Ljubavni Sastanak Upoznavanje

Kupovina Prodaja

Kalba/Language :
:: Pradþia
:: Registracija
:: Paieðka
:: Forumas
:: Pokalbis
:: Blogs
:: Articles
:: FAQ
:: Prenumerata
:: Nuorodos
:: Statistika
:: Membership


Femina Magazin

YuPortal

Ljubavni Sastanak na Fejsbuku
Svako vece od 20 casova okupljanje u Pricaonici. Dobrodosli!


Statistika pagal ðalis
Serbia64892
Bosnia ir Hercegovina10021
Kroatija4124
Makedonija3757
Montenegro2603
Vokietija2542
JAV1970
Austrija1817
Ðveicarija1429
Ðvedija1046
Slovënija1013
Rusija865
Italija773
Prancûzija758
Kanada546
Nyderlandai502
Australija443
Didþioji Britanija408
Turkija404
Graikija337
Danija302
Norvegija288
Bulgarija283
Belgija193
Ispanija186
Svazilendas173
Sirija143
Èekijos respublika119
Ukraina113
Vengrija104
Lenkija90
Rumunija87
Èadas75
Slovakija71
Suomija69
Albanija69
Zimbabvë65
Argentina60
Egiptas60
Kipras56
Afganistanas56
Alþyras55
Izraelis55
Antigua ir Barbuda50
Indija49
Brazilija48
Baltarusija47
Jungtiniai Arabø Emyratai45
Liuksemburgas44
Bangladeðas44
Ðri Lanka43
Èilë40
Airija39
Azerbaidþanas37
Portugalija36
Pietø afrika36
Kinija35
Pakistanas35
Meksika29
Barbadosas29
Angola29
Malta29
Filipinai28
Siera Leonë27
Libija26
Saudo Arabija26
Naujoji Zelandija24
Kuba23
Gana23
Andora22
Bahamai22
Bahreinas21
Jordanija21
Bisau Gvinëja21
Solomono salos20
Iranas19
Botsvana19
Lietuva19
Marokas19
Vatikanas17
Samoa17
Kazachstanas16
Tanzanija16
Japonija15
Irakas15
Peru15
Tunisas15
Kuveitas15
Sudanas14
Gruzija14
Somalis14
Burundis13
Malaizija13
Tadþikistanas13
Islandija13
Jamaika13
Monakas12
Latvija12
Etiopija12
Zairas12
Singapûras11
San Marinas11
Armënija11
Venesuela11
Fidþi11
Brunëjus11
Kolumbija10
Kenija10
Kamerûnas10
Lichtenðteinas10
Turkmënistanas9
Uzbekistanas9
Kvataras9
Kambodþa9
Papua Naujoji Gvinëja9
Madagaskaras8
Puerto Rikas8
Uganda8
Haitis8
Hong Kongas8
Ruanda8
Dominikos Respublika7
Libanas7
Tailandas7
Jemenas7
Grenlandija7
Gambija7
Moldova7
Urugvajus6
Kosta Rika6
Hondûras6
Omanas6
Nepalas6
Ðiaurës Korëja6
Indonezija6
Kongas6
Dramblio Krantas6
Estija5
Mauritanija5
Malis5
Gvatemala5
Centrinë Africos Respublika5
El Salvadoras5
Paragvajus5
Ekvadoras5
Gvinëja5
Vietnamas5
Pusiaujo Gvinëja5
Trinidad and Tobago5
Bolivija5
Mongolija5
Panama4
Zambija3
Gabonas3
Nikaragva3
Laosas3
Pietø Korëja3
Gibraltaras2
Nigeris2
Mozambikas2
Gajana2
Gvadelupë2
Namibija2
Taivanas1
1
Lytis
Vyras84369
Moteris19686
Couple-Par792
Vedybinis statusas
Nevedæs/netekëjusi56227
Nenurodyta23228
Iðsiskyræs/iðsiskyrusi12023
Vedæs/iðtekëjusi9523
Atsiskyræs/atsiskyrusi2613
Naðlys/naðlë1231
Vaikai
Nenurodyta86060
Nëra13974
12297
21939
3347
5 ir daugiau153
475
Ûgis
183cm25049
188cm16894
178cm16522
175cm10881
193cm7587
171cm6615
173cm5497
168cm5077
166cm3070
198cm2221
163cm2018
160cm1409
157cm534
203cm410
127cm329
213cm204
152cm202
208cm81
132cm67
152cm67
137cm58
142cm55
Svoris
82kg9452
75kg7746
86kg7057
79kg6583
84kg6528
70kg6176
77kg5868
89kg5294
73kg4962
91kg4599
95kg4157
66kg3748
63kg3479
68kg3331
93kg3089
61kg2689
57kg2682
97kg2444
100kg2440
54kg2411
59kg2157
52kg1271
50kg1154
104kg890
102kg718
107kg530
48kg454
109kg405
36kg391
111kg341
136kg275
45kg248
120kg212
113kg187
116kg186
39kg134
43kg115
41kg111
118kg101
125kg84
122kg52
131kg29
129kg25
127kg22
134kg20
Plaukø spalva
Nenurodyta55930
Ruda18684
Juoda18483
Ðviesûs4619
Kaðtoniniai2431
Tamsûs947
Kita764
Tamsiai blond734
Plikas506
Tamsiai ruda451
Pilki350
Raudoni347
Þili346
Aukso145
Balti108
Akiø spalva
Nenurodyta60762
Rudos17282
Þalios10509
Mëlynos8204
Juodos5975
Kita1619
Pilkos494
Etniðkumas
Nenurodyta82764
Baltas/Kaukazietiðkas20812
Kita529
Maiðytas269
Ispaniðkas178
Afro-amerikitiðkas/Juodas170
Aziejitiðkas123
Tikëjimas
Rytø Ortodoksas39212
Nenurodyta32594
Krikðèionis10234
Tikintis á Dievà5089
Kita3978
Katalikas3667
Musulmonas3566
Ateistas3277
Agnostikas941
Netikintis774
Naujo amþiaus332
Humanistas321
Budistas253
Protestantas201
Baptistas117
Mormonas (LDS)114
Judaistas102
Liuteronas73
Rûkymas
Nenurodyta72875
Nerûkantis16127
Kartais8833
Nuolat7010
Alkoholio vartojimas
Nenurodyta73217
Kartais19282
Negeriantis11401
Daþnai945
Iðsilavinimas
Nenurodyta37969
Aukðtesnysis27346
Magistras21267
Bakalauras10821
Doktorantas4364
Vidurinis3078
Zodiako þenklas
Oþiaragis11146
Vandenis9785
Jautis9504
Þuvys9446
Liûtas9120
Avinas8968
Vëþys8565
Dvyniai8535
Mergelë7821
Skorpionas7694
Svarstyklës7580
Ðaulys6683:: EROTSKE PRICE :: SANOVNIK :: ZABAVA
| Apdorojimo laikas: 1.2679579 sek.| Prisijungæ nariai: - 4 | Prisijungæ sveèiai: - 266 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Features | RSS News Feeds | Komentarai | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement
Extreme eXTReMe Tracker