Ljubavni Sastanak Upoznavanje

Kupovina Prodaja

Kalba/Language :
:: Pradþia
:: Registracija
:: Paieðka
:: Forumas
:: Pokalbis
:: Blogs
:: Articles
:: FAQ
:: Prenumerata
:: Nuorodos
:: Statistika
:: Membership


Femina Magazin

YuPortal

Ljubavni Sastanak na Fejsbuku
Svako vece od 20 casova okupljanje u Pricaonici. Dobrodosli!


Statistika pagal ðalis
Serbia64839
Bosnia ir Hercegovina10010
Kroatija4113
Makedonija3754
Montenegro2595
Vokietija2536
JAV1970
Austrija1816
Ðveicarija1431
Ðvedija1044
Slovënija1012
Rusija865
Italija772
Prancûzija758
Kanada546
Nyderlandai502
Australija443
Didþioji Britanija409
Turkija404
Graikija336
Danija302
Norvegija288
Bulgarija283
Belgija193
Ispanija186
Svazilendas173
Sirija143
Èekijos respublika119
Ukraina112
Vengrija104
Lenkija90
Rumunija87
Èadas74
Slovakija71
Suomija69
Albanija69
Zimbabvë65
Egiptas60
Argentina57
Kipras56
Afganistanas56
Izraelis54
Alþyras53
Indija49
Antigua ir Barbuda49
Brazilija48
Baltarusija47
Jungtiniai Arabø Emyratai45
Liuksemburgas44
Bangladeðas44
Ðri Lanka43
Èilë40
Airija39
Portugalija36
Pietø afrika36
Azerbaidþanas36
Kinija35
Pakistanas35
Barbadosas29
Angola29
Malta29
Meksika28
Filipinai28
Siera Leonë27
Libija26
Saudo Arabija26
Naujoji Zelandija24
Kuba23
Gana23
Andora22
Bahamai22
Bahreinas21
Jordanija21
Bisau Gvinëja21
Solomono salos20
Iranas19
Botsvana19
Lietuva19
Marokas19
Vatikanas17
Samoa17
Kazachstanas16
Tanzanija16
Irakas15
Peru15
Tunisas15
Kuveitas15
Sudanas14
Japonija14
Gruzija14
Somalis14
Burundis13
Malaizija13
Tadþikistanas13
Islandija13
Jamaika13
Monakas12
Latvija12
Etiopija12
Zairas12
Singapûras11
San Marinas11
Venesuela11
Fidþi11
Brunëjus11
Kolumbija10
Kenija10
Kamerûnas10
Lichtenðteinas10
Turkmënistanas9
Uzbekistanas9
Kvataras9
Armënija9
Kambodþa9
Papua Naujoji Gvinëja9
Madagaskaras8
Puerto Rikas8
Uganda8
Haitis8
Hong Kongas8
Ruanda8
Dominikos Respublika7
Libanas7
Tailandas7
Jemenas7
Grenlandija7
Gambija7
Moldova7
Urugvajus6
Kosta Rika6
Hondûras6
Omanas6
Nepalas6
Ðiaurës Korëja6
Indonezija6
Kongas6
Dramblio Krantas6
Vietnamas6
Estija5
Mauritanija5
Malis5
Gvatemala5
Centrinë Africos Respublika5
El Salvadoras5
Paragvajus5
Ekvadoras5
Gvinëja5
Pusiaujo Gvinëja5
Trinidad and Tobago5
Bolivija5
Mongolija5
Panama4
Zambija3
Gabonas3
Nikaragva3
Laosas3
Pietø Korëja3
Gibraltaras2
Nigeris2
Mozambikas2
Gajana2
Gvadelupë2
Namibija2
Taivanas1
1
Lytis
Vyras84292
Moteris19657
Couple-Par790
Vedybinis statusas
Nevedæs/netekëjusi56178
Nenurodyta23232
Iðsiskyræs/iðsiskyrusi11993
Vedæs/iðtekëjusi9510
Atsiskyræs/atsiskyrusi2600
Naðlys/naðlë1224
Vaikai
Nenurodyta85950
Nëra13977
12297
21939
3347
5 ir daugiau152
475
Ûgis
183cm25022
188cm16881
178cm16512
175cm10872
193cm7575
171cm6607
173cm5488
168cm5070
166cm3067
198cm2219
163cm2016
160cm1407
157cm534
203cm410
127cm329
213cm204
152cm201
208cm80
152cm67
132cm66
137cm58
142cm54
Svoris
82kg9445
75kg7736
86kg7051
79kg6577
84kg6521
70kg6171
77kg5865
89kg5289
73kg4960
91kg4585
95kg4152
66kg3741
63kg3477
68kg3326
93kg3087
61kg2688
57kg2681
97kg2438
100kg2438
54kg2410
59kg2155
52kg1270
50kg1154
104kg890
102kg716
107kg528
48kg454
109kg404
36kg391
111kg342
136kg275
45kg246
120kg212
113kg187
116kg186
39kg133
43kg114
41kg111
118kg101
125kg84
122kg52
131kg29
129kg25
127kg22
134kg20
Plaukø spalva
Nenurodyta55815
Ruda18687
Juoda18489
Ðviesûs4619
Kaðtoniniai2432
Tamsûs947
Kita763
Tamsiai blond734
Plikas504
Tamsiai ruda451
Pilki350
Raudoni347
Þili346
Aukso145
Balti108
Akiø spalva
Nenurodyta60649
Rudos17285
Þalios10512
Mëlynos8203
Juodos5976
Kita1619
Pilkos493
Etniðkumas
Nenurodyta82652
Baltas/Kaukazietiðkas20817
Kita528
Maiðytas270
Ispaniðkas177
Afro-amerikitiðkas/Juodas170
Aziejitiðkas123
Tikëjimas
Rytø Ortodoksas39195
Nenurodyta32555
Krikðèionis10224
Tikintis á Dievà5081
Kita3974
Katalikas3659
Musulmonas3562
Ateistas3272
Agnostikas938
Netikintis773
Naujo amþiaus329
Humanistas320
Budistas250
Protestantas201
Baptistas117
Mormonas (LDS)114
Judaistas101
Liuteronas72
Rûkymas
Nenurodyta72764
Nerûkantis16129
Kartais8834
Nuolat7010
Alkoholio vartojimas
Nenurodyta73107
Kartais19288
Negeriantis11398
Daþnai944
Iðsilavinimas
Nenurodyta37931
Aukðtesnysis27324
Magistras21235
Bakalauras10818
Doktorantas4354
Vidurinis3075
Zodiako þenklas
Oþiaragis11140
Vandenis9775
Jautis9495
Þuvys9437
Liûtas9113
Avinas8955
Vëþys8561
Dvyniai8525
Mergelë7810
Skorpionas7688
Svarstyklës7567
Ðaulys6673:: EROTSKE PRICE :: SANOVNIK :: ZABAVA
| Apdorojimo laikas: 1.3694429 sek.| Prisijungæ nariai: - 1 | Prisijungæ sveèiai: - 292 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Features | RSS News Feeds | Komentarai | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement
Extreme eXTReMe Tracker