Ljubavni Sastanak Upoznavanje

Kupovina Prodaja

Kalba/Language :
:: Pradþia
:: Registracija
:: Paieðka
:: Forumas
:: Pokalbis
:: Blogs
:: Articles
:: FAQ
:: Prenumerata
:: Nuorodos
:: Statistika
:: Membership


Femina Magazin

YuPortal

Ljubavni Sastanak na Fejsbuku
Svako vece od 20 casova okupljanje u Pricaonici. Dobrodosli!


Statistika pagal ðalis
Serbia65036
Bosnia ir Hercegovina10048
Kroatija4154
Makedonija3762
Montenegro2624
Vokietija2550
JAV1975
Austrija1819
Ðveicarija1435
Ðvedija1047
Slovënija1016
Rusija864
Italija777
Prancûzija759
Kanada548
Nyderlandai503
Australija445
Didþioji Britanija412
Turkija404
Graikija337
Danija303
Norvegija288
Bulgarija283
Belgija193
Ispanija189
Svazilendas173
Sirija143
Èekijos respublika122
Ukraina112
Vengrija104
Lenkija90
Rumunija87
Èadas75
Slovakija71
Albanija70
Suomija70
Zimbabvë65
Argentina64
Egiptas60
Afganistanas57
Kipras56
Izraelis55
Alþyras55
Antigua ir Barbuda51
Indija49
Brazilija48
Baltarusija47
Jungtiniai Arabø Emyratai46
Ðri Lanka45
Bangladeðas44
Liuksemburgas44
Èilë40
Azerbaidþanas40
Airija39
Kinija38
Portugalija36
Pietø afrika36
Pakistanas35
Angola31
Barbadosas29
Malta29
Meksika29
Filipinai28
Siera Leonë27
Libija26
Saudo Arabija26
Naujoji Zelandija24
Kuba23
Gana23
Andora23
Bahamai22
Bisau Gvinëja21
Bahreinas21
Jordanija21
Solomono salos20
Botsvana19
Lietuva19
Marokas19
Iranas19
Samoa17
Vatikanas17
Tanzanija16
Japonija16
Kazachstanas16
Peru15
Tunisas15
Kuveitas15
Irakas15
Gruzija14
Somalis14
Sudanas14
Tadþikistanas13
Islandija13
Jamaika13
Burundis13
Malaizija13
Etiopija12
Zairas12
Monakas12
Latvija12
Singapûras11
San Marinas11
Venesuela11
Fidþi11
Brunëjus11
Armënija10
Kolumbija10
Kenija10
Kamerûnas10
Lichtenðteinas10
Kambodþa9
Papua Naujoji Gvinëja9
Turkmënistanas9
Puerto Rikas9
Uzbekistanas9
Kvataras9
Hong Kongas8
Ruanda8
Madagaskaras8
Uganda8
Haitis8
Tailandas7
Jemenas7
Grenlandija7
Gambija7
Moldova7
Dominikos Respublika7
Libanas7
Omanas6
Nepalas6
Ðiaurës Korëja6
Indonezija6
Kongas6
Urugvajus6
Kosta Rika6
Hondûras6
Malis5
Gvatemala5
Centrinë Africos Respublika5
El Salvadoras5
Paragvajus5
Ekvadoras5
Gvinëja5
Vietnamas5
Pusiaujo Gvinëja5
Trinidad and Tobago5
Bolivija5
Mongolija5
Estija5
Mauritanija5
Panama4
Dramblio Krantas3
Laosas3
Pietø Korëja3
Zambija3
Gabonas3
Nikaragva3
Gajana2
Gvadelupë2
Namibija2
Gibraltaras2
Nigeris2
Mozambikas2
1
Taivanas1
Lytis
Vyras84614
Moteris19727
Couple-Par795
Vedybinis statusas
Nevedæs/netekëjusi56384
Nenurodyta23227
Iðsiskyræs/iðsiskyrusi12090
Vedæs/iðtekëjusi9563
Atsiskyræs/atsiskyrusi2630
Naðlys/naðlë1240
Vaikai
Nenurodyta86341
Nëra13974
12301
21943
3347
5 ir daugiau153
475
Ûgis
183cm25126
188cm16942
178cm16569
175cm10914
193cm7605
171cm6634
173cm5512
168cm5084
166cm3072
198cm2226
163cm2024
160cm1416
157cm536
203cm412
127cm329
213cm204
152cm203
208cm80
132cm69
152cm67
137cm57
142cm55
Svoris
82kg9470
75kg7763
86kg7088
79kg6595
84kg6541
70kg6192
77kg5891
89kg5308
73kg4970
91kg4611
95kg4171
66kg3759
63kg3490
68kg3338
93kg3101
61kg2698
57kg2689
97kg2456
100kg2449
54kg2412
59kg2162
52kg1272
50kg1157
104kg891
102kg721
107kg530
48kg456
109kg406
36kg391
111kg346
136kg275
45kg248
120kg213
116kg188
113kg188
39kg134
43kg115
41kg114
118kg103
125kg84
122kg53
131kg29
129kg26
127kg22
134kg20
Plaukø spalva
Nenurodyta56215
Ruda18683
Juoda18489
Ðviesûs4618
Kaðtoniniai2430
Tamsûs946
Kita765
Tamsiai blond733
Plikas508
Tamsiai ruda451
Pilki352
Raudoni347
Þili345
Aukso144
Balti108
Akiø spalva
Nenurodyta61047
Rudos17283
Þalios10508
Mëlynos8208
Juodos5975
Kita1619
Pilkos494
Etniðkumas
Nenurodyta83050
Baltas/Kaukazietiðkas20814
Kita529
Maiðytas269
Ispaniðkas178
Afro-amerikitiðkas/Juodas170
Aziejitiðkas124
Tikëjimas
Rytø Ortodoksas39272
Nenurodyta32691
Krikðèionis10262
Tikintis á Dievà5100
Kita4003
Katalikas3687
Musulmonas3570
Ateistas3290
Agnostikas949
Netikintis777
Naujo amþiaus335
Humanistas323
Budistas254
Protestantas203
Baptistas119
Mormonas (LDS)118
Judaistas103
Liuteronas78
Rûkymas
Nenurodyta73153
Nerûkantis16140
Kartais8833
Nuolat7008
Alkoholio vartojimas
Nenurodyta73495
Kartais19291
Negeriantis11404
Daþnai944
Iðsilavinimas
Nenurodyta38057
Aukðtesnysis27400
Magistras21365
Bakalauras10840
Doktorantas4389
Vidurinis3083
Zodiako þenklas
Oþiaragis11178
Vandenis9812
Jautis9534
Þuvys9471
Liûtas9148
Avinas8995
Vëþys8588
Dvyniai8560
Mergelë7847
Skorpionas7711
Svarstyklës7598
Ðaulys6694:: EROTSKE PRICE :: SANOVNIK :: ZABAVA
| Apdorojimo laikas: 1.2860620 sek.| Prisijungæ nariai: - 7 | Prisijungæ sveèiai: - 509 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Features | RSS News Feeds | Komentarai | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement
Extreme eXTReMe Tracker