Ljubavni Sastanak Upoznavanje

Kupovina Prodaja

Kalba/Language :
:: Pradþia
:: Registracija
:: Paieðka
:: Forumas
:: Pokalbis
:: Blogs
:: Articles
:: FAQ
:: Prenumerata
:: Nuorodos
:: Statistika
:: Membership


Femina Magazin

YuPortal

Ljubavni Sastanak na Fejsbuku
Svako vece od 20 casova okupljanje u Pricaonici. Dobrodosli!


Statistika pagal ðalis
Serbia65049
Bosnia ir Hercegovina10051
Kroatija4162
Makedonija3763
Montenegro2628
Vokietija2552
JAV1977
Austrija1819
Ðveicarija1437
Ðvedija1045
Slovënija1018
Rusija864
Italija778
Prancûzija758
Kanada548
Nyderlandai503
Australija445
Didþioji Britanija410
Turkija404
Graikija338
Danija303
Norvegija288
Bulgarija283
Belgija193
Ispanija189
Svazilendas174
Sirija143
Èekijos respublika124
Ukraina112
Vengrija104
Lenkija91
Rumunija87
Èadas76
Slovakija72
Albanija71
Suomija70
Zimbabvë65
Argentina64
Egiptas60
Afganistanas57
Kipras56
Alþyras56
Izraelis55
Antigua ir Barbuda51
Indija49
Brazilija48
Baltarusija47
Jungtiniai Arabø Emyratai46
Bangladeðas45
Ðri Lanka45
Liuksemburgas44
Èilë40
Azerbaidþanas40
Airija39
Kinija39
Portugalija36
Pietø afrika36
Pakistanas35
Angola31
Barbadosas29
Malta29
Meksika29
Filipinai28
Siera Leonë27
Libija26
Saudo Arabija26
Naujoji Zelandija24
Kuba23
Gana23
Andora23
Bahamai22
Bisau Gvinëja21
Bahreinas21
Jordanija21
Solomono salos20
Iranas19
Botsvana19
Lietuva19
Marokas19
Samoa17
Vatikanas17
Kazachstanas16
Tanzanija16
Japonija16
Irakas15
Peru15
Tunisas15
Kuveitas15
Gruzija14
Somalis14
Sudanas14
Tadþikistanas13
Islandija13
Jamaika13
Burundis13
Malaizija13
Etiopija12
San Marinas12
Zairas12
Monakas12
Latvija12
Singapûras11
Venesuela11
Fidþi11
Brunëjus11
Armënija10
Kolumbija10
Kenija10
Kamerûnas10
Lichtenðteinas10
Uzbekistanas9
Kvataras9
Kambodþa9
Papua Naujoji Gvinëja9
Turkmënistanas9
Puerto Rikas9
Hong Kongas8
Ruanda8
Madagaskaras8
Uganda8
Haitis8
Tailandas7
Jemenas7
Grenlandija7
Gambija7
Moldova7
Dominikos Respublika7
Libanas7
Kosta Rika6
Hondûras6
Omanas6
Nepalas6
Ðiaurës Korëja6
Indonezija6
Kongas6
Urugvajus6
Malis5
Gvatemala5
Centrinë Africos Respublika5
El Salvadoras5
Paragvajus5
Ekvadoras5
Gvinëja5
Vietnamas5
Pusiaujo Gvinëja5
Trinidad and Tobago5
Bolivija5
Mongolija5
Estija5
Mauritanija5
Panama4
Nikaragva3
Dramblio Krantas3
Laosas3
Pietø Korëja3
Zambija3
Gabonas3
Gajana2
Gvadelupë2
Namibija2
Gibraltaras2
Nigeris2
Mozambikas2
1
Taivanas1
Lytis
Vyras84646
Moteris19739
Couple-Par796
Vedybinis statusas
Nevedæs/netekëjusi56402
Nenurodyta23225
Iðsiskyræs/iðsiskyrusi12105
Vedæs/iðtekëjusi9570
Atsiskyræs/atsiskyrusi2635
Naðlys/naðlë1242
Vaikai
Nenurodyta86387
Nëra13971
12301
21944
3348
5 ir daugiau153
475
Ûgis
183cm25133
188cm16947
178cm16584
175cm10923
193cm7607
171cm6635
173cm5510
168cm5086
166cm3072
198cm2227
163cm2027
160cm1416
157cm536
203cm413
127cm329
213cm204
152cm203
208cm80
132cm69
152cm67
137cm57
142cm56
Svoris
82kg9477
75kg7765
86kg7092
79kg6598
84kg6540
70kg6195
77kg5895
89kg5310
73kg4969
91kg4614
95kg4174
66kg3759
63kg3490
68kg3340
93kg3105
61kg2700
57kg2690
97kg2456
100kg2449
54kg2413
59kg2163
52kg1273
50kg1159
104kg891
102kg722
107kg530
48kg456
109kg406
36kg391
111kg346
136kg275
45kg249
120kg213
116kg188
113kg188
39kg134
43kg115
41kg114
118kg103
125kg84
122kg53
131kg29
129kg26
127kg22
134kg20
Plaukø spalva
Nenurodyta56265
Ruda18678
Juoda18490
Ðviesûs4618
Kaðtoniniai2430
Tamsûs946
Kita765
Tamsiai blond733
Plikas508
Tamsiai ruda451
Pilki351
Raudoni347
Þili345
Aukso144
Balti108
Akiø spalva
Nenurodyta61095
Rudos17280
Þalios10509
Mëlynos8207
Juodos5976
Kita1618
Pilkos494
Etniðkumas
Nenurodyta83094
Baltas/Kaukazietiðkas20815
Kita529
Maiðytas269
Ispaniðkas178
Afro-amerikitiðkas/Juodas170
Aziejitiðkas124
Tikëjimas
Rytø Ortodoksas39280
Nenurodyta32703
Krikðèionis10266
Tikintis á Dievà5104
Kita4004
Katalikas3690
Musulmonas3570
Ateistas3292
Agnostikas952
Netikintis777
Naujo amþiaus339
Humanistas325
Budistas254
Protestantas204
Baptistas119
Mormonas (LDS)119
Judaistas103
Liuteronas78
Rûkymas
Nenurodyta73199
Nerûkantis16137
Kartais8834
Nuolat7009
Alkoholio vartojimas
Nenurodyta73540
Kartais19290
Negeriantis11406
Daþnai943
Iðsilavinimas
Nenurodyta38067
Aukðtesnysis27416
Magistras21378
Bakalauras10842
Doktorantas4392
Vidurinis3084
Zodiako þenklas
Oþiaragis11188
Vandenis9816
Jautis9543
Þuvys9474
Liûtas9150
Avinas9000
Vëþys8591
Dvyniai8563
Mergelë7849
Skorpionas7713
Svarstyklës7599
Ðaulys6695:: EROTSKE PRICE :: SANOVNIK :: ZABAVA
| Apdorojimo laikas: 1.2826512 sek.| Prisijungæ nariai: - 2 | Prisijungæ sveèiai: - 1184 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Features | RSS News Feeds | Komentarai | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement
Extreme eXTReMe Tracker