �Ne. Rekla sam ti da ugasi� kameru�, nasmijala sam se.

�Ma daj�Ne�u prestati dok ga ne otkop�a��, klik, klik, klik� �Dobro, ali samo jedan. � To je bilo bezazleno, rekla sam si. Otkop�ala sam ga i pokazala mu jo� malo linije me�u sisama. Kugle su mi se sada lijepo vidile.

Sin se namjestio na podu tako da je skoro le�ao. Iz tog ugla gotovo sigurno mi je mogao gledati pod suknju. Stisnula sam koljena za svaki slu�aj. �Zorane, nisi ba� u polo�aju u kome se snima majka.

� �Aha�al nemaju svi ovako jebenu mamu kao ja�, i dalje je snimao. Svidio mi se taj odgovor, to �to mu se svi�am. Naslonila sam se i prepustila u�itku. Osje�ala sam kako mi se tijelo zagrijava i pica topi.

�Daj sad skroz otkp�aj tu ko�ulju. � �Ne�Zaboravio si da sam ti ja majka? Osim toga�nemam grudnjak. � Te rije�i sludile su mi sina. Klik, klik, klik.

Imao je o�itu erekciju u hla�ama, sve se lijepo vidjelo�ta stra�na veli�ina. Bo�e, mora da je bio ogroman. Oblizala sam se. Samo se skini i stavi dlanove na cice.

Ajde, mama�. �, cvilio je. �Oh Isuse�al to je onda sve, nemoj da bude daj sad jo� ovo i ono!�, opet sam se uvalila u sranje, ali, poslu�no sam otkop�avala sve do dolje� Ra�irila sam ko�ulju tako da se dr�ala samo na u�iljenim bradavicama, a mali je mogao napasati po kuglama koliko je htio. Usne su mi bile suhe, srce je sna�no tuklo.

Pogledala sam sina da vidim u kojem je on stanju. �Oh mama, ovo je predivno� A sada stavi ruke na stol Jako ih ra�iri.

� Napravila sam kako je rekao i naslonila se. Od tog pokreta ko�ulja mi se skroz otvorila. Jel mali to planirao? Uostalom, za�to mu i nebi pokazala sise? Ve� mi je vidio pi�ku. I �mar.

�Ok, vidim gdje to vodi� jasno ti je da �e� ih odmah izbrisati? �, nisam mogla vjerovati koliko sam se napalila. Odlu�ila sam se prepustiti sinu do mjere koja �e meni biti ugodna. Ne�emo oti�i daleko kao u gara�i, a ako stvar izmakne kontroli uvijek se mogu dignuti. Izvila sam ki�mu i ponudila mu sise.

Klik, klik, klik. Sin mi je sada snimao gole grudi, a bluza je spala. Sama pomisao da se tako eksponiranam pred malim bila je stra�no uzbudljiva. �Mama, pi�ku materinu, sise su ti preljepe�mogu�mogu ih probati? �, nesigurno me gledao.

�Ne, Zorane�Nebi ti smjela dati ni da me ovako snima�. Zapravo sam silno �eljela da me mali dira. Klik, klik, klik. Sve mi se vi�e pribli�avao.

Sada je bio zaljepljen za mene i snimao groplanove grudi. �Mogu te ovako�? �, pogledao me. �Ohhh�Ok�Snimaj�, osje�ala sam se kao da sam popi�kila ga�ice. Tijelo mu se stisnulo uz moja koljena, koja sam automatski ra�irila, a on je uletio me�u njih.

Tako me mogao lak�e snimati, a nije mi bilo nelagodno jer sam nosila ga�e. Sin mi je bio me�u nogama, kameru je stiskao uz mamin trbuh i snimao mi gole sise. Suknja mi se popela skroz oko bokova, tako da su mi se lijepo vidjele mokre ga�ice. �to je bilo jo� gore, onda se spustio i snimao od dolje, obrazom zalijepljen za ga�e.

Znala sam da �e me nanju�iti, osjetit �e �enkine pi�kine sokove. �Mama, predivna si�, klik, klik, klik. De�kov dah na mokroj maci izbezumljivao me. Smrznula sam se, nisam htjela da tako zavr�i, sa tim snimanjem.

�I zna� �ta? Pi�ka ti stra�no dobro miri�i�� Bila sam u potpunosti pod njegovom kontrolom. Kamera, dah, dodir ruku na nogama, tijelo mi se treslo od uzbu�enja a jedva da me uop�e dirao. Zbog tih rije�i osje�ala sam se kao kurva, kao njegova kurva. Moja tajna fantazija� �Opa�da vidimo koliko si mokra�, pogledao me i �ekao nekakvu reakciju.

Skamenjeno sam sjedila. Tom inertno��u davala sam mu zeleno svjetlo. Uvukao je prst pod tanki materijal i pomaknuo ga sa uskipljele maj�ine pi�ke. �Bo�e dragi, mama�.

Pa ti se cijedi��tako si jebeno mokra!�, uzbu�eno mi je zurio u pi�i�. �Uhhhhhh�Oh �. �, U�ivala sam u tome �to se sin ovako bolesno pona�a prema meni. �Daj da te prvo skinemo�, po�eo mi je otkop�avati suknju.

�A onda �u te ovako slikati�samo u mokrim ga�icama�, ustao se i po�eo okidati. �Sad mi se jo� vi�e ra�iri mama, tako da ti ulovim vla�nu fleku na ga�ama. � �Isuse Zorane�, daj prestani s tim�� �Ma joj�zna� da i ti to �eli��da mi se ho�e� tak pokazivati. Cijela�Sad ra�iri noge.

� Za�to bi se zavaravala da to nije tako? Mali je bio u pravu. Htjela sam mu pokazati sve, strgnuti odje�u sa sebe i ra�irit mu se kao jeftina kurva. Raskre�ila sam se kao �to je sin tra�io. �Taaakoo�lijepo��, klik, klik, klik� �Sad ih podigni, i gurni koljena�prema sebi ih povuci�� Prislonila sam koljena uz prsa.

Bila sam tako ra�irena da su mi se mokre ga�e ful zaljepile uz pi�ku. Sin je to sve sa poda snimao. Pogledala sam kameru i oblizala usne. �Tako �eli� da ti mama pozira, Zorane? Ovako�ra�irena? � Nisam si mogla pomo�i.

Toliko me napalilo to �to smo radili da su prosta�ke rije�i same kuljale. Nisam mu se obra�ala kao mama sinu ve� sa droljastim tonom �ene koja je spremna udovoljiti u SVEMU svom mu�karcu. Sin me pogledao iznena�en na�inom na koji mu se obra�am. �Oh mama�.

Sve ho�u vidjeti�. Ho�u da skine� te glupe ga�e i poka�e� mi pi�ku�svoju mokru pi�kicu��, tresao se. Znao je kako ovo zna�i da �emo i�i do kraja, da ga u ni�emu ne�u zaustavljati. �Vidio bi maminu picu�? Oh, to je jako zlo�esto�.

Tra�iti mamu da ti poka�e pi�ku��, ne znam �to me obuzelo da sam mu to rekla. �to sam se prljavije osje�ala to sam bila napaljenija. Primila sam rubove ga�ica, spojila koljena i povukla ih preko guze. Ostavila sam ih na koljenima, nogu podignutih u zraku.

�Sad je vidi��Jel mi vidi� mokru pi�ku? Svi�a ti se mamina? �, gorila sam, vi�e nije bila barijera, htjela sam biti ono �to sam oduvijek osje�ala da jesam, KURVA. Sin me gledao hipnotiziran maminom picom. Skroz sam skinula ga�e i bacila ih na drugi kraj sobe. �Ahhh slikaj me, ljubavi�.

Slikaj�oh Bo�e�. Daj�da ti poka�em�pi�kicu�i �up�i�, mili�. I njega bi �elio vidjeti

? � Skroz sam se ra�irila i podigla noge na prsa. Htjela sam da me snimi skupa s �marom. Zgrabila sam se za guzove i razvukla ih. Malome je kurac divljao u ga�ama.

Klik, klik, klik. Bo�e, �ta je snimao�mamu koja �iri guzicu� �Isuse mama, tvoja guzica�. Pi�ka�tako si mokra�mogu probati? � Pogledao me izvan sebe od �elje da me razbije. �Du�o, mo�e� probati�.

Pipaj me gdje god �eli�� Mo�e� me i tucati�. �, pri�ao mi je i stao skroz ispred mog pulsiraju�eg, kurvinjskog tijela. �Zar ti nije jasno, Zokica, da sam ja tvoja kurva�. I da �u napraviti sve �to �eli�? � Ispru�io je ruku i dodirnu mi pi�ku.

Njegovi prsti na tom napetom, prenadra�enom mesu, samo taj jedan dodir bacili su me u provaliju orgazma i ja sa po�ela svr�avati. Razdvajao mi je usmine i klizio jagodicom me�u njih dok me drmao �estoki orgazam. Jedva da sam uspjela ostati na stolici. Prsti su mu punili moju rupu, sin me tucao s tri stisnuta prsta, bar mi se tako �inilo.

Nisam mogla dobro vidjeti, ali bilo me ba� briga, mogao je u mene gurnuti i ruku do lakta da je htio. �Jebemti mama�tako si vru�a�ahhhhh�, pumpao je prstima i gr�evito me gledao. �Jesi stvarno mislila ono�. ono da si moja kurva�? � �Sine�ahhhh�jel bi htio da mamica bude tvoja drolja? �, nadala sam se da �e re�i da.

Prsti u pi�ki su me izlu�ivali, nisam mogla razmi�ljati. �Da, mama. Mora� biti moja�moja droljica jeba�ica�moja kuja�. Kurva� Mogu te tako zvati? Jesi moja fufica? � Pribli�avao mi se drugi orgazam� �Da! Ahhhhh�.

Da�. Sine, sve �u ti biti�sve �u raditi za tebe�� Odjednom me prestao prstariti ali nije izvukao ruku iz nje. �Ne, mili, ne! Nastavi�nemoj prestati�jebi me�molim teeee�. �, plakala sam pred dje�akom.

�Mislim da ti fali jo� jedan prst nutra�, Zoran je rekao prou�avaju�i mi u pi�ku. Upla�eno sam ga pogledala. Jo� nikada nisam primila vi�e od tri prsta, �ak i to mi se �inilo puno, a sada je sin htio guirnuti jo� jednog! Izvila sam se gledaju�i kako uvla�i �etri stisnuta prsta u otvor moje mokre pi�ke. Polakao ih je gurao, a pi�ka se prilago�avala, �irila se.

�O Bo�e�. Ohhh�jebemti���, urlala sam od ispunjenosti. Mislila sam da �e me boliti, no onda sam shvatila da osje�am samo sna�an pritisak na rubovima pi�ke, i da je taj filing izvrstan. Rastezanje me jo� vi�e uzbudilo, ra�irila sam se koliko je najvi�e i�lo i prepustila se sinovom i�ivljavanju.

�Mama�kako si uska�, gledao me u pi�ku. �To je zato �to�. Ahhh�. Ahhh�.

me �iri��. O bo�e� Jo�, jo��.

. Ohhhh� Vi�e nego �to sam ikad bila otvorena�.

�, jedva sam mu uspjela odgovoriti. Zaboga, skoro da je �itavu �aku imao u meni. Sama ta pomisao me izbezumljivala�Jo� jedna moja prljava fantazija� Dat sinu da me ovako jebe, nate�e rukama�. Jedva sam se dr�ala dok me ga�ao prstima, zabijao do dna pa skoro skroz izvla�io.

Nisam mogla dugo izdr�ati, jako sam mu svr�ila, tako jako da sam sru�ila stol na koga sam bila naslonjena. Kad sam do�la sebi pogledala sam mog velikog sina kako mi nje�no trlja pi�kicu. Pru�ila sam ruku i primila ga preko hla�a za kitu. �Moj red�, rekla sam ustaju�i.

�Lezi na stol. � Ispru�io se na stolu a ja sam mu skoro strgnula hla�e s tijela. �Kako si velik�, omotala sam prste oko kurca. Gledala sam u njegovu vla�nu erekciju prekrivenu predsvr�otinom i polako ga drkala.

Svi�alo mi se kako je mirisao. Zaklopila sam o�i i strpala si ga u usta jednim pokretom. �Oh mama�. Oh bo�e��ooooooo�, jecao je.

Skroz sam si ga zabila u grlo tako da su mi sinove stidne dlake �kakljale nos. Gu�ila sam se, debeli glavi� zabijao mi se u mandule, a onda je skliznuo dublje. Povra�ala bi da se nisam uspjela suzdr�ati. Htjela sam to, trebalo mi je.

�eljela sam sinovu karu u svim svojim rupama. Htjela sam mu ga pu�iti i to ne kao neka mamica ve� kao kurva, kao �to se sisaju kur�evi u javnoj ku�i. Suzdr�avala sam se bez zraka najvi�e �to sam mogla. Kurac mu je bio prekriven mojom slinom.

Pogledala sam ga u o�i, �Svi�a ti se kad ti mamica ovako pu�i? � Le�ao je na na�em kuhinjskom stolu, ja sam mu bila me�u nogama, lickala ga i �ekala odgovor kao gladna kurva. �A kaj ti misli�, mama? Super je�ahhhh�� Nije mogao dovr�iti re�enicu, rije�i su ga izdale kad sam ga opet stavila u topla usta. Ovog puta sam gledala dok mi je nestajao duboko u grlu, a kada je do�ao do dna, o�i su mi se napunile suzama. Kurac mu je sigurno bio duga�ak 25 centimetara, debeo, i od takvog bi se svaka �ena po�ela gu�iti.

Ostali smo u tom polo�aju gledaju�i se u o�i. Sin je od struka dolje bio gol, oslonjen na laktove i ra�irenih nogu, a mama skroz gola me�u njegovim nogama kurca duboko zabijenog u grlu. Gu�ila sam se, grlo mi se stiskalo, htjela sam ispljunuti meso ali nisam se pomicala. �Oh bo�e, daaaaa.

. Jebbbbeeem�. Tii�

!!!� Mali je jecao jer ga je maminio grlo svojim gr�evim doslovno muzlo. Zabacio je glavu, morala sam udahnuti, malo sam se zaka�ljala i opet ga usisala. Bo�e sveti pu�ila sam sinu grlom. Do tog dana o tome sam samo slu�ala kao o zahvatu kojeg znaju porno zvijezde� nikad nisam ni probala! Svako malo bi udahnula i opet mu ga usisala.

Slika sina, mene i onog fotografiranja izlu�ivala me. U tom trenu zamislila sam kako je oko nas cijela ekipa; porno re�iser, kamermani, rasvjeta. Sve strastvenije sam fafala, mije�ala guzom, �irila se do bola, pr�ila pi�kicu da je svi vide! Dje�ak je u�ivao, znala sam, jako je uzdisao tope�i se pod maminim usnama. U kakvu sam se to drolju pretvorila? Jeftinu kuravu koja sisa balavcu, svom malom, stenje, pr�i se i jo� sanja o snimanju! Osjetila sam da mi se sin uko�io � do�ao je do to�ke ga�anja.

Zadnji put sam ulovila zrak i zabila mu se nosom u tijelo. �Mama�svr�it �u�. Da�. � Na pola je sjeo, pridr�avao se lijevom rukom a desnom me primio za glavu da se ne odmi�em.

�Sve popi Mama, sve�. Da�tako�.

Oh bo�e�. Pa ti kurva!!!!� Jao�ta rije�! U trenutku mi se pi�ka bolno za�vorila i svr�ila sam sinhronizirano sa sinom. Ma kako samo jedna rije� izgovorena u pravom �asu mo�e �enu natjerati na takav orgazam? ! Stvarno jesam. Drolja gladna kurca.

U�ivala sam u vlastitom �estokom orgazmu dok mi se sin praznio u trbuh. Nisam mu probala spermu, nisam mogla. Bio mi je preduboko zabijen u grlu. Nisam mogla ni disati, ni pomicati se.

Bila sam u totalnoj ekstazi. Dr�ao me za glavu dok mi se praznio u mlazovima. Kada me kona�no pustio nalazila sam se blizu nesvjesti. Brzo sam disala, soptala sam, ka�ljala�.

�Mama jesi ok? �, upla�io se. Dr�ala sam se iznad sinove kite kao nakon serije iscrpljuju�ih sklekova i te�ko disala. Mali me mazio po kosi poku�avaju�i me smiriti, pomo�i mi da se oporavim. Ok sam, bit �u dobro� Polagano sam se vra�ala u normalu.

Dje�akova kita se smanjivala. Pomisao na pijenje sjemena blijedila je a zamjenjivala ju je monstruozna realnost o svemu �to se odvijalo u kuhinji. Stajala sam gola me�u njegovim nogama. �Sine, ja�O bo�e��, suze su mi punile o�i.

Kako sam mogla? ? ? Zoran mi je sin! Mali me brzo primio za ruku. �Mama, molim te, ja sam kriv. Iskoristio sam te. Ti�ti nisi ni�ta lo�e�� �Ali�ja sam ti majka�Ja sam ovdje odgovorna, odrasla, punoljetna!� Sjeo se na rub stola i privio me na prsa.

Trbuh mi se trljao po njegovoj kari. �Mama slu�aj me, ti si najljep�a �ena koju sam ikada vidio i� ja te volim. Za�to te ne bi usre�io�? I dalje si mi majka�To �e� uvijek biti�Samo �elim da ti bude lijepo�i kao �eni. � Bio je takav gospodin.

Na kraju krajeva, tu je o tome bila i rije�. Stavila sam dlanove na njegovo lice. �Zna�i, ne misli� da sam kurva�? � �Mama�ti si prije svega moja majka, ali ako �eli� biti�ako �eli� biti kurva�onda je i to uredu. Mislim, za�to i mame nebi mogle biti kurvice kad po�ele? � Tako je nevino to sve do�ivio, nikako mu nisam mogla re�i da stvari i nisu ba� tako jednostavne.

Prislonila sam usne uz njegove a on ih je �eljno prihvatio. Ljubila sam ga s takvom stra��u kakvu ve� godinama nisam osjetila. Kurac mu je opet po�eo bubriti, ali nisam smjela dozvoliti da se ovo nastavi. Bilo je pre opasno, moja k�i �e uskoro do�i iz �kole i zato sam ga odgurnula.

�Dosta je bilo, molim te� Moram, moram razmisliti o svemu. � Jo� jednom sam ga poljubila, i to u obraz. Onda sam pokupila odje�u s poda i iza�la. Znala sam da gleda zamnom, u moju golu guzu, i od toga sam opet osjetila one trnce.

Iz nekog razloga kojeg nisam mogla shvatiti voljela sam mu se pokazivati. Tako je sve i po�elo, to me i dovelo dovde. Popela sam se uz stepenice i oti�la u svoju sobu. .
Objavljeno: 2013-01-11 22:27:25

Povratak na Erotske Price


:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0204129 sek.| Članovi online - 5 | Gosti online: - 1792 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker