Ljubavni Sastanak Upoznavanje

Kupovina Prodaja

Kalba/Language :
:: Pradþia
:: Registracija
:: Paieðka
:: Forumas
:: Pokalbis
:: Blogs
:: Articles
:: FAQ
:: Prenumerata
:: Nuorodos
:: Statistika
:: Membership


Femina Magazin

YuPortal

Ljubavni Sastanak na Fejsbuku
Svako vece od 20 casova okupljanje u Pricaonici. Dobrodosli!


Statistika pagal ðalis
Serbia64819
Bosnia ir Hercegovina10003
Kroatija4114
Makedonija3753
Montenegro2593
Vokietija2536
JAV1969
Austrija1816
Ðveicarija1430
Ðvedija1044
Slovënija1012
Rusija865
Italija772
Prancûzija759
Kanada546
Nyderlandai502
Australija443
Didþioji Britanija408
Turkija404
Graikija336
Danija302
Norvegija288
Bulgarija283
Belgija193
Ispanija186
Svazilendas173
Sirija143
Èekijos respublika119
Ukraina112
Vengrija104
Lenkija90
Rumunija87
Èadas74
Slovakija71
Suomija69
Albanija69
Zimbabvë65
Egiptas60
Argentina57
Kipras56
Afganistanas56
Izraelis54
Alþyras53
Indija49
Antigua ir Barbuda49
Brazilija48
Baltarusija47
Jungtiniai Arabø Emyratai45
Liuksemburgas44
Bangladeðas44
Ðri Lanka43
Èilë40
Airija39
Portugalija36
Pietø afrika36
Azerbaidþanas36
Pakistanas35
Kinija35
Barbadosas29
Angola29
Malta29
Meksika28
Filipinai28
Siera Leonë27
Libija26
Saudo Arabija26
Naujoji Zelandija24
Kuba23
Gana23
Andora22
Bahamai22
Bahreinas21
Jordanija21
Bisau Gvinëja21
Solomono salos20
Iranas19
Botsvana19
Lietuva19
Marokas19
Vatikanas17
Samoa17
Kazachstanas16
Tanzanija16
Irakas15
Peru15
Tunisas15
Kuveitas15
Japonija14
Gruzija14
Somalis14
Sudanas14
Burundis13
Malaizija13
Tadþikistanas13
Islandija13
Jamaika13
Etiopija12
Zairas12
Monakas12
Latvija12
Kamerûnas11
Singapûras11
San Marinas11
Venesuela11
Fidþi11
Brunëjus11
Lichtenðteinas10
Kolumbija10
Kenija10
Uzbekistanas9
Kvataras9
Armënija9
Kambodþa9
Papua Naujoji Gvinëja9
Turkmënistanas9
Madagaskaras8
Puerto Rikas8
Uganda8
Haitis8
Hong Kongas8
Ruanda8
Libanas7
Tailandas7
Jemenas7
Grenlandija7
Gambija7
Moldova7
Dominikos Respublika7
Urugvajus6
Kosta Rika6
Hondûras6
Omanas6
Nepalas6
Indonezija6
Kongas6
Dramblio Krantas6
Vietnamas6
Malis5
Ðiaurës Korëja5
Gvatemala5
Centrinë Africos Respublika5
El Salvadoras5
Paragvajus5
Ekvadoras5
Gvinëja5
Pusiaujo Gvinëja5
Trinidad and Tobago5
Bolivija5
Mongolija5
Estija5
Mauritanija5
Panama4
Nikaragva3
Laosas3
Pietø Korëja3
Zambija3
Gabonas3
Nigeris2
Mozambikas2
Gajana2
Gvadelupë2
Namibija2
Gibraltaras2
Taivanas1
1
Lytis
Vyras84270
Moteris19649
Couple-Par789
Vedybinis statusas
Nevedæs/netekëjusi56162
Nenurodyta23232
Iðsiskyræs/iðsiskyrusi11984
Vedæs/iðtekëjusi9508
Atsiskyræs/atsiskyrusi2597
Naðlys/naðlë1223
Vaikai
Nenurodyta85921
Nëra13978
12295
21938
3347
5 ir daugiau152
475
Ûgis
183cm25013
188cm16878
178cm16509
175cm10868
193cm7571
171cm6604
173cm5488
168cm5067
166cm3068
198cm2219
163cm2015
160cm1405
157cm534
203cm410
127cm329
213cm204
152cm201
208cm80
152cm67
132cm66
137cm58
142cm54
Svoris
82kg9443
75kg7735
86kg7048
79kg6577
84kg6517
70kg6170
77kg5861
89kg5288
73kg4956
91kg4585
95kg4149
66kg3739
63kg3477
68kg3327
93kg3087
61kg2686
57kg2680
97kg2439
100kg2436
54kg2408
59kg2155
52kg1270
50kg1155
104kg890
102kg716
107kg528
48kg454
109kg402
36kg391
111kg342
136kg275
45kg246
120kg212
113kg187
116kg186
39kg133
43kg114
41kg112
118kg101
125kg83
122kg52
131kg29
129kg25
127kg22
134kg20
Plaukø spalva
Nenurodyta55787
Ruda18687
Juoda18487
Ðviesûs4619
Kaðtoniniai2431
Tamsûs947
Kita763
Tamsiai blond734
Plikas504
Tamsiai ruda451
Pilki350
Raudoni347
Þili346
Aukso145
Balti108
Akiø spalva
Nenurodyta60622
Rudos17283
Þalios10510
Mëlynos8203
Juodos5976
Kita1619
Pilkos493
Etniðkumas
Nenurodyta82624
Baltas/Kaukazietiðkas20814
Kita528
Maiðytas270
Ispaniðkas177
Afro-amerikitiðkas/Juodas170
Aziejitiðkas123
Tikëjimas
Rytø Ortodoksas39185
Nenurodyta32547
Krikðèionis10219
Tikintis á Dievà5080
Kita3974
Katalikas3658
Musulmonas3559
Ateistas3271
Agnostikas938
Netikintis773
Naujo amþiaus329
Humanistas320
Budistas250
Protestantas200
Baptistas116
Mormonas (LDS)114
Judaistas101
Liuteronas72
Rûkymas
Nenurodyta72734
Nerûkantis16129
Kartais8833
Nuolat7010
Alkoholio vartojimas
Nenurodyta73077
Kartais19287
Negeriantis11398
Daþnai944
Iðsilavinimas
Nenurodyta37926
Aukðtesnysis27315
Magistras21225
Bakalauras10815
Doktorantas4351
Vidurinis3074
Zodiako þenklas
Oþiaragis11138
Vandenis9772
Jautis9489
Þuvys9434
Liûtas9109
Avinas8957
Vëþys8558
Dvyniai8522
Mergelë7805
Skorpionas7687
Svarstyklës7566
Ðaulys6671:: EROTSKE PRICE :: SANOVNIK :: ZABAVA
| Apdorojimo laikas: 1.3298259 sek.| Prisijungæ nariai: - 4 | Prisijungæ sveèiai: - 367 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Features | RSS News Feeds | Komentarai | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement
Extreme eXTReMe Tracker