Erotske price i erotski tekstovi

Kupovina Prodaja

Jezici :
:: Početna
:: Registracija
:: Logovanje
:: Pretraga
:: Forum
:: CHAT
:: Chat
:: Blogovi
:: Clanak
:: POMOĆ
:: Prijava za nove profile
:: Linkovi
:: Statistika
:: Kontakt
:: Tipovi Članstva


Femina.rsLjubavni Sastanak na Fejsbuku


Ljubavni Sastanak registracija

povratak na erotske priceVESTICE

- -

Ova pri?a je ?ista fikcija. Svi doga?aji i li?nosti su, na?alost, samo plod ma?te. Ako vi?e volite "istinite ispovesti" (bar one ?to pretenduju na takav naziv) mo?ete odmah da odustanete od daljeg ?itanja.*****************************************************************Taman je sve krenulo da se sre?uje u mom ?ivotu. Zavr?io sam fakultet, odmah na?ao posao u predstavni?tvu jedne strane firme, uselio se u gajbu koju su moji matorci odavno meni namenili i samo sam ?ekao da Ana, moja devojka, zavr?i svoje studije pa da se useli kod mene... Idili?no, nema ?ta.

A onda sam upoznao Njih.

Ve? pri useljenju upoznao sam se sa gospo?om koja je ?ivela u stanu naspram mog, vrata-u-vrata. Stajao sam u hodniku, preme?taju?i se s noge na nogu, dok je ta 70-godi?nja starica ?avrljala kao da se ve? godinama znamo, doti?u?i me po mi?ici kako bi mi skretala pa?nju na banalnosti kojima me je obasipala. Klimao sam glavom, kliberio se ljubazno, ?utao i povremeno davao jednoslo?ne odgovore.

- ...i da, jeste, pa ja evo od te male penzije, a moja ne?aka, naime, mlado ?eljade, znate kako je, niste ni vi puno stariji, he he, majka joj davno umrla, mislim, moja sestra, rak dojke... treba joj, je li, za izlaske i garderobu, a penzija mala, stan mali, sve malo, he he, pa eto mora i ona malo da radi, ?ta ?e, kad je takva situacija... molim? pa u butiku... Da, eto, ka?em, u njenim godinama, kad sam ja imala 17-18, a davno je bilo, nema svrhe kriti, he he, ja sam se ve? i udala prvi put, siroma’ ?ovek, poginuo u saobra?ajnoj, ve? ga se jedva i se?am, i tako...

I tako se to oteglo dobrih ?etvrt sata, dok ja nisam uspeo da prona?em pauzu u tom monologu i uletim sa nekakvim konfuznim izvinjenjem, pa eto, prijatno i Vama...

No, ve? slede?eg dana, izlaze?i iz zgrade, mimoi?oh se sa staricinom ne?akom. Sad, ?ene mo?da imaju brz pogled i sva?ta na ?oveku mogu da zapaze u vrlo malo vremena, ali u nekim trenucima za mu?karca vreme zna da uspori i tada nam ?ene ipak nisu dorasle. To mi se desilo tada. Bio je to samo tren, ali kao ?to rekoh, sasvim dovoljan. Devojka moje visine, uspravnog dr?anja, vitka, dimenzija kakve se u ovom ru?nom svetu vi?aju sa tu?no malom u?estalo??u, profinjeno ali ?ulno lice, so?ne usne, sasvim malo pr?ast nosi?, o?i krupne i duboko crne, kosa jo? crnja... Te o?i susreto?e moje samo na deli? sekunde ali srce mi bukvalno posko?i. Devojka je pro?la pored mene, zamirisala i uputila se uz stepenice. Okrenuo sam se i protiv svoje volje, da osmotrim njene vitke noge i oblu guzu sapetu u farmerice. Iza?ao sam potom iz zgrade, ose?aju?i kako mi u lice ule?e krv. "Iskuliraj", rekoh sebi, pomalo i besan na sopstvenu slabost koja mi je prizvala gre?ne misli. Nisam nikakav ?istunac, ali znam da takve fantazije treba izbegavati ako ?eli? da ?ivi? u miru sa samim sobom. I sa svojom devojkom, naravno. Fizi?ka privla?nost je samo vrh ledenog brega, a ja sam sa Anom imao sjajan odnos. UVEK ?e biti lep?ih devojaka od tvoje sopstvene.

I to je bilo to. Za po?etak. Naredna ?etiri meseca sam redovno sretao staricu ("tetka Beba, mladi?u, manite se toga: ’gospo?o’..."), koja me je konstantno davila svojom luckastom brbljivo??u, i Svetlanu (brzo sam saznao i ime), koja mi se uvek tiho javljala jednostavnim "zdravo", nikad me ni ne pogledav?i u o?i. Starica... pardon, tetka Beba je ?esto primala posete. Kada bih za?uo zvonce dva-dugo-jednom-kratko znao bih da su matoroj do?le u posetu "drugarice". (Njih nekoliko su bile redovne go??e. Dolazile bi uve?e a odlazile posle pono?i. Pretpostavljao sam da se fura nekakav brid? ili sli?no). U po?etku sam povremeno zvirkao kroz ?pijunku, ne bih li video Svetlanu, ali sam ubrzo odustao. Svaki put je bilo dva-dugo-dva-kratko. Zgodna ne?aka kao da uop?te nije primala posete. Stvari su, izgleda, bile obrnute od onoga ?to bi se o?ekivalo, ali to je bilo jedino neobi?no u vezi mojih susetkinja.

Onda jednog dana, sam kraj oktobra, po?tar je zazvonio na moja vrata. Bio je petak, a ja sam uzeo slobodan dan zbog nekih obaveza. Stgla je penzija, gospo?a nije kod ku?e pa ako bih ja mogao... Gospo?a je jos ranije rekla da nema nikakvih problema. Naravno, ako je "gospo?a rekla" onda nema nikakvih problema ni ?to se mene ti?e. Uzeo sam novac, potpisao se i ispratio po?tara. Nakon toga sam ru?ao i iza?ao iz stana. Nije me bilo sve do posle 8 uve?e. Prilaze?i zgradi, osmotrio sam prozore njihovog stana i kroz proreze na spu?tenim roletnama zapazio slaba?nu narand?astu svetlost. Kod ku?e sam se raskomotio a onda, dr?e?i u ruci novac i potvrdu, pozvonio sam na vrata prekoputa. ?ulo se ?u?kanje sa druge strane a onda su se vrata otvorila.

- Oooo, pa to ste Vi, mladi?u, dobrove?e, dobrove?e, u?ite...

- Ne, samo sam...

- Ta u?ite samo...

Mogao sam mo?da da zgrabim dovratak kada me je povukla za rukav, ali to bi bilo malo nepristojno. ?ta sam drugo mogao? U?oh, a baba zatvori vrata iza mene. Smi?ljao sam i dalje kako da je se ?to finije i ?to br?e otresem dok me je ona gurkala niz hodnik predsoblja prema dnevnoj sobi.

- U?ite... - cvrkutala je.

Video sam onu narand?astu svetlost u sobi i tren pre nego ?to sam u?ao pomislih: "Sve?e". A onda sam kro?io unutra, i po?elo je.

Dosta prostrana dnevna soba, starinski name?taj i sve?e... Desetak sve?a, sigurno, raspore?enih po prostoriji. Ali soba nije bila prazna. Na foteljama i stolicama sedele su tri ?ene u godinama i gledale me. Prepoznao sam ih.

- ?ta...? - zaustih, zbunjen, i okrenuh se iza sebe.

Baba me je pogledala na tren, prvi put bez osmeha, a onda podigla ?aku ka ustima i sa dlana u moje lice raspirila oblak pra?ine. Prah je udario u moje oci, usta, u?ao mi u nozdrve... Istog ?asa spustila se zavesa i ja izgubih svest.

Kada sam otvorio o?i prvo sam postao svestan svoje nagosti. Sedeo sam potpuno go u prostranoj fotelji a konopci oko zape??a i ?lanaka su me potpuno sputali. Bili su povezani sa foteljom, o?igledno unapred pripremljeni za takvu priliku. U sobi su jo? gorele sve?e, ali je po komodama i sto?i?ima bio pore?an ?itav arsenal najrazli?itijih zdela, bo?ica i ?a?a. Koliko sam mogao da vidim, u svakoj od njih se nalazio neki sadr?aj. Iz nekih se posuda ?ak lelujao i bledi pramen isparenja. Vazduh je ?udno mirisao. Po podu, skoro celom njegovom povr?inom, talasala se neka crvena tkanina, somot, pretpostavljao sam.

Ali, kao vrhunac ove bizarne scenografije, naspram mene, na jednoj stolici, sedela je baba, prekrstiv?i noge. Bila je gola. Gledala me je netremice, ponovo se sme?e?i. Ali ovo je sad bio druga?iji osmeh. Delovao je zlobno... i pohotno - oboje smo bili goli. Ustala je i pri?la mi polako, hodom koji je trebao da bude zavodljiv ali je pre li?io na parodiju, sa svim tim obe?enim salom i mlohavim grudima... Do?av?i do mene, spustila je ?ake na doru?ja fotelje, i nagnula se pribli?iv?i svoje lice na nekoliko centimetara od mog. Pomislih da ?e da me poljubi.Njena kolena su dodirivala moja.

- ?ta ovo treba da zna?i? - izustih.

- Samo mali ritual - odvratila je baba spremno.

Spontano sam pre?ao preko njenog odgovora i podigav?i glas jo? malo, rekao:

- Odve?ite me!

Starica je sa?aljivo odmahnula glavom a zatim ispru?ila desnu ruku ka komodi na kojoj je stajala jedna od zdelica. Spustila je dva prsta u nju, zatim ih izvukla i prinela mom licu. Uzmakoh glavom koliko sam mogao, ali uzalud. Prevukla je ka?iprst preko mojih usana, ostavljaju?i na njima mastan trag i slab, neobi?an miris. Zinuo sam da ponovo podviknem, ali na moje zaprepa??enje, nikakav zvuk nije napustio moje grlo. Bio sam nem. Srce mi je po?elo ubrzano da lupa. Uhvatila me je panika. Baba se zakikotala vide?i izraz straha u mojim o?ima. Spustila je ?aku na moj penis, kratko ga stegla i rekla:

- Posmatraj.

Odvojila se od mene, uspravila i stala pored, pogleda uprtog u vrata susedne sobe.
Okrenuh glavu u tom pravcu.
Zastao mi je dah. U sobu je kro?ila prilika odevena u duga?ak crni ogrta? sa kapulja?om koja je padala preko lica i potpuno ga zasenjivala. Odmah sam znao ko je to, iako nisam video lice. Iza te prilike, tri starice su kora?ale sa sve?anom sporo??u, gole tako?e.

- Puna?ka gospo?a je Izida... - baba mi je ?aputala na uvo.

Izida, ne mla?a od 70 godina (kao, uostalom, i sve tri) je bila sva u salu, naborima sala, ogromnim grudima koje su se slivale do stomaka, ko?e na bedrima ruinirane celulitom.

- ... ova mr?ava je Lukrecija... - nastavljao se ?apat u mom uhu, dok su ?ene kora?ale preko somota ka centru sobe.

Lukrecija je bila su?ta suprotnost Izidi, sva kost i ko?a, kao ?iva mumija. Neobi?na je bila duga seda kosa koja joj je padala sve do struka. ?bun me?u nogama bio je tako?e skoro neprirodno bujan i neprirodno crn.

- ...a ova sa zlim licem, Anidis.

Zlo lice. Anidis je imala kukast nos, tanke usne, prodorne, hipnoti?u?e plave o?i ispod visoko uvijenih lukova obrva. Lice kao ve?no namrgo?ena maska.

- Mene mo?e? zvati Borea, a ovu osobu ve? zna?. Anabel.

Sve ?etiri su stale. Munjevitim pokretom, starica koja je sebe nazvala Boreom, prolila je na moje grudi neku toplu te?nost. Ona se slila do mojih prepona i zapeckala me po penisu. I dalje sam ?eleo da zavi?em, prestra?en i bespomo?an, ali glasa jednako nije bilo.

- Opusti se...

Pomislih, oja?en, da ?e mi re?i i da u?ivam.

- ...i u?ivaj.

Napustila me je i priklju?ila se ostalim ve?ticama. Stajale su oko Anabel, sve ru?ne i nakazne. Onda su pru?ile ruke i u jednom potezu svukle ogrta?.

Da, bila je to Ona.

Potpuno gola. Prelepa. Glataka bela ko?a, obrijano me?uno?je, bo?anski izvajana figura. Okru?ena tim odvratnim staricama i obasjana blagom svetlo??u sve?a izgledala je upravo tako- kao boginja. Ali o?i, njene predivne o?i zurile su uko?eno negde iznad moje glave. Sad sam bio zaista vi?e besan nego upla?en. ?ta su joj to uradile?!

Anabel se spustila na kolena, savila se u pasu i otvorenim usnama poljubila prvo jedno pa drugo Anidisino stpalo. Zatim se okrenula, sporo i sve?ano, prema Borei i u?inila isto. Zatim je poljubilastopala i Izidi i Lukreciji. Kad je to obavila, uspravila se ali ostala na kolenima.

Ritual je po?eo.

Izida je prva sela na somot, izvalila se osloniv?i se laktovima na pod, pohotno ra?irila svoje debele noge. Anabel je tako?e legla, stomakom prema podu, a onda se primakla Izidinom me?uno?ju. Zgro?eno sam posmatrao njeno lepo lice kako se primi?e maljavoj osedeloj pi?ki i kako se njene so?ne usne spajaju sa usminama matore ve?tice. Zatim je dugim belim prstima razmakla ulaz u Izidinu vaginui celom povr?inom jezika olizala pi?ku. Od ?mara do klitorisa. Izida je zaklopila o?i, u?ivaju?i. Anabel je nastavila temeljito da joj li?e. Zatim se njena tetka, Borea, opkora?iv?i je, spustila na kolena i po?ela da joj miluje le?a, zavla?e?i ?ake i ispod grudnog ko?a, da bi joj masirala bujne grudi koje su bradavicama doticale somot. Anidis i Lukrecija joj ?iroko ra?iri?e noge , opkora?i?e ih i sedo?e na pregib izme?u listova i butina. Razvuko?e joj guzove i ra??epi?e usmine i stado?e ?eprkati ?vornovatim prstima, trljaju?i sluzoko?u i ne?ni devoja?ki klitoris, zavla?e?i ih u vaginu i anus, drkaju?i ih brzim pokretima. Anabel je mirno i poslu?no le?ala i, sklopiv?i o?i, predano lizala pi?ku debele ve?tice. Bio sam vi?e nego zgro?en. Odvratne, pokvarene babetine ?ta rade sa tim mladim stvorom. I?ivljavale su svoje ogavne perverzije na tom mladom i ne?nom telu. Izida je jednu ?aku spustila na Anabelinu glavu, zavukav?i naduvene prste u njenu bujnu crnu kosu i pritiskala devoj?ino lice na svoje me?uno?je. Anabelin nosi? se gubio u u maljama venerinog brega. Njene vitke ruke su potom obgrlile ve?ti?ine celulitne butine i stegle ih. Izida je zahvalno dahtala. I ta gadost je trajala. Lizanje Izidine pizdurine; Borea koja mesi devoj?ine grudi; i ove dve koje joj ste?u guzove i vr?ljaju prstima. Anabel poslu?na i bespomo?na. Ja besan i frustriran. Prepla?en. Trajalo je bar desetak minuta. Onda, ?utke, ali kao po komandi, ?etiri ve?tice ostavi?e devojku. Ona se samo ravnodu?no okrenu na le?a. Bo?e, kako je bila lepa.

Ali to jo? nije bio kraj.

Izida je opkora?ila Anabelinu glavu, le?ima okrenuta ostatku tela, i spustiv?i svoje ogromno dupe, sela pravo na njeno lice. Posmatrao sam, zga?en, kako se anabelina brada gubi iyme?u guzova i kako ih njene bele ?ake ste?u, uranjaju?i prstima u celulit. I Borea je ostala na istom polo?aju, sva se posvetiv?i grudima. Milovala ih je i gnje?ila i povremeno se saginjala da zagrize ili po?e?e jezikom rumene bradavice. Lukrecija i Anidis stavi?e po jednu devoj?inu nogu na svoja ramena i nastavi?e da vr?ljaju prstima po njenim otvorima. Izida je me?ala svojim kukovima, brdo sala. Anabel je negde ispod te telesine lizala pi?ku svoje mu?iteljke. Njena tetka kao da je po?injala da gubi kontrolu- divlja?ki je gnje?ila njene bujne grudi, ?tipala, zavrtala i ujedala bradavice svojim retkim ?utim zubima. lukrecija i Anidis su jednako divlje trljale me?uno?je. Anabel je samo ?utala i podnosila taj bol i to poni?enje. Njena lepa mala stopala su se klatila u vazduhu dok su joj listovi po?ivali na ramenima one dve ve?tice. Anidisine zle o?i su zlokobno sijale a njena grimasa me je najvi?e pla?ila. Probao sam da se oslobodim ali je bilo uzaludno.Veze nisu bile tesne ni brutalne, ali behu taman dovoljno pouzdane da vrlo brzo shvatim da su mi ?anse da se oslobodim ravne nuli. U me?uvremenu, Anidis i Lukrecija su spustile Anabeline noge da bi smestile njena stopala u svoja me?uno?ja. Posmatrao sam kako Lukrecija jednom rukom usmerava stopalo tako da Anabelini prsti?i ?e?u po usminama i klitorisu, gube?i se unutar bujne stidne ?bun?ine. Bilo je odvratno. U jednom trenutku ove dve su po?ele da trpaju stopala u sebe. Sa zaprepa??enjem sam gledao kako Anabelini no?ni prsti nestaju u vaginama te dve babe, a kako zatim i ostatak, sve do peta, ulazi unutra. Nisam mogao da poverujem svojim o?ima. Borea je tad sela na grudi koje je izgnje?ila i stala da trlja svoju pi?ku o uzdrhtale sise. Izida je skoro jahala na siroticinoj glavi. Anabel je i dalje trpela ?utke. Kao vrhunac svog tog ludila, dve gadure strpa?e cela stopala, do ?lanaka, u sebe. Po?eo sam da sumnjam u svoju percepciju. Sve se treslo, trzalo i poskakivalo, a samo je Anabelino telo mlitavo i podatno le?alo ispod, i podnosilo. Jedino su joj se ?ake pomerale, dok je prste zarivala u salo Izidinog dupeta. ?ulo se samo dahtanje ve?tica, a njihova lica su bila u nemim ekstati?nim grimasama. I ja sam i dalje bio nem.

A onda kona?no, posle ko zna koliko, sve ?etiri ve?tice istovremeno do?ive?e orgazam koji je bilo jezivo gledati. Mislio sam da devojka zasigurno vi?e nije ?iva. Nakon trenutka vrhunca one pro?aputa?e dve nerazumljive re?i i kona?no se skljoka?e. Izida ustade sa Anabeline glave, Boreo sa grudi, a Anidis i Lukrecija lagano izvuko?e stopala iz svoji pi?aka. Video sam kako im pizdurine groteskno zjape pre nego ?to se zatvori?e. Devojka je le?ala na le?ima, jednako spokojna i ravnodu?na, pogleda uprtog u plafon. Po licu, rasko?nim grudima i stopalima caklio se vaginalni sekret. Ove se potom pore?a?e kraj Anabel, kle?e?i, i polo?i?e svoje ?ake na njeno telo. Po?e?e da mrmljaju neke nerazumljive re?i. Pomislio sam da je to zavr?etak rituala, ali nisam bio siguran da li treba zato da ose?am olak?anje ili strah, budu?i da je moja dalja sudbina bila nejasna, kao uop?te i moja uloga u ovim bestijalnostima. Me?utim, Anidis, koja je sedela prva u tom redu i dr?ala svoje ?ake na devoj?inom ?elu i grudima, prestade sa bajanjem i povu?e ruke. Ostale ve?tice nastavi?e da ?apu?u ali tako?e povuko?e ruke k sebi. Anidis je ustala, visoka, zla, mlohavog tela, dlakavih nogu, i nadnela se nad nepokretno telo na podu. Raskora?ila je iznad Anabeline glave i po?ela da mokri. Tanak mlaz briznu iz njenog me?uno?ja i pogodi devojku pravo u lice, tiho pljusnuv?i. Ve?tica se malo pomerila i usmerila mlaz ka siroticinim ustima. On se rasprsnu o njene usne. Anabel je pokorno zinula. Pi?a?ka je za?uborila u usnoj duplji. Anabel proguta prvi gutljaj. Zatim opet otvori usta i proguta jo? jedan. I jo? jedan. Posle toga Anidis se polako pomerala du?njenog tela dok je mlaz iz njene pi?ke padao na vrat, sise, stomak, prepone, butine, cevanice i kona?no na stopala devojke. Kad je pre?la taj put Anidis se ispraznila i vratila na svoje mesto me?u ostale ve?tice. Ali, kao ?to sam i o?ekivao, sad i Lukrecija ustade i u?ini isto. Mlaz je udario prvo u Anabelino ?elo, slivaju?i joj se u kosu, ali ga onda ve?tica usmeri preko lica pravo u usta. Anabel opet spokojno zinu i otpi nova tri gutljaja. Potom je mokra?a sa bujnog Lukrecijinog izvora po?kropila i ostatak tela. Na red je do?la Boreo i kona?no Izida, koja se istresala toliko dugo da sam mislio da nikad ne?e prestati. Gadura se izgleda namerno ?uvala za ovu priliku. Sad je Anabela imala 12 gutljaja ve?ti?ije pi?a?ke, a kapi iste su se caklile po celom njenom prekrasnom telu. Ve?tice ponovo polo?i?e ?ake na nju i zapeva?e u pola glasa. Posle minut-dva, kao po komandi, zamuko?e. Da li je sad gotovo?

Ustale su sa poda, a za njima i Anabel. Ona krenu prema meni, Anidis za njom. Sasvim bez re?i, devojka se pope na moju fotelju, klate?i loptastim dojkama preda mnom. Stavila je jednu nogu na rukohvat a onda drugu podigla iznad mog ramena, postaviv?i je na naslon. Tako raskre?ena, jo? malo je podesila polo?aj dok joj se njena glatko izbrijana pi?ka, vla?na od urina, nije na?la iznad mog lica. Osetio sam opor miris pi?a?ke. Naslutio sam ?ta ?e se dogoditi. Anidis mi pri?e.

- Ako ?eli? da ikad vi?e progovori?... Da li si razumeo? Tri velika gutljaja. Najve?a ?to mo?e?. - ?apnu mi u uvo.

Pogledao sam je prepla?eno. Njene o?i su sevale.

- Jasno?

Klimnuh glavom. Udaljila se od menea Anabel iznenada ??epa moju kosu i zabaci mi glavu. O?tar bol prostrujao je mojim skalpom. Gledala me je odgore, hladno i bez milosti. Izme?u njenih usmina sevnu mlaz i pogodi me vrelinom po usnama. Odmah otvorih usta i pustih da pi?a?ka udari u moj jezik. Dok su mi Anidisine re?i jo? igrale u u?ima, pustih da mi se usta napune a onda progutah. Slankast ukus zatreperi u mojim ustima a topla te?nost skliznu niz moje grlo. Osetih slabo ?arenje u stomaku. Odmah sam ponovo zinuo. Dogodila se promena. straha je nestalo. Otkrih da mi se svi?a situacija u kojoj sam se na?ao... Da mi se svi?a ukus Anabeline mokra?e i ne?no golicanje kapi koje su mi se slivale niz bradu. ?eljno progutah i drugi gutljaj, pa ponovo otvorih usta. Ne?to ovog ?udesnog eliksira slilo se niz moj torzo do mog uda. Po?eo je da se kruti i podi?e. Izgubio sam ose?aj za realnost, za kritiku, za procenu... Sad mi je ve? sve bilo svejedno, u?ivao sam. ?eleo sam jo? jedan gutljaj. ?eleo sam da progutam sve ?to bi mi ova boginja podarila sa svog izvora. ?iroko, ?iroko otvorih usta. Napuni?e se i prepuni?e... Iz njih se prelivalo i curilo na moj vrat i grudi. Progutah.

I kao da sam propao u neki drugi svet. Od tog trenutka sve je postalo nestvarno a moje se?anje na minute (sate?) koji su usledili sada je nejasno. Pi?a?ka je jo? malo padala po mom licu a onda je prestala. Srce mi je tuklo kao pomahnitalo. Anabel pusti moju kosu i skliznu niz mene. Njene bradavice o?e?a?e moj ukru?eni kurac a tren posle tople meke usne se sklopi?e oko glavi?a. Celo moje telo je uzdrhtalo od tog dodira. Polagano, milimetar po milimetar pu?tala ga je u svoja usta, na svoj jezik, u grlo, sve dok ceo kurac nije bio u njoj a njene usne na samom korenu. Jednom rukom me je milovala po stomaku, razmazuju?i svoj sok, a drugom mi je stezala jaja. A onda je krenula da ga obra?uje. Usnama, jezikom, zubima, ?akom, ne znam ni sam... Zaklopio sam o?i i leteo u sopstvenom telu. Nejasno sam bio svestan nekih ruku kako odvezuju ?vorove kojima sam bio zarobljen, ali vi?e nisam mario za to. Anabel je mljackala, sisala, milovala ga jezikom, srkala svoju pljuva?ku sa njega... Prsti su ga obujmili, ne?no i ?vrsto, i ?etali gore-dole po njemu. Nisam mogao dugo. Nisam jo? imao glas, Anidis me je slagala, ali ni za to nisam mario. Kriknuo sam nemo i zgrabio Anabel za kosu, izlivaju?i se u njena usta. Dobro sam je napunio. Ona zatim ustade, ostavljaju?i moj i dalje jednako ukru?en ud i pri?e prvoj ve?tici koja je tu stajala i posmatrala nas. Bila je to Lukrecija. Njih dve se ne?no zagrli?e, jedno telo glatko i ne?no, savr?eno izvajano, a drugo ruinirano i omlitavelo, i spoji?e se usnama u strasni poljubac. Gledao sam kako to rade, uzbu?eni sasvim slobodan od ga?enja. Anabel zatim pri?e Borei i sa njom razmeni isti poljubac. Video sam kako se moja sperma raste?e izme?u njihovih usana dok su se razdvajale. Zatim poljubac Izidi, i kona?no, razmenjivanje ne?nosti, jezika, usana, pljuva?ke i sperme sa Anidis. A onda su se okrenule prema meni. Anabel mi pru?i ruku. Ja je prihvatih i ustadoh. Povela me je na somot. Ostale ruke su me ne?no milovale. Anabel je tada ponovo legla. Stajao sam iznad nje, dok mi je kurac, krut i debeo, ?tr?ao iz prepona. Anabel meje gledala pravo u o?i, o?ekuju?i. Savila je noge i razmaknula kolena. Neko mi ?apnu:

- Ona je jo? nevina. Ima? tu ?ast.

Okrenuo sam se prema glasu, a tu, tik uz mene stajala je Anidis.Prepoznao sam je po o?ima, jer sada je bila mlada, u dvadesetim, vitka, zgodna, i na neki hladan na?in lepa. Osvrnuo sam se. Izida bez sala, sa bujnim grudima, tako?e prava lepotica. Boreo poput manekenke ili porno starlete... Lukrecija, krhka ali vatrena, ?vrstog tela i malih grudi, mamila je svojim svojim ?upavim bregom. Sve su me gledale blagonaklono se sme?e?i. Sve lepotice.

A najlep?a od njh, le?i ispred mene razmaknutih kolena i ukru?enih bradavica, ?eljno i??ekuju?i svog prvog ljubavnika. Mene.

Spustih se na nju. Smestio sam se me?u njena bedra i prekrio je svojim telom. Moje usne na njenim... isprepleteni jezici...moje grudi na njenim nabujalim... moj stomak na njenom... a moj ud na samoj kapiji raja. Obgrlila me je rukama, obgrlila me je nogama... Gurnuo sam joj u jednom naletu, osetiv?i u njenim o?ima da ?eli taj bol, da tako mora biti. Testisi mi udari?e u njenu me?icu. Tiho je vrisnula, napela i izvila svoje vitko telo u luk, kroz slatku agoniju bola. Zarila je nokte u moja le?a. Izvukao sam ga do pola i ponovo ga zabio. Jo? jedan jecaj, nokti dublje u mojoj ko?i, noge me stisnu?e ?vrsto poput kle?ta... Pumpao sam je, miluju?i joj lice i grudi, grickaju?i joj usne i u?nu ?koljku. Jo? ruku se spustilo na nas. Bile su to Izida, Lukrecija, Boreo i Anidis koje su se priklju?ivale tom plesu. Valjali smo se isprepleteni, po crvenom somotu, ruke i noge, vrela torza, dojke, usne, zubi, kosa... Ne?iji ?mar na mom jeziku, ne?iji gluteusi kraj mog obraza, ne?ija bedra na mojim grudima, ne?iji klizavi klitoris me?u mojim prstima, ne?ije usne na mojim mo?nicama i kosa na stomaku... Ne?iji jezik koji klizi niz moje noge, ne?iji jezik li?e krv sa mog penisa, ne?iji jezik se me?a sa mojim, dah na mom uhu, prsti koji mi ste?u zadnjicu i klize kroz anus... Ceo univerzum sveden na nas. No? je odmicala van ovog vremena i van ovog sveta. Snaga nam je bila neiscrpna. Svemo?na magija. Gubio sam se. Slike su mi se izme?ale u glavi. Sve dimenzije su se smotale u nerazmrsivo klupko. Postojale su samo ekstaza i strast, divlje zadovoljstvo do katarze...

Kada sam se probudio otkrih da le?im u svojoj sobi, na svom krevetu, jo? uvek nag. Posle bu?enja trebalo mi je bar petnaest minuta da shvatim ko sam, da do?em sebi i prisetim se bar dela od onoga ?to mi se desilo prethodne no?i. Iako sam u prvi mah bio sasvim ube?en da je u pitanju bio san (jer ?ta bi drugo moglo biti?), ipak sam bio prinu?en da prihvatim svoje se?anje kao otisak nesumnjive realnosti. Bio sam izgri?en, izgreban... Prona?oh ne?iju zlatnu vlas kose u svojoj (Anidis). Neobja?njiv ose?aj pro?imao mi je ko?u. Te?nosti su se mo?da osu?ile ali ostaci magije jo? uvek su se iskrili u mojim porama. Sladak bol jo? je pulsirao mojim mi?i?ima i tetivama. S mukom se pridigoh i pogledah na sat. Bilo je pro?lo dvanaest. Odjednom se setih i pretrnuh...

Povikah:

- Hej...!!!

...i odahnuh. Glas mi se vratio.

Ustao sam i odgegao se do kupatila, prazne glave, izbegavaju?i da mislim, znaju?i da nikakva racionalna logika ne?e nikud odvesti. Tu?irao sam se dobrih pola sata. Kada sam iza?ao, spremio sam jednu jaku kafu i zapalio cigaretu.

- O, Bo?e... - pro?aputah.

?ta raditi? ?ta je sve to uop?te zna?ilo? Kao ?u danas pogledati Anu u o?i? I sutra... I ubudu?e... Kako da uop?te nastavim da ?ivim sa tim se?anjem? Po?eleh da se hitno odselim iz stana, iz grada, ali to je bila budala?tina. Nisam to nikako mogao u?initi. Iz hiljadu razloga. Ali ?to sam vi?e razmi?ljao to mi ni?ta prihvatljivo nije padalo na um. Na kraju zaklju?ih, u krajnjem ?inu zdravorazumske odbrane, da je sve bilo-pa-pro?lo, da sam svoju ?udnu ulogu ispunio, da sad samo treba da ih izbegavam i pravi se da se ni?ta nije dogodilo, budu?i da njima sigurno nije vi?e ni stalo do mene. Ritual je pro?ao. Recimo tako. ?ta sam drugo mogao?

Onda se ?ak ponadah da ?e one biti te koje ?e napraviti konkretan potez i oti?i negde daleko od mene... U tom trenutku i to mi je izgledalo sasvim mogu?e. Ali trenutak nije dugo trajao.

Prekinulo ga je zvonce na vratima. Upravo sam ostavljao ?oljicu u sudoper kada me je taj zvuk zaledio u sred pokreta. Stajao sam par sekundi potpuno uko?en, ne znaju?i ?ta da radim. ’’Pa dobro, zvonce. Pa ?ta?!’’, pomislih besan na svoj strah. Po?oh odlu?no ka vratima i otvorih bez daljeg predomi?ljanja. Zaustavih dah.

Anabel.

Susreo sam se sa njenim crnim o?ima i ostao skamenjen. Usta su mi bila poluotvorena jer sam i tada znao da ne?to ipak treba re?i. Ali ?ta, kog ?avola?

A ona je samo stajala, jednostavna, lepa mlada devojka, obu?ena sasvim ku?no, u izbledelu trenerku i papu?e preko belih zokni. Mali osmeh izvi uglove njenih usana. Naravno, bio sam sme?an.

- ?ao, mogu da u?em? - upitala je jednostavno, glasom koji je bezobrano vedro odjeknuo memljivim hodnikom zgrade.

Kao da sam opet onemeo. Bez re?i, propustih je u predsoblje, klimnuv?i glavom. U?la je pravo u spava?u sobu, ?to ja nisam ni primetio. ?ak sam rekao:

- Izvini... malo je u neredu.

Prave re?i, nema ?ta.

- Ni?ta zato - odgovorila je kroz osmeh i sela na neraspremljen krevet, staviv?i ruke u krilo.

Ostao sam da stojim u vratima. Frktavo se nasmejala, kratko, i malo pognula glavu. Pramen kose joj je dotakao obraz. Onda je podigla glavu, mal?ice se uozbiljiv?i, iako su joj o?i jo? uvek iskrile dobrim raspolo?enjem, i sklonila pramen iza uha. Bio sam joj sme?an. Jebi ga.

- Znam, pita? se - rekla je.

Klimnuo sam glavom.

- To su ve?tice, shvatio si. Boreo je moja tetka, i to zna? od ranije, osim njenog magijskog imena, naravno.

?utao sam. Pri?ala je o tim stvarima kao da je to nesto najtrivijalnije. Sklonila je pogled u stranu.

- Moja majka je znala ?ime se njena sestra bavi... ali nije umela... da to prihvati na pravi na?in. Zato je umrla.

Pogledala me je ponovo, kao da ?eli da proveri da li sam dobro shvatio njene poslednje re?i. Dlanovi su mi se znojili. Onda je nastavila da posmatra zid pored mene.

- Oca nisam nikad ni upoznala. Jednostavno je oti?ao pre nego ?to sam se rodila.

Pomislih kako to mo?da i nije tako jednostavno kao ?to ona sad ka?e, ali naravno da nisam ni?ta rekao.

- Tako da je tetka preuzela brigu o meni. Tetka i ostale. Pazile su na mene i u?inile da postanem... savr?ena.

Ponovo me je pogledala u o?i. Nagnula se nazad i oslonila na laktove. U trenu, u svojoj glavi videh sliku Izide, kako u sli?nom polo?aju le?i na zatalasanom crvenom somotu, dok Anabel... Zatreptah dvaput, odagnav?i to iz glave. Anabel se nasme?ila, kao da je poga?ala o ?emu razmi?ljam. Dukserica joj se zategla preko dojki, otkrivaju?i njihov oblik i veli?inu.

- I tako je do?ao dan kada sam, nakon godina i godina podu?avanja sazrela da postanem... jedna od njih. Za to je bio potreban mu?karac. Ritual to zahteva.

- A ja...

- Da, ti. Ali odavno.

Nisam shvatao. Sada me je netremice posmatrala.

- Ne obi?an mu?karac. Ve? mu?karac odabran i pripremljen. Neprimetno.

- Odabran? Pripremljen? - jo? uvek mi nije bilo jasno.

- Traganje za pravim... Postoje... neki razlozi i osobine koje ?ine pravog. Onda godine pripremanja, neprimetno, kao ?to rekoh. I eto te.

- Godine?! - bilo je to ludo. Potpuno ludo.

Anabel je ustala i polako mi pri?la. Sasvim blizu.

- Da, godine. ?ta misli? ko je zaslu?an za to ?to si sad ovde? Za mnoge stvari koje su ti se doga?ale? Krupne stvari u tvom ?ivotu, sitne stvari u tvom ?ivotu...

Pri?la mi je jo? bli?e, skoro pevu?e?i ove poslednje re?i. Srce mi je tuklo kao ludo.

- Godine? Koliko?

- Dosta.

Sad je bila tik ispred mene. Nisam mogao da se pomaknem. Njene grudi su me ve? doticale, njen dah me je ve? milovao po licu, njen miris se uvla?io u moje nozdrve i moja plu?a. Spustila je ?ake na moj struk.

- Ti me voli? - ?apat.

Sme?ila se. Hteo sam sva?ta da ka?em. O mojim planovima, o Ani, o koje?emu... Ali sve je to bilo besmisleno, osetio sam.

- Ti me voli? - ponovila je - vi?e nego sebe samog.

Usne su dotakle moje. ?marci mi zaigra?e po celom telu. Topao i vla?an jezik je u?ao u moja usta. Sav strah, sav bol, umor... Ni?ta!

Isprepleo sam jezik sa njenim, odgurao je do kreveta divlje je ljube?i i sru?io se preko nje. Cepao sam joj ode?u i lizao ko?u.

A ona se smejala. Kikotala.

Smejala se kao prava ve?tica...

Pricu je poslao Nsalef

povratak na erotske price

:: NET TELEVIZIJA
:: NET FILMOVI
:: NET TV SERIJE
:: NET PREDSTAVE

:: EROTSKE PRICE
:: SMS PORUKE
:: SANOVNIK

Novo na sajtu
:: SLANJE SMS PORUKA BESPLATNO
:: ZABAVA
:: IGRICE
| Učitavanje stranice trajalo: 0.0047488 sek.| Članovi online - 5 | Gosti online: - 353 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Mogucnosti | Kontakt | Uspesna Ljubavna Muvanja | Uslovi Koriscenja Sajta | Polisa Privatnosti
eXTReMe Tracker