Ljubavni Sastanak Upoznavanje

Kupovina Prodaja

Kalba/Language :
:: Pradþia
:: Registracija
:: Paieðka
:: Forumas
:: Pokalbis
:: Blogs
:: Articles
:: FAQ
:: Prenumerata
:: Nuorodos
:: Statistika
:: Membership


Femina Magazin

YuPortal

Ljubavni Sastanak na Fejsbuku
Svako vece od 20 casova okupljanje u Pricaonici. Dobrodosli!


Statistika pagal ðalis
Serbia64935
Bosnia ir Hercegovina10031
Kroatija4130
Makedonija3761
Montenegro2608
Vokietija2545
JAV1970
Austrija1817
Ðveicarija1433
Ðvedija1048
Slovënija1013
Rusija865
Italija773
Prancûzija757
Kanada546
Nyderlandai502
Australija444
Didþioji Britanija411
Turkija404
Graikija337
Danija302
Norvegija288
Bulgarija283
Belgija193
Ispanija188
Svazilendas173
Sirija143
Èekijos respublika122
Ukraina113
Vengrija104
Lenkija90
Rumunija87
Èadas75
Slovakija71
Suomija70
Albanija69
Zimbabvë65
Argentina62
Egiptas60
Alþyras57
Afganistanas57
Kipras56
Izraelis55
Antigua ir Barbuda53
Indija49
Brazilija48
Baltarusija47
Jungtiniai Arabø Emyratai46
Liuksemburgas44
Bangladeðas44
Ðri Lanka44
Èilë41
Azerbaidþanas41
Airija39
Kinija37
Portugalija36
Pietø afrika36
Pakistanas35
Angola30
Barbadosas29
Malta29
Meksika29
Filipinai28
Siera Leonë27
Libija26
Saudo Arabija26
Naujoji Zelandija24
Kuba23
Gana23
Andora23
Bahamai22
Bahreinas21
Jordanija21
Bisau Gvinëja21
Solomono salos20
Iranas19
Botsvana19
Lietuva19
Marokas19
Vatikanas17
Samoa17
Japonija16
Kazachstanas16
Tanzanija16
Irakas15
Peru15
Tunisas15
Kuveitas15
Armënija14
Gruzija14
Somalis14
Sudanas14
Malaizija13
Tadþikistanas13
Islandija13
Jamaika13
Burundis13
Etiopija12
Zairas12
Monakas12
Latvija12
Singapûras11
San Marinas11
Venesuela11
Fidþi11
Brunëjus11
Lichtenðteinas10
Kolumbija10
Kenija10
Kamerûnas10
Uzbekistanas9
Kvataras9
Kambodþa9
Papua Naujoji Gvinëja9
Turkmënistanas9
Puerto Rikas8
Uganda8
Haitis8
Hong Kongas8
Ruanda8
Madagaskaras8
Libanas7
Tailandas7
Jemenas7
Grenlandija7
Gambija7
Moldova7
Dominikos Respublika7
Urugvajus6
Kosta Rika6
Hondûras6
Omanas6
Nepalas6
Ðiaurës Korëja6
Indonezija6
Kongas6
Malis5
Gvatemala5
Centrinë Africos Respublika5
El Salvadoras5
Paragvajus5
Ekvadoras5
Gvinëja5
Vietnamas5
Pusiaujo Gvinëja5
Trinidad and Tobago5
Bolivija5
Mongolija5
Estija5
Mauritanija5
Panama4
Nikaragva3
Dramblio Krantas3
Laosas3
Pietø Korëja3
Zambija3
Gabonas3
Gajana2
Gvadelupë2
Namibija2
Gibraltaras2
Nigeris2
Mozambikas2
Taivanas1
1
Lytis
Vyras84452
Moteris19708
Couple-Par793
Vedybinis statusas
Nevedæs/netekëjusi56288
Nenurodyta23228
Iðsiskyræs/iðsiskyrusi12049
Vedæs/iðtekëjusi9535
Atsiskyræs/atsiskyrusi2617
Naðlys/naðlë1234
Vaikai
Nenurodyta86168
Nëra13972
12298
21938
3347
5 ir daugiau153
475
Ûgis
183cm25072
188cm16921
178cm16540
175cm10888
193cm7594
171cm6620
173cm5502
168cm5079
166cm3071
198cm2222
163cm2019
160cm1412
157cm534
203cm411
127cm329
213cm204
152cm203
208cm81
132cm68
152cm67
142cm58
137cm58
Svoris
82kg9456
75kg7747
86kg7068
79kg6588
84kg6531
70kg6187
77kg5878
89kg5296
73kg4968
91kg4602
95kg4162
66kg3748
63kg3484
68kg3340
93kg3093
61kg2692
57kg2683
97kg2446
100kg2444
54kg2413
59kg2159
52kg1271
50kg1154
104kg891
102kg719
107kg530
48kg456
109kg405
36kg392
111kg342
136kg276
45kg249
120kg212
113kg187
116kg186
39kg134
43kg118
41kg111
118kg102
125kg84
122kg52
131kg29
129kg26
127kg22
134kg20
Plaukø spalva
Nenurodyta56040
Ruda18682
Juoda18482
Ðviesûs4618
Kaðtoniniai2431
Tamsûs947
Kita763
Tamsiai blond734
Plikas506
Tamsiai ruda451
Pilki351
Raudoni347
Þili346
Aukso145
Balti108
Akiø spalva
Nenurodyta60873
Rudos17279
Þalios10508
Mëlynos8204
Juodos5974
Kita1619
Pilkos494
Etniðkumas
Nenurodyta82873
Baltas/Kaukazietiðkas20809
Kita529
Maiðytas269
Ispaniðkas178
Afro-amerikitiðkas/Juodas170
Aziejitiðkas123
Tikëjimas
Rytø Ortodoksas39232
Nenurodyta32637
Krikðèionis10246
Tikintis á Dievà5092
Kita3983
Katalikas3671
Musulmonas3568
Ateistas3278
Agnostikas942
Netikintis779
Naujo amþiaus333
Humanistas324
Budistas253
Protestantas202
Baptistas117
Mormonas (LDS)116
Judaistas102
Liuteronas76
Rûkymas
Nenurodyta72983
Nerûkantis16127
Kartais8832
Nuolat7009
Alkoholio vartojimas
Nenurodyta73325
Kartais19283
Negeriantis11398
Daþnai945
Iðsilavinimas
Nenurodyta38014
Aukðtesnysis27359
Magistras21300
Bakalauras10827
Doktorantas4371
Vidurinis3080
Zodiako þenklas
Oþiaragis11152
Vandenis9802
Jautis9517
Þuvys9456
Liûtas9129
Avinas8981
Vëþys8566
Dvyniai8546
Mergelë7832
Skorpionas7703
Svarstyklës7586
Ðaulys6683:: EROTSKE PRICE :: SANOVNIK :: ZABAVA
| Apdorojimo laikas: 1.3094280 sek.| Prisijungæ nariai: - 7 | Prisijungæ sveèiai: - 813 | Powered by Ljubavni-Sastanak.com |

Marketing | Features | RSS News Feeds | Komentarai | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement
Extreme eXTReMe Tracker