Ljubavni Sastanak Upoznavanje

Kupovina Prodaja

Kalba/Language :
:: Pradþia
:: Registracija
:: Paieðka
:: Forumas
:: Pokalbis
:: Blogs
:: Articles
:: FAQ
:: Prenumerata
:: Nuorodos
:: Statistika
:: Membership


Femina Magazin

YuPortal

Ljubavni Sastanak na Fejsbuku
Svako vece od 20 casova okupljanje u Pricaonici. Dobrodosli!

Features

ATTENTION: THIS SITE IS 100% FREE...

In this page are presented options which all type of members can to use.
Very soon we be available payment via credit card and mobile phone.

Features Sveèias Paprastasis narys Sidabrinis narys Auksinis narys Platininis narys
Galima pamatyti vartotojo profilyje
Vartotojo vardas
Vardas
Pavardë
Gimimo diena
Can see the day of birthday
Lytis
Orientation
Body type
States/Province
Interests
Ðalis
Miestas
Tikslai
Vedybinis statusas
Ûgis
Svoris
Vaikai
Plaukø spalva
Akiø spalva
Etniðkumas
Tikëjimas
Rûkymas
Alkoholio vartojimas
Iðsilavinimas
Darbas
Hobi
Apie
Nuotrauka
Can see slideshow
Can see big photos in the slideshow
Telefonas
Paðto indeksas
Ieðkomo þmogaus etniðkumas
Ieðkomo þmogaus lytis
Ieðkomo þmogaus tikëjimas
Ieðkomo þmogaus amþius
Ieðkomo þmogaus svoris
Ieðkomo þmogaus ûgis
Ieðkomojo ðalis
Ieðkomojo vedybinis statusas
Ieðkomojo vaikai
Ieðkomojo plaukø spalva
Ieðkomojo akiø spalva
Ieðkomojo rûkymas
Ieðkomojo gërimas
Ieðkomojo iðsilavinimas
Zodiako þenklas
Interneto svetainë
ICQ
AIM
Registracijos data
Paskutinis apsilankymas
Vartotojo tipas
Profilio perþiûra
Can to see Favorites list of the user
Kas matë mano profilá
Kas matë kito vartotojo profilá
Statistika
Populiarumas
Didelë nuotrauka
Garsas
Linked profile
Leistini veiksmai
Siøsti þinutæ
Siøsti atvirukà
Can to use glitters in the ecard subject
Can to use glitters in the ecard message
Siøsti el. paðtu
Mirktelëti
Can upload private photos
Can see private photos
Can create views
Vertinti profilá
Balsuoti
Þiûrëti rezultatus
Patalpinti á miegamàjá
Blogas profilis
Blokuoti vartotojà
Kito el. paðto adreso naudojimas kontaktuose
Kito el. paðto adreso naudojimas El. paðto siuntimo vartotojams puslapyje
Can see visited profiles
Can not be in rating
Can see other comments?
Can reply to comments
Can add new comments
Can remove comments
Can see user photo in the comments?
Can use filter by genders in online users page
Can use filter by user type in online users page
Can use filter by picture in online users page
Can use filter by country in online users page
Can use filter by city in online users page
Can use filter by age in online users page
Can view user profiles with the same gender
Can contact users with the same gender
Can to deprecate view him profile
Can be anonymous when access other profiles
Can not to verify image in the: "Siøsti þinutæ"
Can not to verify image in the: "Comments"
Can not to verify image in the: "Komentarai"
Can to select access level for each photo
Can to add link
Can to link to other profile
Can to link to the own profile
Can rate users with the same gender
Can see "Who rated me"
Can without photos see profiles photos
Can see message read status
Can contact support with administrator by IM
Can be most popular user
Can change texture background of profile
Can use "My photos" photos upload page
Prieiga prie puslapiø
Registracija
Komentarai
Greita paieðka
Paieðka
Iðplëstinë paieðka
Prisijungæ nariai:
Praneðimo apie profilius puslapio naudojimas
Profiliø perþiûros puslapio naudojimas
El. paðto siuntimo vartotojams puslapio naudojimas
FAQ
Can to see articles
Features
Can see testimonials
Can add testimonials
Pokalbis
Nustatymai
Pirðlys
Prenumerata
Statistika
Can create private notes
Can to access Bulletin Board
Can to add Bulletin Board messages
Can to add Bulletin Board messages without admin checking
BBCodes Access (Bulletin Board)
Can to use smiles
Can to use Bold
Can to use Italic
Can to use Underline
Can to use Strike
Can to use QUOTES
Can to use URL
Can to use IMG
Can to use VIDEO
Forumas
Forumas
Search by forum
Can to see forum statistics
Can to see last forum messages
Can use forum options
Can not to verify image in the: "Forumas"
Can have signature for forum
Can to see "Users here" on the forum
Can use avatar
Can upload avatar
BBCodes Access (Forumas)
Can to use smiles
Can to use Bold
Can to use Italic
Can to use Underline
Can to use Strike
Can to use QUOTES
Can to use IMG
Can to use VIDEO
BBCodes Access (Forumas: Signature)
Can to use smiles
Can to use Bold
Can to use Italic
Can to use Underline
Can to use Strike
Can to use QUOTES
Can to use URL
Can to use IMG
Nustatymai
Keisti iðvaizdà
Can to change template for own profile
Can prefer not to receive emails from website
Can to get information about new messages without page reloading
Can prefer not to receive winks
Can use superwink feature
Blog
Can to have own blog
Can to see other blogs
Can to comment blogs
Can not to verify image in the: "Blog comments"
Can to see comments in the blogs
Can to rate blogs
Can to reply to comments for own blog
BBCodes Access (Blogs)
Can to use smiles
Can to use Bold
Can to use Italic
Can to use Underline
Can to use Strike
Can to use QUOTES
Can to use URL
Can to use IMG
Can to use VIDEO
BBCodes Access (Blog comments)
Can to use smiles
Can to use Bold
Can to use Italic
Can to use Underline
Can to use Strike
Can to use QUOTES
Can to use IMG
Can to use VIDEO
Hot or Not
Can to Rate photos from the user profile
Can to Rate photos from "Hot or Not" random page
Can to participate in the "Hot or Not"
Can to see link to profile, when rate
Can to access to "More Results" page of the Best photos
Limitations
Kiek nuotraukø gali patalpinti vartotojas 10 20 40 60
Private photos 10 15 25 40
Views 30 40 100 150
How many search pages can user to see (0 - means unlimited) 25 0 0 0 0
Allowable fields to search in the Simple Search
Að esu
Ieðkau
Ðalis
Santykiø tipas
Orientation
Body type
Amþius
Zodiako þenklas
Vartotojo ID#
Vartotojo vardas
Vardas
Pavardë
Miestas
Ûgis
Svoris
Ieðkoti vartotojø tarp Nuotrauka
Ieðkoti vartotojø tarp Online users only
Vartotojo tipas
Uþsiregistravo per
Rûðiuoti rezultatus pagal
Rezultatø puslapyje
Allowable fields to search in the Advanced Search
Að esu
Ieðkau
Ðalis
Santykiø tipas
Orientation
Body type
Amþius
Zodiako þenklas
Vartotojo ID#
Vartotojo vardas
Vardas
Pavardë
Raktiniai þodþiai
Miestas
Paðto indeksas
Ûgis
Svoris
Vedybinis statusas
Vaikai
Plaukø spalva
Akiø spalva
Etniðkumas
Tikëjimas
Rûkymas
Alkoholio vartojimas
Iðsilavinimas
Þinomos kalbos
Ieðkoti vartotojø tarp Interneto svetainë
Ieðkoti vartotojø tarp ICQ
Ieðkoti vartotojø tarp AIM
Ieðkoti vartotojø tarp Telefonas
Ieðkoti vartotojø tarp Nuotrauka
Ieðkoti vartotojø tarp Online users only
Vartotojo tipas
Uþsiregistravo per
Rûðiuoti rezultatus pagal
Rezultatø puslapyje
Interests
States/Province
Can see in search results
Can see number of search results?
Vartotojo ID#
Vartotojo vardas
Vardas
Pavardë
Amþius
Lytis
Body type
Orientation
Santykiø tipas
Ðalis
Miestas
Ûgis
Svoris
Ieðkomo þmogaus lytis
Nuotrauka
Zodiako þenklas
Registracijos data
Paskutinis apsilankymas
Populiarumas
Vartotojo tipas
Vartotojo prisijungimo bûsena
BBCodes Access (Mano profilis: Description)
Can to use smiles
Can to use Bold
Can to use Italic
Can to use Underline
Can to use Strike
Can to use QUOTES
Can to use IMG
Can to use VIDEO
BBCodes Access (Profile comments)
Can to use smiles
Can to use Bold
Can to use Italic
Can to use Underline
Can to use Strike
Can to use QUOTES
Can to use IMG
Can to use VIDEO
BBCodes Access (Siøsti þinutæ)
Can to use smiles
Can to use Bold
Can to use Italic
Can to use Underline
Can to use Strike
Can to use QUOTES
Can to use IMG
Can to use VIDEO
BBCodes Access (Private notes)
Can to use smiles
Can to use Bold
Can to use Italic
Can to use Underline
Can to use Strike
Can to use QUOTES
Can to use URL
Can to use IMG
Can to use VIDEO
BBCodes Access (Testimonials)
Can to use smiles
Can to use Bold
Can to use Italic
Can to use Underline
Can to use Strike
Can to use QUOTES
Payment membership privilegies
Privileged users timelife (in month) 0 1 1 1
Prices (�) 0 3 7 10

You may purchase right now any from Privileged packages by your choice and to get Privileged rights immediately!


:: EROTSKE PRICE :: SANOVNIK :: ZABAVA
| Apdorojimo laikas: 0.0106449 sek.| Prisijungæ nariai: - 2 | Prisijungæ sveèiai: - 1096 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Features | RSS News Feeds | Komentarai | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement
Extreme eXTReMe Tracker