Ljubavni Sastanak Upoznavanje

Kupovina Prodaja

Kalba/Language :
:: Pradþia
:: Registracija
:: Paieðka
:: Forumas
:: Pokalbis
:: Blogs
:: Articles
:: FAQ
:: Prenumerata
:: Nuorodos
:: Statistika
:: Membership


Femina Magazin

YuPortal

Ljubavni Sastanak na Fejsbuku
Svako vece od 20 casova okupljanje u Pricaonici. Dobrodosli!


Statistika pagal ðalis
Serbia64996
Bosnia ir Hercegovina10038
Kroatija4146
Makedonija3761
Montenegro2616
Vokietija2549
JAV1974
Austrija1818
Ðveicarija1433
Ðvedija1047
Slovënija1015
Rusija864
Italija775
Prancûzija759
Kanada549
Nyderlandai503
Australija445
Didþioji Britanija412
Turkija404
Graikija337
Danija303
Norvegija288
Bulgarija283
Belgija193
Ispanija188
Svazilendas173
Sirija143
Èekijos respublika122
Ukraina112
Vengrija104
Lenkija91
Rumunija87
Èadas75
Slovakija71
Suomija70
Albanija69
Zimbabvë65
Argentina63
Egiptas60
Kipras56
Afganistanas56
Alþyras55
Izraelis55
Antigua ir Barbuda50
Indija49
Brazilija48
Baltarusija47
Jungtiniai Arabø Emyratai46
Liuksemburgas44
Bangladeðas44
Ðri Lanka44
Èilë40
Airija39
Azerbaidþanas39
Kinija38
Portugalija36
Pietø afrika36
Pakistanas35
Angola31
Meksika29
Barbadosas29
Malta29
Filipinai28
Siera Leonë27
Libija26
Saudo Arabija26
Naujoji Zelandija24
Kuba23
Gana23
Andora22
Bahamai22
Bahreinas21
Jordanija21
Bisau Gvinëja21
Solomono salos20
Iranas19
Botsvana19
Lietuva19
Marokas19
Vatikanas18
Samoa17
Japonija16
Kazachstanas16
Tanzanija16
Irakas15
Peru15
Tunisas15
Kuveitas15
Gruzija14
Somalis14
Sudanas14
Burundis13
Malaizija13
Tadþikistanas13
Islandija13
Jamaika13
Latvija12
Etiopija12
Zairas12
Monakas12
Singapûras11
San Marinas11
Venesuela11
Fidþi11
Brunëjus11
Kenija10
Kamerûnas10
Lichtenðteinas10
Kolumbija10
Uzbekistanas9
Kvataras9
Armënija9
Kambodþa9
Papua Naujoji Gvinëja9
Turkmënistanas9
Madagaskaras8
Puerto Rikas8
Uganda8
Haitis8
Hong Kongas8
Ruanda8
Dominikos Respublika7
Libanas7
Tailandas7
Jemenas7
Grenlandija7
Gambija7
Moldova7
Urugvajus6
Kosta Rika6
Hondûras6
Omanas6
Nepalas6
Ðiaurës Korëja6
Indonezija6
Kongas6
Mauritanija5
Malis5
Gvatemala5
Centrinë Africos Respublika5
El Salvadoras5
Paragvajus5
Ekvadoras5
Gvinëja5
Vietnamas5
Pusiaujo Gvinëja5
Trinidad and Tobago5
Bolivija5
Mongolija5
Estija5
Panama4
Gabonas3
Nikaragva3
Dramblio Krantas3
Laosas3
Pietø Korëja3
Zambija3
Gibraltaras2
Nigeris2
Mozambikas2
Gajana2
Gvadelupë2
Namibija2
Taivanas1
1
Lytis
Vyras84547
Moteris19711
Couple-Par796
Vedybinis statusas
Nevedæs/netekëjusi56345
Nenurodyta23227
Iðsiskyræs/iðsiskyrusi12071
Vedæs/iðtekëjusi9549
Atsiskyræs/atsiskyrusi2622
Naðlys/naðlë1238
Vaikai
Nenurodyta86261
Nëra13973
12300
21943
3347
5 ir daugiau153
475
Ûgis
183cm25106
188cm16930
178cm16555
175cm10905
193cm7600
171cm6632
173cm5506
168cm5082
166cm3068
198cm2224
163cm2021
160cm1416
157cm535
203cm411
127cm329
213cm204
152cm202
208cm80
132cm69
152cm67
137cm57
142cm55
Svoris
82kg9465
75kg7757
86kg7083
79kg6590
84kg6536
70kg6190
77kg5888
89kg5302
73kg4970
91kg4608
95kg4165
66kg3754
63kg3485
68kg3333
93kg3098
61kg2696
57kg2687
97kg2453
100kg2446
54kg2411
59kg2161
52kg1272
50kg1153
104kg891
102kg721
107kg530
48kg456
109kg406
36kg392
111kg345
136kg275
45kg247
120kg213
113kg188
116kg187
39kg134
43kg115
41kg114
118kg104
125kg84
122kg52
131kg29
129kg26
127kg22
134kg20
Plaukø spalva
Nenurodyta56134
Ruda18684
Juoda18487
Ðviesûs4618
Kaðtoniniai2430
Tamsûs946
Kita765
Tamsiai blond734
Plikas507
Tamsiai ruda451
Pilki352
Raudoni347
Þili345
Aukso144
Balti108
Akiø spalva
Nenurodyta60966
Rudos17284
Þalios10507
Mëlynos8209
Juodos5974
Kita1618
Pilkos494
Etniðkumas
Nenurodyta82969
Baltas/Kaukazietiðkas20813
Kita529
Maiðytas269
Ispaniðkas178
Afro-amerikitiðkas/Juodas170
Aziejitiðkas124
Tikëjimas
Rytø Ortodoksas39257
Nenurodyta32660
Krikðèionis10256
Tikintis á Dievà5097
Kita3995
Katalikas3683
Musulmonas3568
Ateistas3287
Agnostikas945
Netikintis776
Naujo amþiaus334
Humanistas324
Budistas253
Protestantas203
Baptistas119
Mormonas (LDS)118
Judaistas102
Liuteronas75
Rûkymas
Nenurodyta73075
Nerûkantis16135
Kartais8835
Nuolat7007
Alkoholio vartojimas
Nenurodyta73415
Kartais19289
Negeriantis11404
Daþnai944
Iðsilavinimas
Nenurodyta38030
Aukðtesnysis27383
Magistras21340
Bakalauras10835
Doktorantas4382
Vidurinis3082
Zodiako þenklas
Oþiaragis11166
Vandenis9809
Jautis9524
Þuvys9463
Liûtas9141
Avinas8990
Vëþys8577
Dvyniai8556
Mergelë7842
Skorpionas7705
Svarstyklës7590
Ðaulys6691:: EROTSKE PRICE :: SANOVNIK :: ZABAVA
| Apdorojimo laikas: 1.3012059 sek.| Prisijungæ nariai: - 0 | Prisijungæ sveèiai: - 365 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Features | RSS News Feeds | Komentarai | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement
Extreme eXTReMe Tracker