Ljubavni Sastanak Upoznavanje

Kupovina Prodaja

Kalba/Language :
:: Pradþia
:: Registracija
:: Paieðka
:: Forumas
:: Pokalbis
:: Blogs
:: Articles
:: FAQ
:: Prenumerata
:: Nuorodos
:: Statistika
:: Membership


Femina Magazin

YuPortal

Ljubavni Sastanak na Fejsbuku
Svako vece od 20 casova okupljanje u Pricaonici. Dobrodosli!


Statistika pagal ðalis
Serbia64782
Bosnia ir Hercegovina9992
Kroatija4110
Makedonija3752
Montenegro2591
Vokietija2535
JAV1967
Austrija1815
Ðveicarija1427
Ðvedija1043
Slovënija1010
Rusija866
Italija772
Prancûzija758
Kanada546
Nyderlandai502
Australija443
Didþioji Britanija407
Turkija404
Graikija336
Danija302
Norvegija286
Bulgarija283
Belgija193
Ispanija186
Svazilendas173
Sirija143
Èekijos respublika118
Ukraina112
Vengrija104
Lenkija90
Rumunija87
Èadas74
Slovakija71
Albanija69
Suomija68
Zimbabvë65
Egiptas60
Argentina57
Kipras56
Afganistanas56
Alþyras53
Izraelis53
Indija49
Antigua ir Barbuda49
Brazilija48
Baltarusija47
Jungtiniai Arabø Emyratai45
Liuksemburgas44
Bangladeðas44
Ðri Lanka43
Èilë40
Airija39
Portugalija36
Pietø afrika36
Azerbaidþanas36
Kinija35
Pakistanas35
Barbadosas29
Angola29
Malta29
Meksika28
Filipinai28
Siera Leonë27
Libija26
Saudo Arabija26
Naujoji Zelandija24
Kuba23
Gana23
Andora22
Bahamai22
Bahreinas21
Jordanija21
Bisau Gvinëja21
Solomono salos20
Iranas19
Botsvana19
Lietuva19
Marokas19
Vatikanas17
Samoa17
Kazachstanas16
Tanzanija16
Irakas15
Peru15
Tunisas15
Kuveitas15
Sudanas14
Japonija14
Gruzija14
Somalis14
Burundis13
Malaizija13
Tadþikistanas13
Islandija13
Jamaika13
Monakas12
Latvija12
Etiopija12
Zairas12
Kamerûnas11
Singapûras11
San Marinas11
Venesuela11
Fidþi11
Brunëjus11
Kolumbija10
Kenija10
Lichtenðteinas10
Turkmënistanas9
Uzbekistanas9
Kvataras9
Armënija9
Kambodþa9
Papua Naujoji Gvinëja9
Madagaskaras8
Puerto Rikas8
Uganda8
Haitis8
Hong Kongas8
Ruanda8
Dominikos Respublika7
Libanas7
Tailandas7
Jemenas7
Grenlandija7
Gambija7
Moldova7
Urugvajus6
Kosta Rika6
Hondûras6
Omanas6
Nepalas6
Indonezija6
Kongas6
Dramblio Krantas6
Vietnamas6
Estija5
Mauritanija5
Malis5
Ðiaurës Korëja5
Gvatemala5
Centrinë Africos Respublika5
El Salvadoras5
Paragvajus5
Ekvadoras5
Gvinëja5
Pusiaujo Gvinëja5
Trinidad and Tobago5
Bolivija5
Mongolija5
Panama4
Zambija3
Gabonas3
Nikaragva3
Laosas3
Pietø Korëja3
Gibraltaras2
Nigeris2
Mozambikas2
Gajana2
Gvadelupë2
Namibija2
Taivanas1
1
Lytis
Vyras84215
Moteris19635
Couple-Par787
Vedybinis statusas
Nevedæs/netekëjusi56129
Nenurodyta23233
Iðsiskyræs/iðsiskyrusi11965
Vedæs/iðtekëjusi9499
Atsiskyræs/atsiskyrusi2588
Naðlys/naðlë1221
Vaikai
Nenurodyta85855
Nëra13977
12296
21933
3347
5 ir daugiau152
475
Ûgis
183cm24997
188cm16873
178cm16498
175cm10859
193cm7566
171cm6597
173cm5480
168cm5065
166cm3065
198cm2218
163cm2013
160cm1405
157cm534
203cm410
127cm329
213cm204
152cm200
208cm80
152cm67
132cm65
137cm58
142cm54
Svoris
82kg9441
75kg7731
86kg7048
79kg6574
84kg6511
70kg6167
77kg5852
89kg5283
73kg4951
91kg4580
95kg4146
66kg3735
63kg3477
68kg3325
93kg3087
61kg2686
57kg2679
97kg2439
100kg2433
54kg2407
59kg2153
52kg1269
50kg1154
104kg886
102kg716
107kg527
48kg454
109kg402
36kg391
111kg340
136kg275
45kg246
120kg212
116kg186
113kg186
39kg133
43kg114
41kg111
118kg101
125kg83
122kg52
131kg29
129kg23
127kg22
134kg20
Plaukø spalva
Nenurodyta55722
Ruda18685
Juoda18483
Ðviesûs4619
Kaðtoniniai2431
Tamsûs947
Kita764
Tamsiai blond734
Plikas504
Tamsiai ruda450
Pilki350
Raudoni347
Þili346
Aukso145
Balti108
Akiø spalva
Nenurodyta60557
Rudos17281
Þalios10510
Mëlynos8200
Juodos5975
Kita1619
Pilkos493
Etniðkumas
Nenurodyta82557
Baltas/Kaukazietiðkas20810
Kita528
Maiðytas270
Ispaniðkas177
Afro-amerikitiðkas/Juodas170
Aziejitiðkas123
Tikëjimas
Rytø Ortodoksas39166
Nenurodyta32528
Krikðèionis10210
Tikintis á Dievà5077
Kita3969
Katalikas3656
Musulmonas3552
Ateistas3267
Agnostikas937
Netikintis772
Naujo amþiaus329
Humanistas320
Budistas250
Protestantas200
Baptistas115
Mormonas (LDS)114
Judaistas101
Liuteronas72
Rûkymas
Nenurodyta72669
Nerûkantis16125
Kartais8833
Nuolat7008
Alkoholio vartojimas
Nenurodyta73011
Kartais19285
Negeriantis11395
Daþnai944
Iðsilavinimas
Nenurodyta37916
Aukðtesnysis27294
Magistras21201
Bakalauras10811
Doktorantas4340
Vidurinis3073
Zodiako þenklas
Oþiaragis11131
Vandenis9762
Jautis9480
Þuvys9425
Liûtas9108
Avinas8954
Vëþys8550
Dvyniai8515
Mergelë7799
Skorpionas7683
Svarstyklës7564
Ðaulys6666:: EROTSKE PRICE :: SANOVNIK :: ZABAVA
| Apdorojimo laikas: 1.3440189 sek.| Prisijungæ nariai: - 4 | Prisijungæ sveèiai: - 325 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Features | RSS News Feeds | Komentarai | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement
Extreme eXTReMe Tracker