Ljubavni Sastanak Upoznavanje

Kupovina Prodaja

Kalba/Language :
:: Pradþia
:: Registracija
:: Paieðka
:: Forumas
:: Pokalbis
:: Blogs
:: Articles
:: FAQ
:: Prenumerata
:: Nuorodos
:: Statistika
:: Membership


Femina Magazin

YuPortal

Ljubavni Sastanak na Fejsbuku
Svako vece od 20 casova okupljanje u Pricaonici. Dobrodosli!


Statistika pagal ðalis
Serbia65042
Bosnia ir Hercegovina10048
Kroatija4157
Makedonija3762
Montenegro2627
Vokietija2550
JAV1976
Austrija1819
Ðveicarija1435
Ðvedija1045
Slovënija1017
Rusija864
Italija778
Prancûzija759
Kanada548
Nyderlandai503
Australija444
Didþioji Britanija410
Turkija404
Graikija337
Danija303
Norvegija288
Bulgarija283
Belgija193
Ispanija189
Svazilendas173
Sirija143
Èekijos respublika122
Ukraina112
Vengrija104
Lenkija91
Rumunija87
Èadas76
Slovakija72
Albanija70
Suomija70
Zimbabvë65
Argentina64
Egiptas60
Afganistanas57
Kipras56
Alþyras55
Izraelis55
Antigua ir Barbuda51
Indija49
Brazilija48
Baltarusija47
Jungtiniai Arabø Emyratai46
Ðri Lanka45
Liuksemburgas44
Bangladeðas44
Azerbaidþanas40
Èilë40
Airija39
Kinija38
Portugalija36
Pietø afrika36
Pakistanas35
Angola31
Malta29
Meksika29
Barbadosas29
Filipinai28
Siera Leonë27
Saudo Arabija26
Libija26
Naujoji Zelandija24
Gana23
Andora23
Kuba23
Bahamai22
Bisau Gvinëja21
Bahreinas21
Jordanija21
Solomono salos20
Botsvana19
Lietuva19
Marokas19
Iranas19
Vatikanas17
Samoa17
Japonija16
Kazachstanas16
Tanzanija16
Kuveitas15
Irakas15
Peru15
Tunisas15
Gruzija14
Somalis14
Sudanas14
Tadþikistanas13
Islandija13
Jamaika13
Burundis13
Malaizija13
Monakas12
Latvija12
Etiopija12
Zairas12
Brunëjus11
Singapûras11
San Marinas11
Venesuela11
Fidþi11
Kolumbija10
Kenija10
Kamerûnas10
Lichtenðteinas10
Armënija10
Kambodþa9
Papua Naujoji Gvinëja9
Turkmënistanas9
Puerto Rikas9
Uzbekistanas9
Kvataras9
Madagaskaras8
Uganda8
Haitis8
Hong Kongas8
Ruanda8
Gambija7
Moldova7
Dominikos Respublika7
Libanas7
Tailandas7
Jemenas7
Grenlandija7
Urugvajus6
Kosta Rika6
Hondûras6
Omanas6
Nepalas6
Ðiaurës Korëja6
Indonezija6
Kongas6
Paragvajus5
Ekvadoras5
Gvinëja5
Vietnamas5
Pusiaujo Gvinëja5
Trinidad and Tobago5
Bolivija5
Mongolija5
Estija5
Mauritanija5
Malis5
Gvatemala5
Centrinë Africos Respublika5
El Salvadoras5
Panama4
Laosas3
Pietø Korëja3
Zambija3
Gabonas3
Nikaragva3
Dramblio Krantas3
Gvadelupë2
Namibija2
Gibraltaras2
Nigeris2
Mozambikas2
Gajana2
1
Taivanas1
Lytis
Vyras84623
Moteris19730
Couple-Par796
Vedybinis statusas
Nevedæs/netekëjusi56386
Nenurodyta23226
Iðsiskyræs/iðsiskyrusi12097
Vedæs/iðtekëjusi9564
Atsiskyræs/atsiskyrusi2632
Naðlys/naðlë1242
Vaikai
Nenurodyta86355
Nëra13971
12301
21944
3348
5 ir daugiau153
475
Ûgis
183cm25130
188cm16944
178cm16572
175cm10917
193cm7605
171cm6636
173cm5509
168cm5085
166cm3072
198cm2226
163cm2025
160cm1416
157cm536
203cm412
127cm329
213cm204
152cm203
208cm80
132cm69
152cm67
137cm57
142cm55
Svoris
82kg9472
75kg7763
86kg7089
79kg6596
84kg6541
70kg6192
77kg5893
89kg5310
73kg4970
91kg4612
95kg4171
66kg3759
63kg3489
68kg3338
93kg3104
61kg2698
57kg2688
97kg2455
100kg2449
54kg2412
59kg2163
52kg1272
50kg1158
104kg891
102kg722
107kg530
48kg456
109kg406
36kg391
111kg346
136kg275
45kg249
120kg213
113kg188
116kg188
39kg134
43kg115
41kg114
118kg103
125kg84
122kg53
131kg29
129kg26
127kg22
134kg20
Plaukø spalva
Nenurodyta56232
Ruda18680
Juoda18490
Ðviesûs4617
Kaðtoniniai2430
Tamsûs946
Kita765
Tamsiai blond733
Plikas508
Tamsiai ruda451
Pilki351
Raudoni347
Þili345
Aukso144
Balti108
Akiø spalva
Nenurodyta61064
Rudos17282
Þalios10507
Mëlynos8207
Juodos5975
Kita1618
Pilkos494
Etniðkumas
Nenurodyta83065
Baltas/Kaukazietiðkas20812
Kita529
Maiðytas269
Ispaniðkas178
Afro-amerikitiðkas/Juodas170
Aziejitiðkas124
Tikëjimas
Rytø Ortodoksas39275
Nenurodyta32694
Krikðèionis10264
Tikintis á Dievà5101
Kita4004
Katalikas3689
Musulmonas3569
Ateistas3290
Agnostikas950
Netikintis777
Naujo amþiaus335
Humanistas324
Budistas254
Protestantas203
Baptistas119
Mormonas (LDS)118
Judaistas103
Liuteronas78
Rûkymas
Nenurodyta73166
Nerûkantis16139
Kartais8833
Nuolat7009
Alkoholio vartojimas
Nenurodyta73507
Kartais19291
Negeriantis11406
Daþnai943
Iðsilavinimas
Nenurodyta38059
Aukðtesnysis27408
Magistras21370
Bakalauras10840
Doktorantas4387
Vidurinis3083
Zodiako þenklas
Oþiaragis11181
Vandenis9814
Jautis9536
Þuvys9471
Liûtas9146
Avinas8996
Vëþys8590
Dvyniai8562
Mergelë7848
Skorpionas7711
Svarstyklës7598
Ðaulys6696:: EROTSKE PRICE :: SANOVNIK :: ZABAVA
| Apdorojimo laikas: 1.3339112 sek.| Prisijungæ nariai: - 2 | Prisijungæ sveèiai: - 671 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Features | RSS News Feeds | Komentarai | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement
Extreme eXTReMe Tracker