Ljubavni Sastanak Upoznavanje

Kupovina Prodaja

Kalba/Language :
:: Pradþia
:: Registracija
:: Paieðka
:: Forumas
:: Pokalbis
:: Blogs
:: Articles
:: FAQ
:: Prenumerata
:: Nuorodos
:: Statistika
:: Membership


Femina Magazin

YuPortal

Ljubavni Sastanak na Fejsbuku
Svako vece od 20 casova okupljanje u Pricaonici. Dobrodosli!


Statistika pagal ðalis
Serbia65051
Bosnia ir Hercegovina10051
Kroatija4160
Makedonija3763
Montenegro2628
Vokietija2552
JAV1977
Austrija1819
Ðveicarija1437
Ðvedija1045
Slovënija1018
Rusija863
Italija778
Prancûzija758
Kanada548
Nyderlandai503
Australija445
Didþioji Britanija410
Turkija404
Graikija338
Danija303
Norvegija288
Bulgarija283
Belgija193
Ispanija189
Svazilendas174
Sirija143
Èekijos respublika124
Ukraina112
Vengrija104
Lenkija91
Rumunija87
Èadas76
Slovakija72
Albanija71
Suomija70
Zimbabvë65
Argentina64
Egiptas60
Afganistanas57
Alþyras56
Kipras56
Izraelis55
Antigua ir Barbuda51
Indija49
Brazilija48
Baltarusija47
Jungtiniai Arabø Emyratai46
Ðri Lanka45
Bangladeðas45
Liuksemburgas44
Azerbaidþanas40
Èilë40
Airija39
Kinija39
Portugalija36
Pietø afrika36
Pakistanas35
Angola31
Malta29
Meksika29
Barbadosas29
Filipinai28
Siera Leonë27
Saudo Arabija26
Libija26
Naujoji Zelandija24
Gana23
Andora23
Kuba23
Bahamai22
Bisau Gvinëja21
Bahreinas21
Jordanija21
Solomono salos20
Botsvana19
Lietuva19
Marokas19
Iranas19
Vatikanas17
Samoa17
Japonija16
Kazachstanas16
Tanzanija16
Kuveitas15
Sudanas15
Irakas15
Peru15
Tunisas15
Gruzija14
Somalis14
Tadþikistanas13
Islandija13
Jamaika13
Burundis13
Malaizija13
Monakas12
Latvija12
Etiopija12
San Marinas12
Zairas12
Brunëjus11
Singapûras11
Venesuela11
Fidþi11
Kolumbija10
Kenija10
Kamerûnas10
Lichtenðteinas10
Armënija10
Kambodþa9
Papua Naujoji Gvinëja9
Turkmënistanas9
Puerto Rikas9
Uzbekistanas9
Kvataras9
Madagaskaras8
Uganda8
Haitis8
Hong Kongas8
Ruanda8
Grenlandija7
Gambija7
Moldova7
Dominikos Respublika7
Libanas7
Tailandas7
Jemenas7
Urugvajus6
Kosta Rika6
Hondûras6
Omanas6
Nepalas6
Ðiaurës Korëja6
Indonezija6
Kongas6
Paragvajus5
Ekvadoras5
Gvinëja5
Vietnamas5
Pusiaujo Gvinëja5
Trinidad and Tobago5
Bolivija5
Mongolija5
Estija5
Mauritanija5
Malis5
Gvatemala5
Centrinë Africos Respublika5
El Salvadoras5
Panama4
Laosas3
Pietø Korëja3
Zambija3
Gabonas3
Nikaragva3
Dramblio Krantas3
Gvadelupë2
Namibija2
Gibraltaras2
Nigeris2
Mozambikas2
Gajana2
1
Taivanas1
Lytis
Vyras84647
Moteris19738
Couple-Par796
Vedybinis statusas
Nevedæs/netekëjusi56401
Nenurodyta23225
Iðsiskyræs/iðsiskyrusi12106
Vedæs/iðtekëjusi9570
Atsiskyræs/atsiskyrusi2634
Naðlys/naðlë1243
Vaikai
Nenurodyta86387
Nëra13971
12301
21944
3348
5 ir daugiau153
475
Ûgis
183cm25134
188cm16947
178cm16584
175cm10923
193cm7607
171cm6635
173cm5510
168cm5086
166cm3072
198cm2227
163cm2027
160cm1415
157cm536
203cm413
127cm329
213cm204
152cm203
208cm80
132cm69
152cm67
137cm57
142cm56
Svoris
82kg9478
75kg7764
86kg7092
79kg6598
84kg6540
70kg6195
77kg5896
89kg5310
73kg4969
91kg4614
95kg4174
66kg3759
63kg3490
68kg3339
93kg3105
61kg2700
57kg2690
97kg2456
100kg2449
54kg2413
59kg2163
52kg1273
50kg1159
104kg891
102kg722
107kg530
48kg456
109kg406
36kg391
111kg346
136kg275
45kg249
120kg213
113kg188
116kg188
39kg134
43kg115
41kg114
118kg103
125kg84
122kg53
131kg29
129kg26
127kg22
134kg20
Plaukø spalva
Nenurodyta56266
Ruda18678
Juoda18490
Ðviesûs4618
Kaðtoniniai2429
Tamsûs946
Kita765
Tamsiai blond733
Plikas508
Tamsiai ruda451
Pilki351
Raudoni347
Þili345
Aukso144
Balti108
Akiø spalva
Nenurodyta61096
Rudos17279
Þalios10509
Mëlynos8207
Juodos5976
Kita1618
Pilkos494
Etniðkumas
Nenurodyta83095
Baltas/Kaukazietiðkas20814
Kita529
Maiðytas269
Ispaniðkas178
Afro-amerikitiðkas/Juodas170
Aziejitiðkas124
Tikëjimas
Rytø Ortodoksas39280
Nenurodyta32703
Krikðèionis10265
Tikintis á Dievà5104
Kita4005
Katalikas3690
Musulmonas3570
Ateistas3292
Agnostikas952
Netikintis777
Naujo amþiaus339
Humanistas325
Budistas254
Protestantas204
Mormonas (LDS)119
Baptistas119
Judaistas103
Liuteronas78
Rûkymas
Nenurodyta73200
Nerûkantis16136
Kartais8834
Nuolat7009
Alkoholio vartojimas
Nenurodyta73541
Kartais19289
Negeriantis11406
Daþnai943
Iðsilavinimas
Nenurodyta38067
Aukðtesnysis27415
Magistras21380
Bakalauras10842
Doktorantas4391
Vidurinis3084
Zodiako þenklas
Oþiaragis11188
Vandenis9816
Jautis9543
Þuvys9473
Liûtas9151
Avinas8999
Vëþys8591
Dvyniai8563
Mergelë7850
Skorpionas7713
Svarstyklës7599
Ðaulys6695:: EROTSKE PRICE :: SANOVNIK :: ZABAVA
| Apdorojimo laikas: 1.3184540 sek.| Prisijungæ nariai: - 5 | Prisijungæ sveèiai: - 1063 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Features | RSS News Feeds | Komentarai | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement
Extreme eXTReMe Tracker