Ljubavni Sastanak Upoznavanje

Kupovina Prodaja

Kalba/Language :
:: Pradþia
:: Registracija
:: Paieðka
:: Forumas
:: Pokalbis
:: Blogs
:: Articles
:: FAQ
:: Prenumerata
:: Nuorodos
:: Statistika
:: Membership


Femina Magazin

YuPortal

Ljubavni Sastanak na Fejsbuku
Svako vece od 20 casova okupljanje u Pricaonici. Dobrodosli!


Statistika pagal ðalis
Serbia64730
Bosnia ir Hercegovina9977
Kroatija4100
Makedonija3750
Montenegro2588
Vokietija2533
JAV1966
Austrija1811
Ðveicarija1428
Ðvedija1042
Slovënija1008
Rusija865
Italija772
Prancûzija758
Kanada545
Nyderlandai502
Australija443
Didþioji Britanija407
Turkija404
Graikija336
Danija304
Norvegija284
Bulgarija283
Belgija193
Ispanija186
Svazilendas173
Sirija143
Èekijos respublika118
Ukraina112
Vengrija104
Lenkija90
Rumunija86
Èadas74
Slovakija71
Albanija69
Suomija68
Zimbabvë65
Egiptas60
Argentina57
Kipras56
Afganistanas56
Alþyras53
Izraelis53
Indija49
Antigua ir Barbuda49
Brazilija48
Baltarusija47
Jungtiniai Arabø Emyratai45
Liuksemburgas44
Bangladeðas44
Ðri Lanka43
Èilë40
Airija39
Portugalija36
Pietø afrika36
Azerbaidþanas36
Kinija35
Pakistanas35
Barbadosas29
Angola29
Malta29
Meksika28
Filipinai28
Siera Leonë27
Libija26
Saudo Arabija26
Naujoji Zelandija24
Gana23
Andora22
Bahamai22
Kuba22
Bahreinas21
Jordanija21
Bisau Gvinëja21
Solomono salos20
Iranas19
Botsvana19
Lietuva19
Marokas19
Vatikanas17
Samoa17
Kazachstanas16
Tanzanija16
Irakas15
Peru15
Tunisas15
Kuveitas15
Sudanas14
Japonija14
Gruzija14
Somalis14
Burundis13
Malaizija13
Tadþikistanas13
Islandija13
Jamaika13
Monakas12
Latvija12
Etiopija12
Zairas12
Kamerûnas11
Singapûras11
San Marinas11
Venesuela11
Fidþi11
Brunëjus11
Kolumbija10
Kenija10
Lichtenðteinas10
Turkmënistanas9
Uzbekistanas9
Kvataras9
Armënija9
Kambodþa9
Papua Naujoji Gvinëja9
Madagaskaras8
Puerto Rikas8
Uganda8
Haitis8
Hong Kongas8
Ruanda8
Dominikos Respublika7
Libanas7
Tailandas7
Jemenas7
Grenlandija7
Gambija7
Moldova7
Urugvajus6
Kosta Rika6
Hondûras6
Omanas6
Nepalas6
Indonezija6
Kongas6
Dramblio Krantas6
Vietnamas6
Estija5
Mauritanija5
Malis5
Ðiaurës Korëja5
Gvatemala5
Centrinë Africos Respublika5
El Salvadoras5
Paragvajus5
Ekvadoras5
Gvinëja5
Pusiaujo Gvinëja5
Trinidad and Tobago5
Bolivija5
Mongolija5
Panama4
Zambija3
Gabonas3
Nikaragva3
Laosas3
Pietø Korëja3
Gibraltaras2
Nigeris2
Mozambikas2
Gajana2
Gvadelupë2
Namibija2
Taivanas1
1
Lytis
Vyras84137
Moteris19620
Couple-Par785
Vedybinis statusas
Nevedæs/netekëjusi56077
Nenurodyta23234
Iðsiskyræs/iðsiskyrusi11926
Vedæs/iðtekëjusi9498
Atsiskyræs/atsiskyrusi2585
Naðlys/naðlë1220
Vaikai
Nenurodyta85766
Nëra13974
12296
21931
3346
5 ir daugiau152
475
Ûgis
183cm24977
188cm16859
178cm16477
175cm10845
193cm7562
171cm6593
173cm5477
168cm5059
166cm3064
198cm2214
163cm2012
160cm1404
157cm532
203cm410
127cm329
213cm204
152cm200
208cm80
152cm67
132cm65
137cm58
142cm54
Svoris
82kg9434
75kg7722
86kg7041
79kg6568
84kg6502
70kg6163
77kg5852
89kg5276
73kg4943
91kg4580
95kg4139
66kg3733
63kg3476
68kg3322
93kg3083
61kg2683
57kg2679
97kg2439
100kg2426
54kg2407
59kg2151
52kg1268
50kg1152
104kg885
102kg716
107kg527
48kg454
109kg401
36kg390
111kg340
136kg275
45kg246
120kg212
116kg186
113kg185
39kg133
43kg114
41kg111
118kg101
125kg82
122kg51
131kg29
129kg23
127kg22
134kg20
Plaukø spalva
Nenurodyta55635
Ruda18679
Juoda18480
Ðviesûs4620
Kaðtoniniai2431
Tamsûs948
Kita764
Tamsiai blond734
Plikas504
Tamsiai ruda450
Pilki350
Raudoni347
Þili345
Aukso145
Balti108
Akiø spalva
Nenurodyta60470
Rudos17280
Þalios10507
Mëlynos8199
Juodos5973
Kita1618
Pilkos493
Etniðkumas
Nenurodyta82468
Baltas/Kaukazietiðkas20805
Kita528
Maiðytas269
Ispaniðkas177
Afro-amerikitiðkas/Juodas170
Aziejitiðkas123
Tikëjimas
Rytø Ortodoksas39138
Nenurodyta32500
Krikðèionis10199
Tikintis á Dievà5067
Kita3966
Katalikas3651
Musulmonas3550
Ateistas3266
Agnostikas932
Netikintis772
Naujo amþiaus329
Humanistas320
Budistas249
Protestantas199
Baptistas115
Mormonas (LDS)114
Judaistas101
Liuteronas72
Rûkymas
Nenurodyta72584
Nerûkantis16121
Kartais8831
Nuolat7004
Alkoholio vartojimas
Nenurodyta72926
Kartais19280
Negeriantis11390
Daþnai944
Iðsilavinimas
Nenurodyta37890
Aukðtesnysis27263
Magistras21176
Bakalauras10807
Doktorantas4335
Vidurinis3069
Zodiako þenklas
Oþiaragis11123
Vandenis9752
Jautis9474
Þuvys9419
Liûtas9096
Avinas8940
Vëþys8543
Dvyniai8506
Mergelë7795
Skorpionas7676
Svarstyklës7558
Ðaulys6660:: EROTSKE PRICE :: SANOVNIK :: ZABAVA
| Apdorojimo laikas: 1.2894831 sek.| Prisijungæ nariai: - 9 | Prisijungæ sveèiai: - 604 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Features | RSS News Feeds | Komentarai | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement
Extreme eXTReMe Tracker